Projekta aktualitāte

Purvi ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas resursiem ar augstu izmantošanas potenciālu. Latvijas purvos ir atrodami lieli kūdras krājumi (10,8 miljardi m3, turklāt ieguves apjomi sastāda 825 000 tonnu gadā). Latvijas teritorijā ir 0,4% no pasaules kūdras resursiem, kas Latviju ierindo 8. vietā pasaulē rēķinot kūdras resursu daudzumu uz 1 iedzīvotāju. Šobrīd purvu resursi (kūdra, sapropelis, ārstnieciskās dūņas un sērūdeņi, pārtikas un bioloģiskos resursi) Latvijā galvenokārt tiek izmantoti zemas pievienotās vērtības produktu ražošanai. Ekstensīvā kūdras un purvu resursu izmantošana nepietiekošā apjomā sekmē tautsaimniecības attīstību, vienlaikus izraisot plašu teritoriju degradāciju un vides problēmas. Kūdras un purvu resursu neefektīvas un neracionālas izmantošanas cēloņi ir nepietiekošais izpētes apjoms, mūsdienu prasībām neatbilstošu purvu un kūdras izpētes metožu pielietošana, kā arī sabiedrības un lēmumu pieņēmēju nepietiekamā informētība, kā arī nepilnīgā purvu resursu izmantošanu reglamentējošā likumdošana. Relatīvi plaši purvu un kūdras resursu pētījumi Latvijā ir veikti 20. gs. pirmajā pusē, galvenokārt LU Purvu Institūta darbības laikā. Savukārt pēdējo 30 gadu laikā kompleksi purvu un kūdras zinātniskie pētījumi nav veikti. Valstīs ar ievērojamiem kūdras krājumiem (Somija, Kanāda, Krievija u.c.) tiek veikti apjomīgi purvu izpētes pētījumi, kas palīdz izstrādāt jaunas kūdras izmantošanas jomas, un tehnoloģijas, vienlaikus nodrošinot purvu aizsardzību un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,. Projekta aktualitāti nosaka nepieciešamība veikt:
  • Latvijas purvu bioloģiskās daudzveidības izpēti un tipisku biocenožu raksturošanu;
  • Purvu veģetācijas bioloģiski aktīvo savienojumu izpēti un to izmantošanas inovatīvu risinājumu pētījumus;
  • Purvu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu, purvu lomu hidroloģisko procesu regulēšanā, purvu ezeru un upju hidrobioloģisko izpēti;
  • Augsto un zemo purvu kūdras īpašību un izmantošanas iespēju izpēti;
  • Degradētu purvu atjaunošanas iespēju izpēti un rekomendāciju izstrādi.