Aktuālie noteikumi

Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Latvijas Universitātē (turpmāk – LU), lai nodrošinātu drošu studiju, tālākizglītības un darba procesu, kā arī mazinātu LU darbiniekiem, studentiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos  Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662), kā arī MK 09.10.2021. rīkojumu Nr. 720 "par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

 

Vispārējie noteikumi

LU studiju programmu īstenošana un apguve tiek organizēta klātienē. LU studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.

Pamatstruktūrvienību vadītāji laika posmā līdz 11.01.2022. nodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj. Darbu klātienē veic darbinieki, lai nodrošinātu studiju programmu īstenošanu klātienē, kā arī darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.

LU darbinieku, studentu un apmeklētāju pienākums ir ievērot tālāk minētos epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 • LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • LU iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu (gan studentiem, gan darbiniekiem, gan viesiem) ir pienākums lietot sejas masku.

 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757);
 • ienākot ēkā, kur notikta epidemioloģiski droša vide, nodrošina LU apsardzei vai dežurantam savas personas identificēšanas iespējas, uzrāda epidemioloģiski droša režīma prasībām atbilstošu digitālo (vai papīra formā) sertifikātu (turpmāk – Sertifikāts) un personu apliecinošu dokumentu;
 • neatrodas LU telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā. Studējošie, kuri nevar piedalīties studiju procesā, nekavējoties par to informē studiju programmas direktoru vai metodiķi, nosūtot darba nespējas lapu (DNL) kā kavējuma attaisnojuma dokumentu. Studējošais dalību studiju procesā turpina pēc DNL noslēgšanas;
 • seko līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņo pamatstruktūrvienības vai tiešajam darba vadītājam, studiju programmas direktoram, metodiķim vai kārtējās plānotās nodarbības pasniedzējam, atstāj LU telpas un sazinā ar ārstu;
 • darbiniekiem nepulcēties vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu;
 • ja studentu grupa no LU puses ir noteikta kā saslimušā kontaktpersonas, nodarbību laikā un koplietošanas telpās šīs grupas studentiem ir pienākums valkāt sejas maskas, līdz pagājušas 7 dienas pēc kontakta ar inficēto personu;
 • nekavējoties ziņot uz e-pastu covidtrauksme@lu.lv un tālruni 26189898 par Covid-19 inficēšanās gadījumiem vai riskiem, kas saistīti ar iespēju inficēties ar Covid-19, kā arī sniegt darba aizsardzības sistēmas vadītājam visu nepieciešamo informāciju komunikācijai ar SPKC;
 •  iespēju robežās izmantot lietotni “Apturi Covid”;
 • pēc iespējas samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu, datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī bez atbilstošiem dezinfekcijas pasākumiem nenodot no personas personai šīs iekārtas, darba rīkus un aprīkojumu, t.sk. rakstāmpiederumus;
 • korespondenci un dokumentus iesniedz un saņem Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (Raiņa bulv. 19, Rīga, 136. telpa) vai Akadēmiskā centra Infocentros.

Ja studentam līdz 11.10.2021. nav iegūts Sertifikāts, tad studentam ir pienākums nekavējoties sazināties  ar studiju programmas direktoru vai metodiķi un informēt par šo situāciju, vienojoties par tālākām studiju procesa iespējām, izvērtējot iespēju vienoties ar mācībspēkiem par individuāliem uzdevumiem atbilstoši studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu apguvei, individuālo plānu studiju programmas apguvei  vai akadēmisko pārtraukumu, ņemot vērā šo noteikumu II nodaļā noteikto.

Ja darbiniekam līdz 11.10.2021. nav iegūts Sertifikāts, tad darbiniekam ir pienākums nekavējoties sazināties ar tiešo darba vadītāju un vienoties par turpmākām darba organizēšanas iespējām, ņemot vērā LU rīkojuma prasības, kā arī MK noteikumos Nr. 662 noteikto pārejas laiku līdz 15.11.2021. un ar to saistītos risinājumus. 

! Ja darbiniekam un tiešajam darba vadītājam savstarpēji vienoties neizdodas, par situāciju informē Personālvadības departamentu.

Nodrošinot darbu un studijas klātienē, pamatstruktūrvienību vadītāji:

 • ir atbildīgi par MK noteikumos Nr. 662 un MK rīkojumā nr. 720 noteikto informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipu ievērošanu;
 • ja nepieciešams, norīko par epidemioloģiskās situācijas uzraudzību atbildīgo personu pamatstruktūrvienībā un informē par to LU darba aizsardzības sistēmas vadītāju;
 • organizē pasākumus personāla un apmeklētāju informēšanai par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • organizē pasākumus šo noteikumu īstenošanai savā struktūrvienībā;
 • sniedz Finanšu un uzskaites departamentam informāciju par Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu izmaksām;
 •  

Covid-19 infekcijas izplatības laikā (līdz turpmākam LU rīkojumam) aizklātus balsojumus LU drīkst organizēt gan klātienē, gan attālināti LU ieviestajos elektroniskajos risinājumos. Organizējot aizklātu balsojumu klātienē, ievēro šādus noteikumus:

 • sanāksmi organizē attālināti (elektroniski) Microsoft Teams, savukārt aizklāto balsojumu organizē klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus;
 • aizklātu balsojumu var organizēt vairākas dienas.
 

Studiju procesa organizēšana

Fakultāšu dekāni nodrošina studiju īstenošanu, kā arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanu, ievērojot MK noteikumos Nr. 662, MK rīkojumā nr, 720, šajos noteikumos u.c. LU spēkā esošajos normatīvajos aktos un pārvaldes lēmumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un izmantojot LU Administrācijas vispusīgu atbalstu.

