Finanšu un uzskaites departamenta sastāvā ir Finanšu plānu nodaļa, Grāmatvedība un Infrastruktūras plānu nodaļa.

Finanšu plānu nodaļa izveido un uztur LU finanšu uzskaites sistēmu, nodrošina budžeta izstrādi un apstiprinātā LU budžeta izpildes kontroli, nodrošina LU maksas pakalpojumu kalkulācijas un LU iekšējos norēķinus, veic finanšu kontroli pārraudzībā esošajās struktūrvienībās un projektos, nodrošina LU vadību, atbildīgās personas un citas institūcijas ar finanšu pārskatiem un prognozēm.

Grāmatvedība veic finanšu darījumus un nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu, materiālo vērtību, naudas līdzekļu, pašu kapitāla, saistību un prasību, ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, veic darba samaksas, avansu, ar komandējumiem saistīto maksājumu un nodokļu aprēķinus un izmaksas, izstrādā, saskaņo, apstiprina un uztur finanšu un uzskaites funkciju realizēšanai nepieciešamos normatīvos dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz pārraugošajām institūcijām un revidentiem finanšu atskaites un gada finanšu pārskatus.

Infrastruktūras plānu nodaļa nodrošina infrastruktūras budžeta izstrādi un kontrolē apstiprinātā budžeta izpildi un noteikto mērķu sasniegšanu, aprēķina infrastruktūras izmantošanas izmaksas, izstrādā nomas vai īres maksas kalkulācijas, cenrāžus, uztur un aktualizē nepieciešamos datus LU nekustamo īpašumu datubāzēs, kā arī organizē regulāras un ārpuskārtas inventarizācijas LU.

Direktors

Māris Lazdiņš