Departaments izstrādā un īsteno LU personāla attīstības stratēģiju, atbilstoši LU misijai, mērķiem un to īstenošanas stratēģijai, lai nodrošinātu LU ar augsti kvalificētu personālu. Departaments izstrādā LU personāla vadības principus, veic personāla plānošanu un atlasi, izstrādā un pilnveido personāla attīstības un atalgojuma sistēmas, sastāda un uztur amata katalogu, pārrauga un pilnveido personāla amata aprakstus. Departaments veic personāla darba tiesisko attiecību noformēšanu un pārraudzību, darba attiecību reglamentējošās dokumentācijas izstrādāšanu, kontrolē darba kārtības ievērošanu un  nodrošina personāla uzskaiti.

Direktore

Jana Grīniņa