Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē

APSTIPRINĀTS 
ar LU 27.06.2016. 
Senāta lēmuma nr. 33 redakcijā

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Lietoto terminu skaidrojums:

1.1.1. citāts – cita autora radīta teksta fragmenta izmantojums, norādot atsauci uz autoru un darbu un to skaidri atdalot no sava teksta (pēdiņas vai formatējums); 

1.1.2. mācībspēks – fiziska persona ar atbilstošu kvalifikāciju, kura īsteno studiju procesu;

1.1.3. neatļauts palīglīdzeklis – tāds informācijas avots vai metode informācijas ieguvei, kuras izmantošanu mācībspēks pārbaudījumā nav atļāvis;

1.1.4. neatļauta palīglīdzekļa izmantošana – tā lietošana vai lietošanas mēģinājums;

1.1.5. norakstīšana  cita studenta darba vai tā daļas pārrakstīšana un uzdošana par savu;

1.1.6. parafrāze – jēdzienu, spriedumu un plašāku domu izteikšana ar saviem vārdiem, saglabājot to būtību, bet ne tā, kā tas izteikts attiecīgās informācijas avotā;

1.1.7. pašplaģiāts – plaģiāta paveids, sava darba vai darba fragmenta vairākkārtēja izmantošana, uzdodot to par oriģinālu darbu;

1.1.8. plaģiāts – cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk. vārdu, izteikumu u. c.) izmantošana, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un/vai darbu;

1.1.9. safabricēšana – zinātniskās darbības un datu izdomāšana ar nolūku tos publicēt kā oriģinālu pētījumu;

1.1.10. saistītā persona – radinieks (tēvs, māte, vecāmāte, vectēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais), darījuma partneris vai dzīvesbiedrs (cilvēks, ar kuru ir kopīga saimniecība).

1.2.  Noteikumu par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir stiprināt akadēmisko kultūru un akadēmisko godīgumu LU akadēmiskajā vidē.

1.3.  Noteikumi skaidro akadēmisko godīgumu un ar to saistīto rīcību, uzskaita biežāk sastopamos akadēmiskā godīguma principu pārkāpumus akadēmiskajā vidē un LU personāla pienākumus akadēmiskā negodīguma novēršanai.

1.4.  Akadēmiskais godīgums ir uzvedība, kas ietver objektivitāti, atbildību, savstarpēju cieņu un uzticēšanos, izslēdz maldināšanu un krāpšanos un veicina Latvijas izglītības un zinātnes kvalitāti un prestižu.

1.5.  Ar studijām LU nesaistītas aktivitātes studējošo neatbrīvo no pilnīgas un precīzas studējošā pienākumu izpildes. Ar darbu LU nesaistītas aktivitātes neatbrīvo LU darbinieku no pienākuma pilnīgi un precīzi veikt darba pienākumus LU.

1.6.  Aizliegta pretdarbība vai kaitniecība LU personāla darbam (pārbaudes vai eksperimenta rezultātu apzināta bojāšana, eksperimentālo iekārtu bojāšana, grāmatu bojāšana bibliotēkā, akadēmisko un citu resursu (t.sk. datorprogrammu, e-resursu) neatļauta lietošana, to bojāšana, pieejas liegšana tiem vai maldināšana, liedzot pieeju informācijai vai apzināti sniedzot nepatiesu informāciju).

1.7.  Par akadēmiskā godīguma principu pārkāpumiem zinātniskajā darbībā it īpaši ir uzskatāma šāda rīcība:

1.7.1. eksperimenta vai pētījuma rezultātu un datu viltošana vai safabricēšana;

1.7.2. atsaukšanās uz neeksistējošiem darbiem, datiem, pētījumiem;

1.7.3. pētījumu rezultātu selektīva interpretācija tā, ka tie apstiprina pētījumā izvirzīto hipotēzi vai sniedz tikai tādu informāciju, kas veicina uzticību veiktajam pētījumam un tā atzīšanu akadēmiskajā vidē;

1.7.4. anonimitātes un konfidencialitātes neievērošana attiecībā uz pētījumos iesaistītām personām;

1.7.5. citu personu savāktās informācijas, datubāzu, publicēto un nepublicēto pētījumu izmantošana bez attiecīgas atsauces;

1.7.6. plaģiāta vai pašplaģiāta veikšana (sk. 1. pielikumu);

1.7.7. sveša izgudrojuma patenta pieteikuma iesniegšana vai darba attiecību ietvaros ar LU veiktu izgudrojumu atsavināšana.

1.8.  LU personāls ziņo par akadēmiskā godīguma pārkāpumu pamatstruktūrvienības vadītājam, prorektoram vai rektoram.

1.9.  Akadēmisko godīgumu ievēro jebkurās attiecībās, kurās iesaistīts LU personāls. LU personāls atturas no nepatiesas informācijas izplatīšanas par citiem LU personāla locekļiem.

1.10. LU personālam ir pienākums sadarboties ar pamatstruktūrvienības vadītāju, LU rektoru, prorektoru vai citiem LU personāla locekļiem, ja konstatēts akadēmiskā godīguma pārkāpums.

1.11. Par šo Noteikumu pārkāpumiem iestājas šajos Noteikumos un citos Latvijas Republikas un LU normatīvajos aktos paredzētās sekas un atbildība.

(LU Senāta 27.06.2016. lēmuma Nr. 33 redakcijā)

2. Akadēmiskais godīgums studējošo rīcībā

2.1.  Studējošais ievēro akadēmiskā godīguma principus. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumu it īpaši tiek uzskatītas šādas darbības:

2.1.1.  jebkādu materiālu vērtību, mantiska vai citāda labuma piedāvāšana par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu studējošā vai citas personas akadēmiskajās interesēs;

2.1.2. neatļautu palīglīdzekļu izmantošana studiju procesā vai plaģiāts;

2.1.3. līdzdalība akadēmiskā godīguma pārkāpumā, t. sk. savu individuālā darba rezultātu nodošana citām personām vai kolektīva darba rezultātu iesniegšana savā vārdā, ja tas ir bijis definēts kā kolektīvs darbs, pārbaudes darba veikšana cita studenta vietā, parakstīšanās cita studenta vietā apmeklējuma lapā vai citos dokumentos u.tml.;

2.1.4. nepatiesu ziņu sniegšana par sevi un savu darbu;

2.1.5. pārbaudes jautājumu vai pārbaudes uzdevumu neatļauta iegūšana;

2.1.6. akadēmiskā personāla vai studējošo akadēmiskā darba traucēšana vai kavēšana;

2.1.7. cita apzināta darbība, kas kavē vai traucē studiju procesu un akadēmisko darbu LU.

2.2.  Studējošajam par šo Noteikumu pārkāpumu LU mācībspēks var izteikt mutisku aizrādījumu vai, ziņojot par to LU fakultātes dekānam (2. pielikums):

2.2.1. samazināt vērtējumu pārbaudījumā;

2.2.2. uzdot atkārtoti veikt pārbaudījuma uzdevumu (par citu tematu vai veikt citu uzdevumu);

2.2.3. nepielaist studiju kursa noslēguma eksāmena kārtošanai – pieprasīt atkārtoti apgūt studiju kursu vai tā daļu;

2.2.4. anulēt vērtējumu par kursa apguvi, ja pārkāpums konstatēts līdz reģistrācijai nākamajam semestrim;

2.2.5. izteikt priekšlikumu LU fakultātes dekānam ierosināt LU vadībai piemērot studējošajam brīdinājumu par eksmatrikulāciju vai studējošo eksmatrikulēt.

2.3.  Pamatojoties uz LU mācībspēka ziņojumu, par šo Noteikumu pārkāpumu papildus citos LU normatīvajos aktos noteiktajām sekām LU fakultātes dekāns studējošajam var:

2.3.1. anulēt vērtējumu par studiju kursa apguvi, ja pārkāpums konstatēts līdz nākamā semestra beigām;

2.3.2. ierosināt LU vadībai piemērot studējošajam brīdinājumu par eksmatrikulāciju vai studējošo eksmatrikulēt.

2.4.  Visus akadēmiskā godīguma pārkāpumus reģistrē LUIS un studējošā personas lietā.

2.5.  Ja tiek konstatēts, ka studējošais izmanto vai ir izmantojis neatļautus palīglīdzekļus vai pieļāvis plaģiātu, tad studējošo atstādina no pārbaudījuma ar atbilstošu ierakstu protokolā un LU vadība pēc mācībspēka vai LU fakultātes dekāna ierosinājuma lemj par disciplinārsoda piemērošanu.

