Rainis un Krišjānis Barons LU un Microsoft inovāciju centrā. Foto: Toms Grīnbergs.

Sagaidot Latvijas Universitātes (LU) simtgadi un rūpējoties par dzimtās valodas pareizu lietošanu ikdienas komunikācijā, LU Komunikācijas un inovāciju departaments (KID) sadarbībā ar LU prorektori humanitāro un izglītības zinātņu jomā prof. Inu Druvieti aicina visus LU fakultāšu atbildīgos par komunikāciju ar sabiedrību un tos LU darbiniekus, kuri vēlas uzlabot savu valodas prasmi, uz praktiskajām nodarbībām “Lietišķa latviešu valoda profesionālās meistarības pilnveidei”, kas notiks 2018. gada 17., 24., 31. oktobrī un 7. novembrī Raiņa bulvārī 19, LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē – 153. telpā. Nodarbību lektore Dr.philol. Dite Liepa.

Praktiskās nodarbības “Lietišķa latviešu valoda profesionālas meistarības pilnveidei” notiks četrās secīgās daļās, katrā no tām ietverot noteiktu valodas prakses jautājumu loku. Nodarbībām ieoriekš nav jāpiesakās.

Nodarbība 17. oktobrī plkst. 14.00–16.00

Aktuāli leksikas jautājumi: pareizrakstība, gramatika, sinonīmi lietišķajā izteiksmē. Nodarbībā aplūkojamie jautājumi: kas ir un kas nav kļūda mūsdienu latviešu valodā; iepazīšanās ar lingvistisko jautājumu risināšanu Latvijā (atbildīgās institūcijas, informatīvie avoti, pieejamie resursi, datubāzes utt.); pareizrakstība, dzimtes, skaitļa un atbilstoša locījuma lietojums, vietniekvārdu un darbības vārdu paralēlformas.

Nodarbība 24. oktobrī plkst. 14.00–16.00

Nodarbībā aplūkojamie jautājumi: izteiksmes stila nepilnības un to novēršana mutvārdu un lietišķajā rakstveida saziņā; modes vārdi un konstrukcijas; no citām valodām aizgūti vārdi un frāzes, liekvārdība, stilam atbilstošu saikļu lietojums.

Nodarbība 31. oktobrī plkst. 14.30–16.30 (pusstundu vēlāk sākas un beidzas)

Nodarbībā aplūkojamie jautājumi: lietišķu dokumentu (vēstuļu, protokolu u.c.) rakstības jautājumi (saīsinājumi, lielo sākumburtu lietojums, īpašvārdu atveide, uzskaitījums). Elektroniska komunikācija.

Nodarbība 7. novembrī plkst. 14.00–16.00

Nodarbībā aplūkojamie jautājumi: komatu mācība (biežāk pieļautās interpunkcijas kļūdas): divdabja teicieni, savrupinājumi, iespraudumi, skaidrība par defisēm, domuzīmēm, vienotājdomuzīmēm; kolu un semikolu u.tml.

Nodarbības notiek LU darbiniekiem un ir bez maksas.

Par četru nodarbību apmeklējumu klausītāji saņems apliecību.

Aicinām uzlabot savu latviešu valodas prasmi!

Dalīties