Projekts

Purvi ir Latvijas ainavas nozīmīgs elements un dabiskai videi raksturīgās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas avots. Relatīvi plaši purvu un kūdras resursu pētījumi Latvijā ir veikti 20. gs. pirmajā pusē, galvenokārt LU Purvu Institūta darbības laikā. Savukārt pēdējo 30 gadu laikā kompleksi purvu un kūdras zinātniskie pētījumi nav veikti. Projektā (Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/044) "Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai " ir plānots izveidot  starpnozaru jauno zinātnieku grupu Latvijas purvu un kūdras izpētei.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