2.6. Studējošais ir tiesīgs sniegt skaidrojumu par savu rīcību LU mācībspēkiem un LU fakultātes dekānam LU noteiktajā kārtībā.

2.7. Par šo Noteikumu pārkāpumu pieņemtos lēmumus studējošais var apstrīdēt LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Akadēmiskais godīgums LU akadēmiskā un vispārējā personāla rīcībā

3.1. LU akadēmiskais personāls:

3.1.1. vadot studējošo darbus (it īpaši noslēguma un promocijas darbus), nodrošina konsultācijas un savlaicīgu atgriezenisko saiti;

3.1.2. studējošo darbus vērtē objektīvi pēc LU noteiktajiem kritērijiem, pamatojoties galvenokārt uz darba saturu, nevis tikai pēc darba apjoma vai noformējuma, nepieļaujot interešu konfliktu;

3.1.3. nepieļauj neatļautu palīglīdzekļu izmantošanu, plaģiātu un citu neatļautu rīcību pārbaudījumos;

3.1.4. ir tiesīgs saņemt no studējošā tā rīcības skaidrojumu;

3.1.5. ziņo LU fakultātes dekānam par studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpumu (ziņojuma forma 2. pielikumā) un norāda to pārbaudījumu protokolā;

3.1.6. nepieprasa un nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai papildu samaksu par amata pienākumu izpildi (t. sk. konsultāciju);

3.1.7. neizmanto LU resursus profesionālajai darbībai, kas nav saistīta ar darbu LU;

3.1.8. izmanto studējošo darba rezultātus un nepublicētos datus tikai ar atbilstošu norādi vai atsauci;

3.1.9. nepieļauj plaģiātu un pašplaģiātu;

3.1.10. strikti seko autortiesību ievērošanai akadēmiskajā darbībā;

3.1.11. studiju kursā izmanto daudzpusīgu literatūru un avotus, atsaucas uz citiem speciālistiem attiecīgajā nozarē un izmanto ne tikai paša sarakstītu studiju literatūru, nenoniecina citu zinātnieku pētniecisko darbību;

3.1.12. neiesaista studējošos LU mācībspēku, zinātnieku un vispārējā personāla savstarpējo nesaskaņu risināšanā;

3.1.13. sagatavo oriģinālus pārbaudījumu uzdevumus un regulāri tos atjauno.

3.2. LU vispārējais personāls un administrācija veicina akadēmiskā godīguma principu ievērošanu savā darbībā un ievēro šādus noteikumus:

3.2.1. LU fakultātes dekāns trīs darba dienu laikā pēc ziņojuma (sk. 2. pielikumu) par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem saņemšanas izvērtē šo ziņojumu un pieņem atbilstošu lēmumu;

3.2.2. LU vispārējais personāls un administrācija pārkāpj akadēmiskā godīguma principus, ja:

3.2.2.1. nepamatoti soda vai ignorē LU mācībspēkus, zinātniekus vai studējošos, kas ziņo par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem;

3.2.2.2. padara ziņošanu par pārkāpumiem sarežģītu, apgrūtinošu vai pat neizpildāmu, veicinot pārkāpumu faktu ignorēšanu vai slēpšanu, pieļauj diskrimināciju pārkāpuma izvērtēšanā;

3.2.2.3. slēpj vai falsificē ziņas par sekmēm un citiem rādītājiem, lai iegūtu augstāku reitingu vai izvairītos no negatīvas publicitātes;

3.2.2.4. neievēro konfidencialitāti ekspertīžu un citu akadēmisko darbu vērtējumu apkopošanā; 

3.2.2.5. pieļauj interešu konfliktu.

3.3. Interešu konflikts ir situācija, kad LU akadēmiskajam personālam ir jāpieņem lēmumi, jāpiedalās lēmumu pieņemšanā vai jāveic citas darbības, kas var ietekmēt saistītās personas akadēmisko izaugsmi, jo īpaši visa veida pārbaudījumu, kursa, noslēguma un promocijas darbu vērtēšana, kursa darbu, noslēguma darbu un promocijas darbu vadīšana, stipendiju un apbalvojumu piešķiršana, zinātniskās darbības finansējuma piešķiršana, pieņemšana darbā vai ievēlēšana akadēmiskajos un administratīvajos amatos.

