Atrasts 721 ieraksts
Baltu filoloģija XXVIII (2) 2019
24.01.2020. 17.06 Saturs
Baltu filoloģija ir recenzējams izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju / Baltu filoloģija is a fully refereed journal with an international panel of referees. Redaktors / Editor: Pēteris Vanags (Latvijas Universitāte, Stockholms universitet) Redaktora vietnieki / Associate Editors: Lidija Leikuma, Edmundas Trumpa (Latvijas Universitāte) ISSN 1691-0036 doi.org/10.22364/bf Redakcijas adrese / Editorial Address Baltu valodniecības katedra Humanitāro zinātņu fakultāte Latvijas Universitāte, Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050, Latvia e-pasts: pvanags@latnet.lv Baltu filoloģija XXVIII (2) 2019 (PDF) doi.org/10.22364/bf.28.2 SATURS / CONTENTS Raksti / Articles doi.org/10.22364/bf.28.2.01 Veslava Čižik-Prokaševa. Aplinkybiniai antriniai predikatyvai lietuvių kalboje Šio straipsnio tyrimo objektas – aplinkybiniai antriniai predikatyvai. Remiantis rastais pavyzdžiais, straipsnyje nustatomos jų reikšmės, žymėjimas lietuvių kalboje ir jų vieta sakinyje
Vēstures un filozofijas fakultāte
08.08.2019. 14.29 Saturs
, P. Bednařík. - Praha : Ústav pro soudobé dĕjiny, 2010. - P.68-78.45. Šuvajevs, Igors. Ļeņins : vārdi un darbi / Igors Šuvajevs // Valsts un revolūcija / V.I. Ļeņins. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2010.46. Taurēns, Jānis. Latvijas un Krievijas robežlīguma problēma 1996.-1997. gadā / Jānis Taurēns. - Atsauces un skaidr.: 122.-123.lpp. - Kopsav. angļu val.: Latvian-Russian issue of border agreement in 1996-1997, 123.-124.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 115.-124.lpp.47. Taurēns, Jānis. Profesors Alberts Varslavāns (1929-2010) / Jānis Taurēns. - (In Memoriam) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (2010), [205.]-207.lpp. : il.48. Vasks, Andrejs. Latvia as a part of a sphere of contacts in the Bronze Age / Anderjs Vasks. - Bibliogr.: p.160. - Kopsav. lietuviešu val.: Latvija kaipkontaktų sferos bronzos amžiuje sritis, p.160-161 // Archaeologia Baltica. - N 13 (2010), p.153-161.49. Vasks, Andrejs. Slīmests vai ādu apstrādes
Projekta publikācijas
02.01.2013. 21.02 Saturs
Izdevumi Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve" Nr. 48, 2011/2012 (8 raksti) Atsevišķas publikācijas Aija Priedīte Indranisms – ein Eckpfeiler lettischer Identität? Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā un kultūrā: stabilais, mainīgais, zaudētais. Rakstu krājums 17. Liepāja 2012. Anotācija : Betrachtet man einige Werke der lettischen Literatur, die das Thema Landleben behandeln, nicht als esthetisches Kunstwerk, sondern als Informationsquelle zum Landleben und dem Verständnis der ländlichen Bevölkerung über das Landleben und den eigenen Hof, eröffnet sich ein interessantes Bild. In den Romanen dominiert der patriarchale Hofbesitzer, der sein Grund und Boden mehr liebt, als Frau und Kinder und zur Rettung und Vergrößerung seines Landeigentums bereit ist alles zu tun. Vier der analysierten Werke, stehen für die Geschehnisse im 19. Jahrhundert und zwei für die im 20. Jahrhundert und ein Werk beschreibt die Identitätsprobleme der
2013. gads
07.04.2016. 22.07 Saturs
Stand. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 3 , 109.-121. lpp.49. Veisbergs A., The Role of Translations in Modernizing Identity (Latvian and Baltic Languages, Literatures and Self-Expression) . Abstracts of the 10th Conference on Baltic Studies in Europe. Tallinn, UT. 50. Veisbergs A., English and Latvian Word Formation Compared. LU Apgāds.51. Veisbergs A., The Role of Translations/Translators in Modernizing Identity (Baltic Languages, Literatures and Self-expression). Abstracts of the First Baltic Student Conference "Bridges in the Baltics". Tartu: Tartu University. 9.lpp.52. Veisbergs A., Language Contact Induced Semantic Change. Abstracts of the International conference „Languages and People: Space, Time, Identity”. Vilnius: Vilnius University. 8.-9.lpp.53. Veisbergs A., Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. (A. Veisberga redakcijā).54. Veisbergs A., Latviešu valoda – kopīgā, dažādā un atšķirīgā Latviešu valoda
Polimēru mehānikas institūts
08.08.2019. 14.31 Saturs
Mechanics University of Latvia. - Riga, 2010. - P.71. 13. Glaskova, Tatjana. Moisture Effect on Deformability of Epoxy/Montmorillonite Nanocomposite / T. Glaskova, A. Aniskevich // Journal of Applied Polymer Science. - Vol.16, N 1 (2010), p.493-498. 14. Grapis, O. Rotor-frame contact in a centrifuge installed on board a ship / O. Grapis, N.-G. Ohlson, J. Andersons // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. - Vol.224, N C3 (2010), p.635-646. 15. Maksimovs, Roberts. Barrier Properties of Styrene-Acrylate Copolymer Nanocomposites / Robert D. Maksimov // Barrier Properties of Polymer Clay Nanocomposites / ed. Vikas Mittal. - New York : Nova Science Publishers, Inc., 2010.. - ISSN Nanotechnology Science and Technology Series - P.213-229. 16. Manual healing of cracks in epoxy matrix / S. Vidinejevs, A. Aniskevich, A. Gregor, J. Kers // Sixteenth international conference "Mechanics of Composite Materials" : May 24
Some Aspects of Jewish history in the Duchy of Courland (1561–1795)
