Neklātienes matemātikas skola (NMS), kā tieši norāda nosaukums, pirmsākumos nodarbojās galvenokārt ar skolēnu matemātisko izglītošanu neklātienē, taču laika gaitā A. Liepas NMS savu darbības sfēru ir stipri paplašinājusi – šobrīd neklātienes darbs ar skolēniem sastāda nelielu daļu visu veicamo darbu.

A. Liepas NMS mājas lapā nms.lu.lv atrodama informācija par

  • neklātienes nodarbību vidusskolēniem (NNV) norisi 9.–12. klašu skolēniem;
  • klātienes Mazās matemātikas universitātes (MMU) norisi 10.–12. klašu skolēniem;
  • visu līmeņu Latvijas matemātikas olimpiāžu norisi, kā arī to uzdevumiem un uzdevumu īsiem atrisinājumiem;
  • neklātienes konkursu 5.–9. klašu skolēniem “Profesora Cipariņa klubs” (PCK);
  • neklātienes konkursu 5.–7. klašu skolēniem “Jauno matemātiķu konkurss” (JMK);
  • starptautisko matemātikas konkursu 4. klašu skolēniem „Tik  vai... Cik?” (TVC);
  • mācību materiāliem matemātikas padziļinātai apguvei;
  • Latvijas izlases sasniegumiem Starptautiskajā matemātikas olimpiādē un komandu sacensībās "Baltijas ceļš";
  • dažādām ar matemātiku saistītām aktualitātēm.

NMS organizētie pasākumi

NNV: Neklātienes nodarbības vidusskolēniem nozīmē saraksti starp skolēniem un LU A. Liepas NMS darbiniekiem mācību gada laikā (parasti no oktobra līdz maijam). Skolēni elektroniski vai pa pastu saņem teorētiskos mācību materiālus un uzdevumus, kas noteiktā laikā (~1 mēnesī) ir jāatrisina un risinājumi jāatsūta NNV vadītājiem, kas iesūtītos darbus izlabo un izlabotos darbus kopā ar jauniem uzdevumiem sūta atpakaļ skolēniem. Šādā veidā mācību gada laikā notiek 4–5 nodarbības. Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem var iestāties jebkurš Latvijas vispārizglītojošo skolu 9.–12. klašu skolēns, kā arī tie, kuri mācās atbilstošajās klasēs vai kursos citās mācību iestādēs. Nodarbību tēma katru gadu ir cita, tomēr kopumā tās raksturo specifiskums – tās netiek apskatītas skolas kursā.

Sākot ar 2009./2010. mācību gadu regulārajiem NNV dalībniekiem tiek izsūtīti sertifikāti par piedalīšanos šajās nodarbībās.

MMU: Mazā matemātikas universitāte ir LU A. Liepas NMS organizēts lekciju cikls mācību gada garumā 10.–12. klašu skolēniem. Lekcijas drīkst apmeklēt arī skolotāji. Gan kā klausītāji, gan kā lektori MMU ir piedalījušies daudzi vadošie Latvijas matemātiķi, Latvijas Universitātes mācībspēki, zinātnieki un studenti. Lekciju tematika ir visdažādākā – tās ir matemātikas nozares un tēmas, kuras vispār netiek aplūkotas skolas kursā, t. sk. populārzinātniskas lekcijas par augstākās matemātikas tēmām, tās ir arī skolas kursa dažādu tēmu padziļināts un paplašināts apskats. Notiek arī gatavošanās matemātikas olimpiādēm.

Jāatzīmē, ka visas MMU nodarbības ir bezmaksas. MMU norisinās no plkst. 11.00 līdz 15.00. Kopš 2011./2012. mācību gada nodarbības notiek LU FMF telpās Zeļļu ielā 25. Tiek organizētas divas lekcijas, katra ilgst 90 minūtes.

Olimpiādes: Mācību gada laikā LU A. Liepas NMS organizē Valsts matemātikas olimpiādi četros posmos un atklāto matemātikas olimpiādi.

Valsts olimpiādes norisi reglamentē Valsts olimpiāžu nolikums. Olimpiādes 1. un 2. posmā var piedalīties 5.–12. klases skolēni, bet 3. un 4. posmā (kuros tiek noskaidroti pretendenti startam Starptautiskajā matemātikas olimpiādē Latvijas komandas sastāvā) piedalās tikai 9.–12. klases skolēni.

Pirmais posms – sagatavošanās olimpiāde, ko organizē skolās (šis posms var tikt izlaists). Otrais posms – novada olimpiāde, notiek novados vai novadu apvienībās. Trešais posms – Valsts matemātikas olimpiādes 3. posms (republikas olimpiāde) 9. – 12. klašu skolēniem, tiek organizēta Rīgā, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Piedalīties šajā posmā var noteikts skaits olimpiādes 2. posma uzvarētāju. Pavisam neliels skaits skolēnu (~20) piedalās 4. posma sacensībās par vietu Latvijas izlasē.

Atklātajā matemātikas olimpiādē, kas katru gadu notiek aprīļa beigās, svētdienā, var piedalīties jebkurš 5.–12. klases skolēns, kurš laicīgi atsūtījis pieteikumu dalībai olimpiādē. Uzdevumu grūtības pakāpe ir līdzvērtīga Valsts olimpiādei.

PCK: Visi, kas mācās pamatskolā (5.–9. klasē) un vēlas iemācīties risināt grūtus uzdevumus, precīzi spriest un pamatot savus spriedumus, var piedalīties „Profesora Cipariņa klubā” (PCK). Mācību gada laikā notiek 6 nodarbības, katrā nodarbībā tiek piedāvāti 10 dažādas grūtību pakāpes uzdevumi, kas piemēroti gan dalībniekiem ar pieredzi, gan tādiem, kas sper pirmos nopietnos soļus matemātisku problēmu risinājumu atrašanā un to precīza pieraksta veidošanā. Laureāti tiek noteikti gan par katru nodarbību atsevišķi, gan kopvērtējumā par visu mācību gadu.

JMK: Šis neklātienes konkurss paredzēts jaunāko klašu skolēniem (līdz 7. klasei ieskaitot), kuriem nav lielas pieredzes olimpiāžu tipa uzdevumu risināšanā. JMK var uzskatīt arī par zināma veida "iesildīšanos", pirms ņemt dalību konkursā „Profesora Cipariņa klubs”. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.

TVC: 2004./05. mācību gadā pirmo reizi tika rīkots matemātikas konkurss 4. klašu skolēniem – „Tik vai ... Cik?”. Mācību gada laikā notiek 4 kārtas. Pirmās trīs kārtas tiek organizētas skolās, bet 4. kārta kā noslēguma kārta notiek kāda apriņķa, novada "centrā", tā notiek vienlaicīgi Latvijā un Lietuvā