Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā iegūšanai aizstāvēs Santa Usāne.

2021. gada 18. jūnijā  plkst. 10.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē SANTA USĀNE aizstāvēs promocijas darbu “Pārrobežu sadarbība pierobežas teritorijās” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā iegūšanai.

Recenzenti:

  • Baiba Bela, Dr.sc.soc., vadošā pētniece, Sociālo un politisko pētījumu institūts, Sociālo zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
  • Līga Paula, Dr.sc.soc., asociētā profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
  • Alīna Daņileviča, Dr.oec., pētniece, Daugavpils Universitāte

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā. 

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz Velta.Skolmeistere@lu.lv