© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Līdz 17. oktobrim doktorantūras skola „Letonika un starpkultūru pētījumi” aicina pieteikties jaunus dalībniekus.

Doktorantūras skola „Letonika un starpkultūru pētījumi” ir viena no aktīvākajām LU doktorantūras skolām, kas saņēmusi atzinīgus vērtējumus gan no LU administrācijas, gan arī skolas dalībniekiem. “Letonika un starpkultūru pētījumi” sniedz jaunas zinātniskas sadarbības iespējas doktorantiem, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātniskas sadarbības virtuālo institūciju, kurā iesaistīti filoloģijas, filozofijas, valodniecības, vēstures, pedagoģijas, teoloģijas un juridiskās zinātnes doktorantūras un maģistrantūras studiju programmās studējošie. Doktorantūras skola piesaistījusi arī citu Latvijas augstskolu studentu uzmanību.

Lai padarītu letoniku konkurētspējīgu un pievilcīgu citu zinātnes virzienu un jomu kontekstā, doktorantūras skolas pedagoģiskajā darbā ir iesaistīti letonikas, kā arī attiecīgo apakšnozaru redzamākie speciālisti no zinātniskajiem institūtiem un augstskolām Latvijā, gan arī ārpus tās.

Doktorantūras skolā līdzās iespējai klausīties lektorus no dažādām humanitāro zinātņu nozarēm, notiek regulāri zinātniskie semināri, kuros doktoranti prezentē savu promocijas darbu daļas. Par tradīciju ir kļuvis arī semināru cikls, kas tiek organizēts decembrī un kur doktorantūras skolas dalībniekiem tiek sniegta iespēja iesaistīties diskusijās ar sabiedrībā pazīstamiem zinātnes un kultūras darbiniekiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2019. gada. 17. oktobris.

Plašāku informāciju par doktorantūras skolu un iesniedzamajiem dokumentiem, lūdzu, skatīt LU mājaslapas "Gribu studēt" sadaļā.

Dalīties