Studiju procesa organizācijā ievēro šādus nosacījumus:

 • klātienes mācībās un pārbaudījumos veic klātesošo studentu reģistrāciju sarakstā;
 • organizējot studiju kursa pārbaudījumus (gan starppārbaudījumus, gan kursa noslēguma pārbaudījumus), tiek nodrošināti vienoti nosacījumi visiem studējošajiem, tai skaitā organizācijas forma – klātienē vai attālināti.

Akadēmiskās saistības, kas rodas studējošajiem, kas nevar piedalīties studiju procesā:

 • noteikumos minētajos un citos objektīvos gadījumos, ko apliecina atbilstoši dokumenti, pagarina vai pārceļ uz nākamo semestri, neuzskatot par akadēmiskajiem parādiem;
 • studentiem bez derīga Sertifikāta un nav panākta vienošanās par tālāko studiju procesu - uzskatāms par akadēmisko parādu.

Klātienes studiju procesa īstenošanā studiju virziena “Veselības aprūpe” studiju programmās ievēro ārstniecības iestāžu noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ņemot vērā studiju programmas specifiku un nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās, pieļaujams  studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi īstenot attālināti:

 • ja kursam reģistrēti vairāk kā 50 studējošie (dati uz 2021.gada 25 augustu);
 • brīvās izvēles studiju kursus;
 • ja šādu risinājumu pēc programmas direktora ierosinājuma ir apstiprinājusi Studiju virziena padome, pieņemot pamatotu lēmumu.

Organizējot studijas attālināti, fakultātes dekāns nodrošina:

 • sinhronas tiešsaistes nodarbības (t.sk. lekcijas, seminārus, valodu nodarbības u.c.) organizāciju e-studiju un Microsoft Teams vidē nodarbību sarakstā paredzētajā laikā, vienlaikus fiksējot apmeklējumu;
 • studiju kursu īstenošanu atbilstoši studiju kursu aprakstā noteiktajam plānam, izmantojot attālinātām studijām piemērotas studiju organizācijas formas, metodes un pārbaudes veidus, nodrošinot studējošajiem studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegšanu;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju kursa plānā, studiju kursa aprakstā noteiktajos starppārbaudījumos un noslēguma pārbaudījumā, mācībspēks plāno izmaiņas atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem studiju rezultātiem, saskaņo ar studiju programmas direktoru un divas nedēļas iepriekš informē par to studējošos;
 • efektīvu komunikāciju ar studējošajiem;
 • LU “Mans portāls” un nepieciešamo aktuālo studiju materiālu ievietošanu e-studijās.

Attālinātu studiju nodarbībās studējošā pienākums ir pēc pasniedzēja uzaicinājuma ieslēgt kameru un skaļruni, lai nodrošinātu iespēju identificēt nodarbībā klātesošos un nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu.

Studējošie, kuri nevar piedalīties studiju procesā Covid-19 inficēšanās dēļ, nekavējoties par to informē studiju programmas direktoru vai metodiķi, nosūtot darba nespējas lapu (DNL) kā kavējuma attaisnojuma dokumentu. Studējošais dalību studiju procesā turpina pēc DNL noslēgšanas.

 

Citu norišu organizēšana

Ārkārtējās situācijas laikā līdz 11.01.2022. LU neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina studentu un darbinieku dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus LU, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos LU telpās

Organizējot klātienes pasākumu vai cita veida norisi, tā organizators nodrošina dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

LU Bibliotēku apmeklētāji un lietotāji:

 • LU studējošie, kuriem nav derīgu sertifikātu, grāmatas saņem šajās adresēs
 1. Kalpaka 4, Rīga;
  • drukātās grāmatas rezervē izmantojot bezkontakta risinājumus (Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkatalogā, telefonu, e-pastu);
  • nedrūzmējas pie LU bibliotēkām, ievēro distanci starp personām un izmantot valstī un LU noteiktos drošības līdzekļus;
  • apmeklētāji bibliotēku telpās un lasītavās lieto mutes un deguna aizsegs.

LU bibliotēku darbiniekiem:

 • nodrošināt LU bibliotēku telpas kā lasītavas un studiju vidi, paredzot vismaz 25 kvadrātmetrus vienam apmeklētājam un nodrošināt apmeklētāju vienvirziena plūsmu;
 • nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu, kā arī virsmu, koplietošanas tehnisko ierīču un telpu virsmu regulāru dezinficēšanu.

Organizēti sporta treniņi (nodarbības) LU var tikt īstenoti telpās, ārtelpās vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus).

Komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņus pieaugušajiem organizē atbilstoši MK noteikumos Nr. 662 noteiktajam regulējumam.

Amatieru sporta kolektīva treniņi  un amatiermākslas kolektīva nodarbības drīkst notikt iekštelpās, ja treniņgrupā vai nodarbības grupā esošajām personām ir sertifikāts.

Par apliecinājumu (sertifikātu) esamību pirms norises uzsākšanas esamību pārliecinās treniņa vai nodarbības vadītājs, lūdzot šo apliecinājumus uzrādīt treniņa vai nodarbības dalībniekiem.

Sporta treniņa vai nodarbības norises telpā atrodas tikai viena grupa. Telpā nedrīkst atrasties personas, kurām nav vai par kurām nav informācijas, ka tās ir saņēmušas sertifikātu.

Dalīties

Saistītais saturs