Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā

2020. gada 5. martā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā Kristaps Lūkins aizstāvēs promocijas darbu “Topošo jūrniecības speciālistu pašvērtēšanas un vērtēšanas modeļa izveide studijās zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai izglītības zinātnēs.

Recenzenti: Dr. paed. Dita Nīmante (Latvijas Universitāte); Dr. paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija); Dr. paed. Andra Fernāte (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā.