Latvijas Universitāte (LU) izsludina iekšējo Doktorantūras grantu konkursu ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu doktorantiem pētījumu veikšanai promocijas darba izstrādē.  

Uz grantu drīkst pretendēt doktoranti, kuri studē LU doktora studiju programmās, kuriem nav neizpildītu akadēmisko saistību, kas neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī nav ievēlēti zinātniskajā vai akadēmiskajā amatā citā augstskolā vai zinātniskajā institūcijā. Doktoranti uz pieteikuma iesniegšana brīdi nedrīkst būt nodarbināti LU, izņemot SAM 8.2.2. projektā granta saņēmējus, kas nodarbināti tikai projektā. 2. un 3. studiju gada doktoranti var pretendēt uz grantu, ja vienlaicīgi ir iesniegts pieteikums SAM 8.2.2. trešās kārtas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr. 8.2.2.0/20/I/006 ietvaros.

Saņemot grantu, doktorants apņemas noslēgt darba līgumu ar LU uz 12 mēnešiem zinātniskā vai zinātnes tehniskā personālā amatā vismaz 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Granta pieteikumu var iesniegt promocijas darba zinātniskais vadītājs, kurš iepriekšējo trīs gadu laikā ir veicis aktīvu zinātnisko darbību, piedaloties zinātnisko projektu īstenošanā un/vai publicējot zinātniskos rakstus starptautiski recenzējamos zinātniskajos žurnālos.

Promocijas darba vadītājs iesniedz Granta pieteikumu par 1. studiju gada doktorantu, kurš nav pieteicies SAM 8.2.2. projekta konkursam, fiziski parakstītu LU Akadēmiskajā departamentā vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pastu: akd@lu.lv. Doktorantūras granta pieteikumu paraksta promocijas darba vadītājs, fakultātes dekāns vai zinātniskā institūta direktors un doktorants.

Pieteikumus konkursā pieņem no konkursa izsludināšanas dienas līdz 2022. gada 9. decembrim.

Tekstā minētie resursi

Noteikumi par doktorantūras grantiem Latvijas Universitātē 

Dalīties

Saistītais saturs

Tiešsaistes semināros iespēja gūt pirmās iemaņas ķīniešu, sanskrita un tibetiešu valodā
19.12.2022.

Tiešsaistes semināros iespēja gūt pirmās iemaņas ķīniešu, sanskrita un tibetiešu valodā

Zinātnes kafejnīca atgriežas ar zinātnieku neražu stāstiem
24.11.2022.

Zinātnes kafejnīca atgriežas ar zinātnieku neražu stāstiem

Izcilības lekciju kognitīvā zinātnē lasīs profesore Emīlija Farana no Lielbritānijas
24.11.2022.

Izcilības lekciju kognitīvā zinātnē lasīs profesore Emīlija Farana no Lielbritānijas

Ar vieslekciju LU SZF uzstāsies godalgotie franču žurnālisti Demonteskjē un Dui
21.11.2022.

Ar vieslekciju LU SZF uzstāsies godalgotie franču žurnālisti Demonteskjē un Dui