Pēdējo dienu laikā atsevišķi LU darbinieki ir izplatījuši informāciju, kas apšauba LU Senāta, Akadēmiskās šķīrējtiesas un šo institūciju pieņemto lēmumu leģitimitāti. Vispirms uzsveram, ka nevienam LU darbiniekam nav piešķirtas tiesības LU vārdā publiski paziņot, ka LU pārvaldes institūcijas nav lemttiesīgas. Tādēļ šo personu publiski izteiktie un masu informācijas līdzekļos izplatītie paziņojumi nav LU oficiālais viedoklis un nav saistoši nevienai personai.

Ministru kabinets 2019. gada 27. augustā ir pieņēmis rīkojumu, kurā profesors Indriķis Muižnieks nav apstiprināts par LU rektoru un viņa vietā ir iecelts rektora vietas izpildītājs. Šis rīkojums ir pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 17. panta piekto daļu, kura noteic: “Augstskolas ievēlēto rektoru apstiprina Ministru kabinets pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma. Rektors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā. Ministru kabinets var neapstiprināt rektoru amatā, ja viņš ievēlēts, pārkāpjot šā likuma un augstskolas satversmes noteikumus. Ja rektors netiek apstiprināts, augstskola divu mēnešu laikā atkārtoti organizē rektora vēlēšanas. Līdz atkārtotajās vēlēšanās ievēlēta rektora apstiprināšanai Ministru kabinets ieceļ augstskolas dibinātāja izvirzītu rektora vietas izpildītāju. Ministru kabinetā neapstiprinātais rektora amata kandidāts atkārtotajās rektora vēlēšanās nepiedalās.”

Saskaņā ar likumu Ministru kabineta rīkojums neattiecas uz citām LU pārvaldes institūcijām un šajā rīkojumā ietvertie argumenti, par kuru tiesiskumu pastāv strīds, attiecas tikai uz Ministru kabineta kompetenci apstiprināt vai neapstiprināt rektoru. No Ministru kabineta rīkojuma izriet tikai tās tiesiskās sekas, kas ir nostiprinātas likumā, proti, par rektora neapstiprināšanu un rektora vietas izpildītāja iecelšanu.

LU Satversmes sapulce 2019. gada 24. maijā ir ievēlējusi LU Senātu un Akadēmisko šķīrējtiesu, un šie Satversmes sapulces lēmumi nav nedz apstrīdēti, nedz atcelti. Līdz ar to šīs institūcijas ir lemttiesīgas un Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta rīkojums “Par Latvijas Universitātes” rektoru juridiski neietekmē šo institūciju darbību.

LU Senāts jau tuvākajā laikā sanāks uz ārkārtas sēdi, lai saskaņā ar Augstskolu likuma 17. pantā noteikto lemtu par Satversmes sapulces sasaukšanu un jaunu rektora vēlēšanu izsludināšanu. Aicinām LU saimi būt vienotiem gribā pārvarēt grūtības, atgādinot, ka visu LU pārvaldes institūciju pastāvēšanas jēga ir nodrošināt studentiem augstvērtīgas studijas un akadēmisko brīvību zinātnes attīstībai.

LU Senāta prezidijs: priekšsēdētājs Mārcis Auziņš, priekšsēdētāja vietnieces Ilze Rūmniece un Aiva Staņēviča, Senāta pastāvīgo komisiju priekšsēdētāji: Edvīns Danovskis, Uldis Kondratovičs, Artis Svece, Gundars Bērziņš

LU Studentu padomes priekšsēdētāja: Alise Paula Zīverte

LU Satversmes sapulces priekšsēdētājs: Māris Kļaviņš

Dalīties