Personālvadības departaments nodrošina LU personāla vadības politikas un vidēja termiņa attīstības plāna izstrādi un koordinē tās ieviešanu un īstenošanu, izstrādā un ievieš LU personāla vadību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus, nodrošina to aktualitāti, ievērošanu un pilnveidi. PD organizē vispārējā personāla plānošanu, piesaisti, atlasi un ievadīšanu darbā, nodrošina darba tiesisko, civiltiesisko attiecību un brīvprātīgā darba attiecību nodibināšanas, grozīšanas un izbeigšanas procesus.

PD izstrādā akadēmiskā personāla vērtēšanas kritērijus un pārrauga to izmantošanu un pilnveidi, kā arī apkopo, uzkrāj un analizē informāciju par LU zinātniskā personāla kompetencēm, t.sk. LZP ekspertu tiesībām, un pētniecības rezultātiem, kā arī LU īstenotajiem projektiem, to rezultātiem, ilgtspēju un pienesumu.

PD sastāvā ir LU Akadēmiskās kompetences attīstības nodaļa un Sociālais dienests.

LU Akadēmiskās kompetences attīstības nodaļa izstrādā un pilnveido personāla attīstības, karjeras un pēctecības plānošanas sistēmas, īsteno personāla izaugsmes veicināšanas pasākumus, nodrošina LU struktūrvienību metodisko vadību akadēmiskā personāla vadības jautājumos. 

Sociālais dienests nodrošina sociālās aizsardzības un iekļaušanas politikas izstrādi un koordinē tās ieviešanu un īstenošanu, kā arī īsteno pensionēto ilggadējo LU darbinieku sociālās aizstāvības un viņu aktivitāšu atbalsta aktivitātes.

Direktore

Ilona Leitāne