Projekta nosaukums: Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/008

Projekta partneri: nav

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.- 29.02.2020. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 572 664.00 (ERAF 486 764.40 EUR; Valsts budžeta finansējums 42 949.80EUR; LU  finansējums, t.sk., ieguldījums natūrā 42 949.80EUR)

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Materiālu mehānikas institūta vadošais pētnieks Vairis Štrauss

Projekta administratīvais vadītājs: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīva nesagraujošās testēšanas instrumenta prototipu (TRL 4) cieto šūnaino plastmasu (putuplastu) un no tā izgatavotu produktu blīvuma, siltumvadītspējas koeficienta un elastības moduļa testēšanai.

Projekta galvenie rezultāti:

1) oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;

2) tehnoloģiju tiesības – zinātības MNT algoritmu veidā interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem;

3) jauna produkta – testera prototips (TRL 4) interesējošo fizikālo raksturlielumu nesagraujošai testēšanai;

4) citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – MNT apmācības un testēšanas datu kopas (bāzes) interesējošo fizikālo raksturlielumu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem.

Galvenās projekta darbības fundamentālo un rūpniecisko pētījumu ietvaros:

1. MNT apmācības un testēšanas datu kopu iegūšana cieto putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem.;

2. MNT sintēze cieto putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu novērtēšanai no dielektriskiem spektriem;

3. Jauna produkta – testera prototipa izstrāde cieto putuplastu materiālu blīvumu, siltumvadītspējas koeficientu un elastības moduļu nesagraujošai testēšanai;

4. Oriģinālu zinātnisku rakstu sagatavošana.

Projekta "Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai" aktivitāte:

1) Pārskats par 2017. gada pirmo darbības kvartālu

2) Pārskats par 2017. gada otro darbības kvartālu

3) Pārskats par 2017. gada trešo darbības kvartālu 

4) Pārskats par 2017. gada ceturto darbības kvartālu

5) Pārskats par 2018. gada pirmo darbības kvartālu

6) Pārskats par 2018. gada otro darbības kvartālu

7) Pārskats par 2018. gada trešo darbības kvartālu

8) Pārskats par 2018. gada ceturtās darbības kvartāla pirmo mēnesi

9) Pārskats par 2018. gada ceturtās darbības kvartāla otro un trešo mēnesi

10) Pārskats par 2019. gada pirmo darbības kvartālu

11) Pārskats par 2019. gada pirmo pusgadu

12) Pārskats par 2019. gada jūliju un augustu

13) Semināra norise starptautiskās konferences „Polimēru materiālu zaļā ķīmija un nanotehnoloģijas” ietvaros.

14) Pārskats par 2019. gada II. pusgadu

15) Pārskats par 2020. gada janvāri un februāri

Pēdējās izmaiņas veiktas