06.02.2022. 21.33 Saturs
Ebert, who on one single occasion was offered one and a half barrels of choice amber by Jews 25 . Of course, the Prussian opinion of this process could not help but be negative, because, it says in their text, the Jews were taking over the initiative in this area of trade, pushing out German tradesmen, and were obviously making better contacts with area farmers than were the Germans. In analyzing the essence of the Prussian documents and not their bias, however, one learns not only of the early presence of Jews on the Courland shoreline, but also the fact that they were purposefully engaging in establishing links between Courland with regions which were further to the West, with clear mutual advantages to all parties which were involved in this process. In 1608, the Grobiņa and Liepāja districts again came under the jurisdiction of the Duchy of Courland, but for some time to come they continued to be somewhat unique with respect to the Jewish population. This means that contemporary
Session 2
26.09.2017. 00.05 Saturs
.15 NAME T. Otsubo, H. Mueller, E. Pavlis, C. Schwatke EMAIL t.otsubo@r.hit-u.ac.jp SESSION Session 2: Performance evaluation TYPE Presentation ABSTRACT The ILRS Rapid Service Mail a tool to inform stations quickly about potential problems. During the 17th International Workshop on Laser Ranging in Bad Kötzting, Germany, ILRS has decided to set up a service to allow better communication between stations and analysts. The Rapid Service Mail is a unique address for the 5 quality control centres to contact stations in case of unexpected biases or erratic behaviour and informs in parallel other analysts on that problem. Stations are asked to analyse the reason for that problem and respond to that email. There are about 25 emails yearly with different responses. In 2017 the number of alerts has decreased to 5, all with a positive stations reaction 2.16 NAME V. Luceri, M. Pirri, G. Bianco EMAIL cinzia.luceri@e-geos.it SESSION Session 2: Performance evaluation TYPE Presentation ABSTRACT The ILRS
Humanitāro zinātņu fakultāte
08.08.2019. 13.39 Saturs
Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte 1. Antiquitas Viva : studia classica 3 / Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa un Hellēnistikas centrs ; redkol.: Valda Čakare, Nijole Juhņevičiene, Benedikts Kalnačs, Sergejs Karpjuks, Ojārs Lāms, Vita Paparinska, Ilze Rūmniece ; sast. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms, Brigita Aleksejeva ; latviešu val. tekstu lit. red. Gita Bērziņa ; angļu val. tektu tulk. un red. Māra Antenišķe ; priekšv. sarakst. Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009 - 169 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu, latviešu val. 2. Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē. 1919-2009 / red. A. Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. 3. Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) = Latvian and Swedish literary contacts (1980-2008) = Lettiska och svenska litterära kontakter (1980-2008) : promocijas darba
Kurzeme's and Zemgale's Jews
04.02.2022. 22.30 Saturs
of deported Jews to Latvia. Thus the number of Jews grew. In total until 1925 about 9 000 Jews returned from east to Kurzeme and Zemgale. Their total number increased from 20 233 in 1920 to 22 548 in 1925. Their number in Kurzeme reached 14 883 and 7 665 in Zemgale. Great number of Kurzeme's Jews moved to Riga where there were better chances to start economic activities. A very good example was great success of "Kurzemes manufacture" in Riga managed by Naum Levitsky. In 1935, census showed existence of 12 012 Jews in Kurzeme (4.1% of inhabitants) and 7 353 Jews in Zemgale (2,46% of inhabitants). If at the beginning of the World War I about 1/3 of all Jews in Latvia lived in Kurzeme and Zemgale, then in 1935 there were only 20,8% of all Jews in Latvia. But that did not mean decay of Jewish life. The essence of changes were Kurzeme's, Zemgale's, Latgale's and Riga's Jews joining in one Latvian Jewish community. It became possible thanks to all regions joining the democratic Latvia. On 17
Izstādē „LU Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku publikācijas 2009” ietverto izdevumu saraksts
08.08.2019. 13.35 Saturs
. Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) = Latvian and Swedish literary contacts (1980-2008) = Lettiska och svenska litterära kontakter (1980-2008) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Ilona Ļaha ; rec.: Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - 76 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu, angļu un zviedru val.8. New Passport :English-Latvian learner's dictionary = angļu-latviešu mācību vārdnīca /[redaktore, Ieva Tarvida ; vārdnīcas latviešu daļu izstrādājušas Maija Treilona (A-L), Rasma Mozere (M-Z). - Jauns papild. izd. - Rīga :Zvaigzne ABC,[2009]. -679 lpp. :il.9. Rinkeviča, Rudīte. Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.-30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā = Semiotic of childhood in Latvian prose of the 1920-30s in the context of European literature : promocijas darba
Kārtot pēc
Filtri
Aktīvie filtri
  • Notīrīt filtrus un meklētāju