Foto: Klāvs Loris

Izcilajiem domātājiem Edmundam Huserlam (1859-1938) – XX gadsimta fenomenoloģijas izveidotājam un Martinam Heidegeram (1889-1976) – fenomenoloģiskās hermeneitikas attīstītājam un fundamentālontoloģijas radītājam 2019. gadā ir nozīmīgas gadskārtas: Edmundam Huserlam – 160, Martinam Heidegeram – 130.

Viņu filosofiskais mantojums ir atstājis neizdzēšamu ietekmi ne tikai uz 20. gadsimta un mūsdienu filosofijas attīstību, bet arī uz mākslas, literatūras, sociālo un humanitāro zinātņu attīstību kopumā, noteiktos aspektos sniedzoties līdz pat dzīvības zinātnēm, tehnikas filozofijai, psihiatrijai un zinātnes teorijai. Fenomenoloģiskās domāšanas specifika, ontoloģisko struktūru atklāšana, kas raksturīga abu filozofu darbiem, apraksta gan individuālās pieredzes veidošanos – tās esamību un dinamisko eksistenci, gan jēgas tapšanas un pastāvēšanas horizontu veidošanos sociālajos aspektos. Tādi filosofijas koncepti kā intersubjektivitāte, dzīvespasaule, pasauļu konstituēšanās, empātija, cita pieredze, autentiska un neautentiska eksistence, saprašanās spēja un klausīšanās tajā, kas ir, ir nozīmīgi ikvienā radošā un pētnieciskā darbībā. Huserla un Heidegera fenomenoloģiskās un ontoloģiskās atziņas var kalpot par pamatu kopīgas starpdisciplināras telpas radīšanai atšķirīgu nozaru vidū, sadarbības tīklu veidošanos un kopīgu daudznozaru projektu īstenošanu.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs, Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļa, Heidegera biedrība aicina dažādu zinātņu nozaru pētniekus piedalīties starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konferencē par tēmām:

  • Empātijas, klausīšanās un saprašanās nozīme zinātnes un pētniecības attīstībā
  • Fenomenoloģijas nozīme mākslas sapratnē: glezna, izrāde, skaņdarbs, literārs darbs
  • Intersubjektivitātes nozīme starpdisciplinaritātes attīstībā un kopīgas jēgpilnas pasaules konstituēšanā
  • Autentiska un neautentiska eksistence – izvēles brīvība vai determinēta eksistence
  • Citas tēmas, kas parāda fenomenoloģiski hermeneitisko atziņu starpdisciplināros aspektus

Nozīmīgi datumi un fakti:

Starptautiska starpdisciplināra konference: Ļaut lietām būt! Edmundam Huserlam 160, Martinam Heidegeram 130  notiek Latvijā, Rīgā, Latvijas Uiversitātē 2019. gadā 10 - 12. decembrī.

Konferences darba valoda: angļu, iespējama atsevišķa sekcija vācu un latviešu valodās.

Konferencē aicināts uzstāties ar referātiem ikvienas nozares pārstāvis ar nosacījumu, ja referāta tēma ir saistīta ar Huserla vai Heidegera atziņām

Referāta kopsavilkumi jāiesniedz angļu valodā līdz 2019. gada 15. jūlijam. Kopsavilkumā jāuzrāda:

1) Ziņas par autoru: vārds, uzvārds; institūcija; kontaktinformācija;

2) Referāta nosaukums; 5 – 7 atslēgas vārdi; kopsavilkuma teksts 200 - 300 vārdu apjomā. Konferences kopsavilkumi jānosūta elektroniski Word formātā ar piezīmi: Husserl_160_Heidegger_130  uz adresēm: ineta.kivle@lu.lv; raivis.bicevskis@lu.lv   Atbildes par piedalīšanos konferencē tiks dotas līdz 30. jūlijam, saņemot oficiālu ielūgumu elektroniskā formātā

Dalības maksa – 150 eiro  jāsamaksā līdz 30. augustam (ietver kafijas pauzes un kopsavilkumu krājumu).

Informācija par konferenci https://philevents.org/event/show/72450

Dalīties