3.4. Lai neveidotos šķietamas interešu konflikta situācijas, LU mācībspēkam ir tiesības pašam sevi atstatīt no lēmumu pieņemšanas gadījumos, kad pastāv citi apstākļi, kas varētu radīt pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

3.5. Lai izvairītos no interešu konflikta, ar LU mācībspēku saistītā persona iespēju robežās izvēlas apgūt studiju kursu pie cita docētāja. LU mācībspēks atturas no saistītās personas kursa, noslēguma vai promocijas darba vadīšanas.

3.6. Ja šauras specializācijas dēļ akadēmiskajam personālam ir jāpiedalās saistītās personas eksāmena vai gala pārbaudījuma vērtēšanā, tad vērtēšanu veic eksaminācijas komisija vai vismaz piedalās cits neitrāls akadēmiskā personāla pārstāvis - katedras (nodaļas) vadītājs vai fakultātes dekāns. LU akadēmiskais personāls, ar kuru saistītā persona tiek vērtēta, atturas no vērtēšanas, kā arī neatrodas eksaminācijas telpā.

3.7. Akadēmiskajam un vispārējam personālam, kas pārkāpj šos Noteikumus, LU rektors vai rektora pilnvarota persona piemēro disciplinārsodu atbilstoši LU un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodekss

APSTIPRINĀTS 
Senāta sēdē 27.10. 2008, 
lēmums Nr. 170

Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodekss (turpmāk  Kodekss) ietver Latvijas Universitātes (turpmāk − LU) saimes godprātīgas un atbildīgas rīcības principus un normas. Kodeksa mērķis ir sekmēt akadēmisko izcilību un veicināt LU saimes kopdarbību Latvijas izglītības un zinātnes labā. Kodekss ir spēkā LU akadēmiskajā darbā un savstarpējā saziņā. Kodeksa uzdevums ir veidot zināšanu apguvei, brīvai domu apmaiņai un cilvēka personības pilnveidei labvēlīgu vidi. Kodekss ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem. 
 

1. Lietoto terminu skaidrojums

1.1. LU saime ir visi LU mācībspēki, zinātniskie darbinieki, vispārējais personāls un studējošie.

1.2. Mācībspēks ir fiziska persona ar atbilstošu kvalifikāciju, kura īsteno studiju procesu.

1.3. Zinātniskais darbinieks ir fiziska persona ar atbilstošu kvalifikāciju, kura veic zinātnisko darbību.

2. Pamatprincipi

2.1. Akadēmiskā brīvība

Princips nodrošina iespēju radoši, patstāvīgi un atbildīgi noteikt un īstenot zinātniskās, izglītības un pašizglītības intereses. Akadēmiskā brīvība respektē citu tiesības brīvi paust savu viedokli, godprātību ideju izklāstā un to īstenošanā. Akadēmiskā brīvība balstās uz attīstītu kritisku un radošu domāšanu.

2.2. Godprātība un taisnīgums

Princips raksturo krietnu, argumentētu, savstarpējā uzticamībā balstītu rīcību, kas attur no interešu konflikta, maldināšanas, savtīguma, vērtējuma neobjektivitātes, plaģiātisma.

2.3. Atbildība

Princips nozīmē gatavību pildīt akadēmiskās saistības, paredzēt savas rīcības sekas un atturēties no rīcības, kas var nodarīt kaitējumu akadēmiskajam darbam, koleģiālām attiecībām un sabiedrībai. Atbildība attiecas arī uz pašpilnveidi, kļūdu un nepilnību atzīšanu un labošanu.

2.4. Lojalitāte

Princips nosaka brīvprātīgu iekļaušanos LU saimē, godprātīgu un taisnīgu tās interešu ievērošanu un aizstāvēšanu, ceļot LU prestižu, veicinot zīmola atpazīstamību.

2.5. Cieņa un koleģialitāte

Princips ietver labas pārvaldības praksi atklātu, demokrātisku un līdztiesīgu attiecību veidošanā, sekmējot LU saimes locekļu savstarpēju sadarbību kopīgai atbildībai par kvalitatīvu izglītību un zinātnisko darbu. 
 

3. Principi darbībā

Kodeksa principi īstenojami LU saimes kopīgā darbā. Principu īstenojums uzlabo izglītības un zinātniskā darba kvalitāti, veicina pamatotu cieņu un uzticēšanos, novērš interešu konflikta izpausmes attiecībā uz LU finanšu līdzekļiem un īpašumu, kā arī liedz izmantot autoritāti, amatus, akadēmisko stāvokli savtīgās interesēs.

