27. februārī plkst. 14.00 Latvijas Okupācijas muzejā tiks rīkots kolokvijs “Kā Pjēra Burdjē koncepti mums var palīdz pētīt sabiedrību padomju okupācijas laikā?”.

Ar ievadreferātu uzstāsies LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Dr. Daina Bleiere.

Franču sociologs un publiskais intelektuālis Pjērs Burdjē (Pierre Bourdieu) ir būtiski ietekmējis izpratni par modernās sabiedrības funkcionēšanu. Viņš ne tikai izstrādāja konceptus un metodoloģiskās pieejas, bet arī pielietoja tās konkrētu problēmu pētniecībā. Šajā kolokvijā D. Bleire rosinās diskusiju par to, vai un kā Burdjē radītais jēdzieniskais aparāts palīdz labāk izskaidrot Latvijas sabiedrību padomju okupācijas laikā, īpaši pēc diktatora Staļina nāves. Kolokvijā tiks aplūkots, kā lauka, habitus un kapitāla konceptus var produktīvi izmantot vēstures pētniecībā. Vai tie ļauj identificēt ietekmes faktorus, iekšējos konfliktus, kas nav tūlītēji saskatāmi? Kā izpaudās ekonomiskā, kultūras un simboliskā kapitāla un indivīdu, grupu, organizāciju savstarpējā atkarība padomju sabiedrībā? Kā Burdjē koncepti palīdz labāk saprast padomju režīma sabrukuma un Latvijas valstiskās neatkarības procesus? Vai bija iespējama noteikta sociālās darbības lauka autonomija apstākļos, kad valsts/partijas vara centās nepieļaut šādu autonomiju? Šie ir daži no centrālajiem jautājumiem, kas tiks iztirzāti kolokvijā, kurā kā diskutants uzstāsies LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Dr. Mārtiņš Kaprāns.

Kolokvijā tiks prezentēti Latvijas Zinātnes padomes atbalstītā projekta "Neatkarības arheoloģija: jaunas pieejas nacionālajai pretestības vēsturei Latvijā" rezultāti (projekta nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0003). Kolokvija norisi finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.