LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (JVS) paredzēta 10.–12. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas par studijām LU VFF.

Apmeklēt JVS nodarbības var vidusskolas  skolēni. Mājasdarbi nav obligāti jāpilda. Tomēr tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājasdarbu sagatavošanā, LU VFF ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā.

JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, gan muzeju un citi speciālisti.

Nodarbības tiek veidotas, apvienojot dažādas formas, bet parasti kādai tēmai veltītu teorētisko lekciju (60 minūtes), papildinot ar attiecīgu praktisko daļu (piemēram, diskusija, ekskursija pa Rīgu, muzeja apmeklējums). Ieejas maksas muzejos u. c. sedz skolēni.

Nodarbību tematika veltīta tam, lai klausītājus iepazīstinātu ar dažādām vēstures jomām vai pētnieciskajiem virzieniem vai arī lai aplūkotu atsevišķus interesantus vēstures jautājumus. Nodarbību mērķis nav veidot hronoloģiski secīgu vēstures pārskatu.

JVS nodarbības veido trīsgadīgu ciklu. Nodarbības notiek no septembra līdz maijam vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā sestdienā (atskaitot decembri un maiju, tādējādi kopā gada laikā notiek septiņas nodarbības, bet pakāpeniski pieaug līdz 21 nodarbībai trīs gadu laikā). Nodarbības parasti sākas plkst. 10.30: lekcija līdz 11.30, pārtraukums 30 min., praktiskā daļa no plkst. 12.00. Nodarbības notiek Rīgā, galvenokārt, LU VFF Aspazijas bulvārī 5.

Skolēnu pieteikšanās JVS norisinās elektroniski no 1. septembra līdz 28. septembrim, aizsūtot epastu JVS koordinatoram doc. Jānim Ķerusam uz epastu janis.keruss@lu.lv . Informāciju par JVS un paredzētajām nodarbībām, kā arī mājasdarbu nodarbību materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem e-pastiem.

Aktuālā informācija par JVS nodarbībām

JVS darbības uzsākšanai minimums ir 15 skolēnu pieteikumi.