3. 1. Mācībspēku un zinātnisko darbinieku rīcība

3. 1. 1. Izglītības darbs

3.1.1.1. Mācībspēki un zinātnieki nodrošina kvalitatīvu izglītību, sekmē zinātniskās darbības vides attīstību, veicina studējošo ieinteresētību un vēlmi pilnveidoties.

3.1.1.2. LU administratīvais personāls, mācībspēki un zinātnieki ar cieņu izturas pret kolēģiem un studējošajiem, viņu idejām un viedokļiem, uztur lietišķas, profesionālas un koleģiālas attiecības, ievēro līdztiesību, nepieļaujot augstprātību, diskrimināciju un akadēmisko vardarbību. Ar akadēmisko vardarbību saprot akadēmiski nepiemērotu uzvedību vai piezīmes, kas izriet no personas varas pozīcijā un ievērojami ietekmē LU saimes pārstāvju motivāciju mācīties vai veikt tiešos darba pienākumus.

3.1.1.3. Mācībspēki izstrādā radošas studentu darba formas, savlaicīgi, godprātīgi un taisnīgi novērtē studējošo darbu.

3.1.1.4. Mācībspēki respektē studējošo atklātību un uzticēšanos, publiski neizpaužot studējošo uzticēto informāciju. Aizsargājot personas privātumu, mācībspēki atturas arī no savu bijušo un esošo studentu sekmju un uzvedības publiskas apspriešanas.

3.1.1.5. Mācībspēki atzīst pieļautās kļūdas studiju procesā vai studējošo vērtējumā un risina konfliktus tiešās un atklātās sarunās.

3.1.1.6. Mācībspēki un zinātnieki savā akadēmiskajā darbā atturas no aģitācijas par kādu politisko spēku, interešu grupu, reliģisko organizāciju u.tml. savtīgās interesēs. Mācībspēki savā akadēmiskajā darbā izvairās no pašaģitācijas un aģitācijas komunikācijā ar kolēģiem un studējošajiem, kandidējot vēlēšanās.

3.1.1.7. Mācībspēki ar savu paraugu veicina akadēmiskas uzvedības un savstarpējo attiecību kultūru LU un ārpus tās.

3.1.1.8. Mācībspēki atbalsta un uztur akadēmisku un profesionālu godīgumu, neradot nosacījumus akadēmiskā negodīguma izpausmēm, seko līdzi studentu darba izstrādes procesam, nepieļauj plaģiātu, norakstīšanu, citu intelektuālā īpašuma negodprātīgu izmantošanu vai cita veida krāpšanos.

3.1.2. Zinātniskā darbība

3.1.2.1. Zinātniskā darbība ir balstīta uz intelektuālu godīgumu un veicama iespējami augstā kvalitātē, rūpējoties par nozares un zinātnes attīstību kopumā un sniedzot ieguldījumu sabiedrības labklājībā. Veicot zinātnisko darbību, pētāmo parādību analizē daudzpusīgi un plašākās kopsakarībās, nepieļaujot tendenciozitāti un selektīvu interpretāciju.

3.1.2.2. Mācībspēki un zinātnieki taisnīgi un ar cieņu izturas pret kolēģu sasniegumiem, kā arī pret studējošo veikumu un idejām.

3.1.2.3. Zinātniskie darbinieki godprātīgi izturas pret pētījumā iesaistītām personām, nenodara tām kaitējumu un respektē iegūtās informācijas konfidencialitāti.

3.1.2.4. Mācībspēki un zinātniskie darbinieki godprātīgi un ar cieņu izturas pret citu intelektuālo īpašumu, nepieļaujot plaģiātu un krāpšanos.

3.1.2.5. Mācībspēki un zinātniskie darbinieki daudzpusīgi pārzina atbilstošās nozares jaunākos sasniegumus un dalās ar citiem kolēģiem un studējošajiem savās zināšanās, neslēpjot tās. Izglītības darbā balstās uz daudzveidīgu informāciju, neizceļot tikai savus sasniegumus.

3.1.2.6. Mācībspēki un zinātniskie darbinieki neiesaistās darījumos un zinātniskajā darbībā, kas vājina akadēmisko brīvību un neatkarību. Mācībspēki un zinātniskie darbinieki atturas iesaistīties darījumos, kas nodara kaitējumu LU un zinātnes prestižam kopumā.

