26. novembrī Briselē “Solvay” bibliotēkā notiks Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Transnational Research Access in the Macroregion – BalticTRAM” (Inovatīva pieeja pētniecībā makroreģionā) un “Baltic Science Network” (Baltijas zinātnes tīkls) ietvaros organizētā konference.

Konferences programma un reģistrēšanās   Baltijas jūras reģions ir viens no inovatīvākajiem un konkurētspējīgākajiem zinātnes makroreģioniem pasaulē ar lielisku vadošo universitāšu un zinātnisko institūciju tīklu. Sadarbība pētniecībā un inovācijās šajā reģionā uzskatāma par unikālu labās prakses piemēru. Zinātnes infrastruktūra kļūst vieglāk pieejama uzņēmējiem un zinātniekiem ar dažādu starptautisko sadarbības tīklu atbalstu, tai skaitā “Baltijas zinātnes tīkls” (Baltic Science Network) un “Transnacional Research Access in the Macroregion -  BalticTRAM” (Inovatīva pieeja pētniecībā makroreģionā – BalticTRAM). Baltijas jūras reģions var būt paraugs novatorisku pasākumu izstrādei un ieviešanai valstu pētniecības, pētniecības un inovācijas programmās valstu, makroreģionu un Eiropas Savienības līmenī. Nesen publicētais 9. pamatprogrammas (9th EU Framework programme for Research and Innovation) priekšlikums "Horizon Europe" sniedz spēcīgu signālu, uzsverot pētniecības un  inovāciju nozīmi Eiropas Savienībā, uzsverot, cik liela nozīme ir apzināt un izmantot zinātnes infrastruktūras inovācijas potenciālu fundamentālajā zinātnē, kā rūpniecisko pētījumu jomā. Projektu “Baltic TRAM” un “Baltic Science Network” projektu pārstāvji piedalīsies konferencē, lai informētu par projektu rezultātiem un dalīsies ar pieredzi Baltijas jūras reģiona attīstībā. Konferencē būs priekšlasījumi par šā brīža un nākotnes zinātnes un inovāciju politiku,  uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības attīstību. Pasākumā tiks prezentēti pētījumi, kā sekmēt inovāciju attīstību, īstenojot sadarbības pasākumus un nodrošinot praktisku makroreģionālās sadarbības sistēmu starp zinātni un industriju; kādas ir nepieciešamās aktivitātes, lai  apvienotu zinātniskās izpētes pieredzi ar konkrēta uzņēmējdarbības sektora vajadzībām. Pasākumā būs prezentācijas, interaktīvas diskusijas, iedvesmojoši zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības piemēri. Izcili lektori sniegs ieskatu dažādās tēmās – viedā specializācija, pētnieku mobilitāte, zinātnes sadarbība ar industriju, 9. Ietvarprogramma (9th EU Framework programme for Research and Innovation). Pasākuma mērķis ir apvienot Eiropas Komisijas pārstāvjus, valstu un reģionālās zinātniskās ministrijas, zinātniekus, parlamentāriešus, reģionālās attīstības aģentūras, inovāciju aģentūras, pētniecības institūciju pārstāvjus, uzņēmējus. Latvijas Universitāte ir sadarbības partneris projektā un starptautiskajā sadarbības tīklā “BalticTRAM”. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki prof. Māra Kļaviņa vadībā ir veikuši rūpnieciskos pētījumus - makro-aļģu jeb jūras aļģu atkritumu ekstrakcijas metožu analīzi videi draudzīga bioloģiskā mēslojuma ražošanai un izmantošanai lauksaimniecībā projekta konkursā izvēlētajam uzņēmumam SIA "Academia Advisors", kā arī četru dažādu Latvijā kultivētu smiltsērķšķu šķirņu ķīmiskā sastāva analīzi smiltsērķšķu eļļas ražošanai konkursā atbalstītajam jaunuzņēmumam SIA "Extract.

Dalīties