Ķīmijas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko izglītību ķīmijā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas studentiem, kas vēlas kļūt par augstas klases speciālistiem ķīmijā un konkurēt darba tirgū, vai arī turpināt studijas doktorantūrā.

Ķīmijas maģistra akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un kompetences galvenajās ķīmijas pamatnozarēs un vienā no izvēlētajām apakšnozarēm, kā arī attīstīt un pilnveidot zinātniskā darba prasmes.

Programmas galvenie uzdevumi ir:

  • nodrošināt iespēju apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos un sniegt izpratni par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību;
  • sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajām ķīmijas apakšnozarēm (analītiskajā ķīmijā, organiskajā ķīmijā, fizikālajā ķīmijā);
  • nodrošināt zinātnisko pētījumu veikšanu;
  • attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku;
  • tālāk pilnveidot vispārējās prasmes (komunikācijas prasmes, darba organizācijas, pašorganizācijas prasmes u.c.);
  • dot motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Ķīmijas maģistra studiju programmā studenti apgūst:

  1. Obligāto  daļu, kur padziļināti tiek apgūti ķīmijas pamatkursi, kā arī veikti zinātniskie pētījumi, kas apkopoti divos kursa darbos (26 KP)un maģistra darbā (20 KP)
  2. Ierobežotās izvēles kursus, kuri ir sadalīti divās daļās:
  • studiju kursi atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam: Analītiskā ķīmija, Fizikālā ķīmija, Organiskā ķīmija (24KP). Uzsākot studijas, studenti izvēlas apkšvirzienu;  
  • brīvās izvēles daļas kursi (10KP). Studenti var izvēlēties kursus, kas paplašina  zināšanas un prasmes izvēlētajā apakšvirzienā, kā arī izvēlēties citu apakšvirzienu obligātos vai izvēles daļas kursus.  Līdz ar to ir iespējas apgūt gan kursus Medicīnas ķīmija, Bioanalītiskās un farmaceitiskās analīzes, Tiesu ķīmija u.c.

Programmas absolventi strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, ķīmijas un farmācijas ražošanas uzņēmumos, kvalitātes kontroles laboratorijās, tiesu ekspertīžu laboratorijās, vides aizsardzības dienestos un mācību iestādēs, kā arī visdažādākos uzņēmumos saistībā ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Piemēram, akciju sabiedrībā “Grindeks”, akciju sabiedrībā “Olainfarm”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Koksnes ķīmijas institūtā, Hidroekoloģijas institūtā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” u.c.  Absolventiem ir iespējas arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā vai ārvalstīs.

2 gadi, kopā 4 semestri, 80 kredītpunkti  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 6000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 50 budžeta vietas studijām latviešu valodā
Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma izglītība)) ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā, farmācijā, pārtikas tehnoloģijā, materiālzinātnēs un biotehnoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma izglītība)) dabaszinātnēs, inženierzinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000)

Piesakoties studijām angļu valodas grupā, papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.