3.1.2.7. Mācībspēki un zinātniskie darbinieki paši pēc savas iniciatīvas vai atsaucoties uz masu mediju pārstāvju vai citu sabiedrības pārstāvju aicinājumu izsaka savu viedokli par sabiedrībai nozīmīgām problēmām un aktuāliem jautājumiem, izvirza problēmas, kas risināmas tagadnē un nākotnē.

3.2. Studējošo rīcība

3.2.1. Studijas ir prioritārs studējošo pienākums. Darbu un citus paredzamus apstākļus studējošie neizmanto par attaisnojumu nenokārtotām saistībām.

3.2.2. LU studējošie ar cieņu izturas pret ikvienu LU saimes pārstāvi, viņa idejām un viedokļiem, uztur lietišķas un koleģiālas attiecības, ievēro līdztiesību, nepieļaujot augstprātību, diskrimināciju un vardarbību.

3.2.3. Studējošie ir līdzatbildīgi mācību procesā un tā kvalitātē, velta visas pūles zināšanu ieguvei lekcijās, praktiskajās nodarbībās un patstāvīgajā darbā un godprātīgi pilda akadēmiskās saistības.

3.2.4. Studējošie ievēro akadēmisko etiķeti uzrunā, savstarpējās attiecībās un uzvedībā.

3.2.5. Studējošie atbalsta un uztur akadēmisku un profesionālu godīgumu, nepieļauj plaģiātu, norakstīšanu, citu intelektuālā īpašuma negodprātīgu izmantošanu vai krāpšanos.

3.2.6. Studējošie ir koleģiāli un savstarpēji izpalīdzīgi, gādā par kopīgu akadēmisku mērķu īstenošanu.

3.2.7. Studējošie sniedz tikai patiesas ziņas par sevi, nekrāpjot un nemaldinot citus.

3.2.8. Studējošie nekaitē citu tiesībām iegūt izglītību vai veikt darbu, lietojot LU īpašumu un mācību līdzekļus, nemaldina un neliedz citiem LU saimes pārstāvjiem tos izmantot.

3.2.9. Zinātniskajā darbā studējošie ievēro tos pašus ētikas principus un normas, ko zinātnieki (šī Kodeksa 3.1.2. punkts).

3.2.10. Studējošie godprātīgi un taisnīgi vērtē mācībspēku darbu un studiju procesu kopumā.

3.3. Vispārējā personāla rīcība

3.3.1. Ikviens vispārējā personāla darbinieks godprātīgi un atbildīgi pilda savus amata pienākumus.

3.3.2. Vispārējais personāls ievēro cieņpilnu savstarpējo attiecību kultūru.

3.3.3. Vispārējais personāls godprātīgi un savlaicīgi veicina informācijas apriti un nodrošina tās ticamību un konfidencialitāti. 
 

4. Ētikas kodeksa īstenošana

4.1. Kodeksa īstenošana ir atkarīga no ikviena LU saimes pārstāvja darba, krietnuma, pašuzraudzības, paškontroles un pašpilnveides.

4.2. LU vadība nodrošina Kodeksa pieejamību.

4.3. LU administratīvais un akadēmiskais personāls ar savu paraugu, kā arī ar normatīvo aktu un darba organizācijas pilnveidi LU veicina Kodeksa principu un normu īstenojumu.

4.4. Kodeksa īstenošanu sekmē un pārrauga LU Akadēmiskās ētikas komisija, kura izskata akadēmiskās ētikas pārkāpumus saskaņā ar LU Akadēmiskās ētikas komisijas nolikumu.

4.5. LU Akadēmiskā ētikas komisija izsaka viedokli, atbalsta Kodeksam atbilstošu rīcību, nosoda Kodeksa pārkāpumus un ierosina LU rektoram rīcību to novēršanai.

4.6. Ikviens LU saimes pārstāvis ir aicināts godprātīgi un taisnīgi informēt par Kodeksa pārkāpumiem LU Akadēmiskās ētikas komisiju.

4.7. Ikvienam LU Saimes pārstāvim ir tiesības iesniegt Kodeksa un tā īstenojuma pilnveides priekšlikumus LU Akadēmiskajai ētikas komisijai.