2016. gads

Projekta vadītājs Projekta nosaukums latviešu valodā Struktūr-vienība Projekta numurs 2016/ ZD-
LU finansētie projekti
Janīna Kursīte-Pakule Latviskā identitāte globālajā kultūrtelpā" tradicionālās un mūsdienu kultūras aspekts HZF

400

Andris Šnē Latvijas Universitāte simtgades griežos VFF

350

Iveta Gudakovska Trīs mirkļi līdz 100: LU nozīmīgas personības un bibliotēka LUB

403

Ilgonis Vilks LU zinātnes un vēstures datu vākšana un kataloģizēšana Muzejs

404

Tomas Taterka Valoda, rakstība un balss. Vācu literatūras un kultūras loma rakstniecības veidošanās procesos Baltijas tautu valodās un „nevācu“ nacionālās kultūras eiropeizācijas gaitā 18. un 19. gadsimtā. Kultūras un mediju zinātnes perspektīvas HZF

354

Andra Kalnača Mūsdienu latviešu valodas gramatika (angļu val.) HZF

113

Ringolds Balodis Latvijas Republikas Satversmes komentāri JF

301

Biruta Sloka Statistikas terminu latviski saskaņošana un sagatavošana publiskošanai EVF

402

Anita Rodiņa Tiesības Baltijas valstīs: struktūra, problēmas un perspektīvas JF

401

Daiga Rezevska Vispārējo tiesību principu piemērošanas tendences  valsts tiesību, civiltiesību un krimināltiesību nozarēs JF

406

Gunārs Silabriedis Inovatīvo izstrādņu aprobācija un pilnveidošana ĢĢI

405

Ilgmārs Eglītis Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums AI

317

Mārcis Auziņš Latvijas Universitātē veiktās pētniecības starptautiskās atpazīstamības bibliometriskais novērtējums. 1. posma FMF

407

IZM mērķfinasējums

Ilze Rūmniece Zinātniskās darbības nodrošināšana LU latviešu filoloģijas un baltu filoloģijas studiju programmās HZF

340

Valda Kļava

Zinātniskās darbības nostiprināšana vēstures studiju programmās VFF

341