Publicitātes foto.

Latvijas Universitātes Bibliotēkas (Kalpaka bulvārī 4) Konferenču zālē 2022. gada 17. maijā notika divi LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra pasākumi: Piektā starpdisciplinārā konference “Fragmentu pasaule” un grāmatas “Izmērītais laiks un telpa” atvēršana.

Pasākumu atklāja LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā Ina Druviete. Viņa atzīmēja LU Akadēmiskās bibliotēkas gaidāmo 500. gadskārtu 2024. gadā un bibliotēkas nozīmi starpdisciplinārajā pētniecībā.   LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere uzsvēra Starpnozaru pētniecības centra dažādo pieeju pētniecības tēmu meklējumos, minot ikgadējo konferenču nosaukumus: Saprašanās māksla (2018); Grāmata. Zīme. Krāsa (2019); Izmērītais laiks un telpa (2020); Bibliotēka un personība (2021); Fragmentu pasaule (2022) u.c.   

Starpnozaru pētniecības centra vadītāja Ineta Kivle sniedza pārskatu par centra darbību piecu gadu laikā. Kopumā centra aktivitātes un idejas guvušas atsaucību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Attīstīta sadarbība ar pētniekiem Latvijā un pasaulē, organizētas konferences, sagatavotas publikācijas. Par to liecina apkopotā statistika:  centra rīkotajos pasākumos nolasīti 109 referāti, uz sadarbības projektiem (konferences, publikācijas) atsaukušies 78 pētnieki no 43 institūcijām (16 – Latvijā, 27 – pasaulē). Sadarbībā ar Jagaiļa Universitāti Krakovā un St. Pēterburgas universitāti sagatavoti trīs starptautiski citējamu žurnālu speciālie numuri angļu valodā, dodot iespēju 47 pētniekiem publicēties SCOPUS un WoS datu bāzēs (no Latvijas Universitātes 14), izdoti 5 konferenču tēžu krājumi un 2 zinātnisko rakstu krājumi latviešu valodā: Grāmata. Zīme. Krāsa un Izmērītais laiks un telpa. Ar zinātnes un pētniecības centru Koper Slovēnija tiek īstenots starpdisciplinārs projekts Klausīšanās un polifonija.  

Konferencē  Fragmentu pasaule uzstājās 13 referenti no Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas, Rīgas Jūgendstila centra, Latvijas Nacionālās bibliotēkas: Ineta Kivle, Raivis Bičevskis, Rihards Kūlis, Anna Auzāne, Jana Dreimane, Jānis Zālītis, Beata Paškevica, Valters Ščerbinskis, Evarts Melnalksnis, Velga Vēvere, Aiga Dzalbe, Daina Šulca, Agrita Tipāne. Tika meklētas jaunas interpretācijas koncepta “fragments” pielietojumam. Fragments tika interpretēts filosofijas, mākslas, arhitektūras, grāmatas un lasīšanas kontekstā. Tika runāts par fragmentu kārtojuma projektiem valodā: interneta valodā, enciklopēdijas šķirkļos, antoloģiju veidošanā.

Pasākuma noslēgumā tika atvērta grāmata  Izmērītais laiks un telpa.  Grāmata nu jau ir otrais LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra zinātnisko rakstu krājums sērijā phronesis, praxis, paideia. Tajā publicēti astoņi oriģināli zinātniskie raksti un Horhes Luisa Borhesa filosofiskās esejas Laiks tulkojums latviešu valodā. Grāmatas noformējumā izmantotas Ingunas Miļūnas gleznas, Majas Bjelicas spoguļfoto. LU Akadēmiskā apgāda direktore Aija Rozenšteine atzīmēja grāmatas krāsaino dizainu un daudzšķautņaino saturu. Grāmatas sastādītāja un zinātniskā redaktore Ineta Kivle uzsvēra starpdisciplinaritātes nozīmi atšķirīgu jomu saprašanās horizontu meklējumos. Grāmatas rakstu autori: Ineta Kivle, Raivis Bičevskis, Linda Gediņa, Anna Strode, Iveta Nātriņa, Inta Līsmane, Ilze Ruža, Gunta Jaunmuktāne, Viesturs Zanders rakstījuši par skaitli; mērījumu skalām tekstā, mākslā un eksistenciālajā pieredzē;  kultūrtelpu, utopiju, filosofiju, kalendāriem u.c. Grāmata būs pieejama Latvijas akadēmiskajās un pašvaldību bibliotēkās, izglītības, kultūras un mākslas iestādes, un, cerams, tās saturs saistīs pētniekus un studentus, vēsturniekus, matemātiķus un filosofus, skolotājus un skolniekus.

Dalīties

Saistītais saturs