Projekta nosaukums:

Multimodāla attēlošanas tehnoloģija ādas jaunviedojumu in-vivo diagnostikai

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/18/A/132

Projekta īstenošanas termiņš:

36 mēneši, 01.05.2019. – 30.04.2022.

Projekta kopējais finansējums:

648 189,53 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms - 374 653,54 EUR.

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.habil.fiz. Jānis Spīgulis

Projekta administratīvais vadītājs:

Līga Zeltiņa

Projekta mērķis:

Tālāk attīstīt un multimodāli apvienot trīs inovatīvas ādas attēlošanas tehnoloģijas - difūzās atstarošanas multispektrālo attēlošanu, autofluorescences dzīves laiku attēlošanu un Ramana spektra joslu attēlošanu. Šo attēlu apstrādes rezultātā iegūstamas klīniski nozīmīgas ādas komponentu - hromoforu, fluoroforu un ādas virskārtā esošu biomolekulu koncentrāciju sadalījuma kartes. Galvenais uzdevums ir izstrādāt un klīniski pārbaudīt jaunu ādas neinvazīvas diagnostikas tehnoloģiju, ar kuru pārbaudāmajam ādas jaunveidojumam tiek izveidotas augšminēto molekulāro komponentu sadalījuma kartes, ar sekojošu iespēju tās savstarpēji salīdzināt, lai iegūtu detalizētāku informāciju par jaunveidojuma molekulāro struktūru. Piedāvātā multimodālās attēlošanas tehnoloģija ļaus būtiski paaugstināt ādas in-vivo diagnostikas jutību, specifiskumu un drošumu, kā arī veicinās agrīnu ādas patoloģiju (t.sk. ādas vēža) identifikāciju.

Projekta galvenās aktivitātes:

A1 - Multispektrāla difūzās atstarošanas attēlošana ādas hromoforu kartēšanai,

A2 - Autofluorescences dzīves laiku attēlošana ādas fluoroforu kartēšanai,

A3 - Ramana spektra joslu attēlošana ādas molekulāro sastāvdaļu kartēšanai,

A4 - Multimodālas ādas attēlošanas tehnoloģijas izstrāde,

A5- Komunikācija, rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju pārnese.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

Jaunu pētnieku skaits PLE vienībās -  1,3

Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 8

Oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa - 3

Jaunu produktu/tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros - 1

Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi  - 2

Jauna diagnostikas metode – 1

Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem – 32409,48 EUR

Tehnoloģiju tiesības – patents - 1

Prezentācijas un materiāli

Publikācijas

SCOPUS

  1. Towards direct measurements of remitted photon path lengths in skin: kinetic studies in the range 520-800 nm (publicēts 31.07.2019.)
  2. J. Spigulis, I. Kuzmina, V. Lukinsone, M. Tamošiūnas, I. Oshina, L. Ozolina, A. Maslobojeva, M. Kuzminskis, D. Ivanov, E. Borisova, “Towards combined multispectral, FLIM and Raman imaging for skin diagnostics”, Proc.SPIE 11232, 112320N-1 (2020). (publicēts 24.02.2020.)
Pēdējās izmaiņas veiktas