Latvijas Universitātes Personas datu apstrādes noteikumi tālākizglītības un interešu izglītības programmu īstenošanā

Lai Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) varētu nodrošināt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides, pieaugušo neformālās izglītības (turpmāk – tālākizglītības programmas) un interešu izglītības programmu īstenošanu, tajā skaitā nodrošinātu personas reģistrēšanos tālākizglītības vai interešu izglītības programmas apguvei, noslēgtu līgumu par tālākizglītības vai interešu izglītības programmas apguvi, veiktu apmeklējuma uzskaiti, izsniegtu izglītību apliecinošu dokumentu un nodrošinātu citas administratīvas darbības, LU nepieciešami tālākizglītības vai interešu izglītības programmas dalībnieka personas dati. Personas datu apstrāde nepieciešama, lai LU varētu nodrošināt kvalitatīvu tālākizglītības vai interešu izglītības programmas apguves pakalpojumu, tajā skaitā izsniegt dalībniekam Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu izglītības dokumentu.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, tajā skaitā korektu Jūsu personas datu apstrādi, informējam, ka:

1. Aizpildot pieteikuma anketu kādai no LU tālākizglītības vai interešu izglītības programmām, Jūs piekrītat šādu savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktadrese, telefona numurs, e-pasts, iegūtā izglītība, darba vieta, amats, statuss LU) apstrādei. Minēto personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma par tālākizglītības vai interešu izglītības programmas apguves pakalpojuma (turpmāk – pakalpojuma) sagatavošanai, pakalpojuma nodrošināšanai, savstarpējai saziņai, mācību procesa administrēšanai, rēķinu izrakstīšanai un izglītības dokumenta izsniegšanai.

2. Jūsu norādītos personas datus LU apstrādās, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkta pamata (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrāde) un b) apakšpunkta pamata (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei).

3.  Informējam, ka Jūsu iesniegtie personas dati tiks glabāti, ievērojot šādus termiņus:

3.1. pieteikuma anketas dati, ja tiek noslēgts līgums par tālākizglītības programmas apguvi, atbilstoši LU Nomenklatūrai;

3.2. pieteikuma anketas dati, ja netiek noslēgts līgums par tālākizglītības vai interešu izglītības programmas apguvi – līdz tālākizglītības vai interešu izglītības programmas pirmajai nodarbībai;

3.3. kontaktinformācija (vārds, e-pasts) jaunumu par tālākizglītības vai interešu izglītības programmām saņemšanai tiks glabāta līdz persona atsauc piekrišanu šādas informācijas saņemšanai.

4. Pēc datus apstrādes termiņa iestāšanās personas dati tiek izdzēsti vai iznīcināti.

5. Ja vēlaties atsaukt sevis doto piekrišanu 3.2. un 3.3. punktos noteikto personas datu apstrādei, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem (datu.specialisti@lu.lv).

Papildus informāciju par personas datu apstrādi LU Jūs varat uzzināt LU Privātuma politikā, kas ir pieejama LU tīmekļa vietnē, vai sazinoties ar LU datu aizsardzības speciālistiem (datu.specialisti@lu.lv).

Reģistrējoties dalībai konkrētajā tālākizglītības vai interešu izglītības programmā un piedaloties tās aktivitātēs, Jūs dodat savu piekrišanu iepriekš minēto personas datu apstrādei un tās noteiktajam mērķim.