Departaments vada un koordinē LU zinātnisko darbību, īstenojot stratēģisko plānošanu un rezultātu vadības sistēmas pilnveidi zinātniskās darbības attīstībai. Departamentā ir zinātnes un projektu nodaļas. Zinātnes nodaļa īsteno stratēģisko plānošanu un rezultātu vadības sistēmas pilnveidi zinātniskās darbības attīstībai LU, veicina LU studējošo iesaistīšanu zinātniskajā darbā un publikāciju izstrādē, apkopo un analizē informāciju par LU personāla publicēto zinātnisko darbu starptautisko atpazīstamību un nozīmību. Zinātnes nodaļa organizē ikgadējo LU zinātnisko konferenci un sniedz atbalstu citu zinātnisko konferenču organizēšanā, sadarbībā ar nozaru zinātņu padomēm koordinē zinātniskās izdevējdarbības un publicēšanās politiku, tajā skaitā nodrošina sadarbību ar starptautiski citējamām publikāciju datubāzēm. Projektu nodaļa informē LU personālu par iespējām pieteikt nacionālos un starptautiskos pētniecības projektus, sniedz praktisku un metodisku palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā, administrēšanā, veic projektu iesniegumu uzskaiti un nodrošina priekšatlasi atbilstoši LU prioritārajiem virzieniem, plāno projektu līdzfinansējumus, priekšfinansējumus, administratīvos izdevumus un projektu netiešās izmaksas. Nodrošina projektu pēcuzraudzību.

Direktors