Erasmus+ personāla mobilitātes mērķi un nosacījumi

Erasmus+ personāla mobilitātes mērķis ir tās dalībnieku pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās, ar kurām LU ir noslēgti divpusējie Erasmus+ līgumi.

Pieredzes apmaiņa var izpausties kā individuālas tikšanās ar kolēģiem, lai iegūtu ārvalstu augstskolu pieredzi, pārrunātu jautājumus un problēmas dažādās augstskolu darbības jomās. Vizītes mērķis nevar būt piedalīšanās konferencēs un semināros, izņemot pasākumos, ko ārvalstu augstskolas speciāli rīko saviem partneriem (piemēram, Staff training week vai International student week). 

Personāla mobilitātes dalībnieka minimālais vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kādam var būt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt divas dienas (ieskaitot ceļošanas dienas).

2021./2022. ak. gadā LU var piešķirt Erasmus+ stipendiju maksimāli piecu dienu vizītei (ieskaitot ceļošanas dienas).

Nominētam personāla mobiltātes dalībniekam nepieciešams savlaicīgi rakstīt partneraugstkolas kolēģiem un vienoties par tādiem vizītes datumiem, lai kopējais mobilitātes periods nepārsniegtu piecas dienas. Tad nerādīsies pārpratumi un kļūdas Erasmus+ formalitāšu noformēšana un stipendijas aprēķinos.

Atsevišķos gadījumos vizītes periods par vienu līdz divām dienām var pārsniegt noteikto maksimālo mobilitātes ilgumu, bet tādos gadījumos vajag rēķināties ar to, ka Erasmus+ stipendija papildu dienām nevarēs būt aprēķināta. 

 

Pieteikšanās Erasmus+ personāla mobilitātē

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ personāla mobilitātē un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs vai citās LU struktūrvienībās katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori vai LU struktūrvienību vadītāji. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes dalībnieku sarakstu apstiprina fakultātē/struktūrvienībā izveidotā komisija. Apstiprināts fakultātes/struktūrvienības Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU ārlietu vadītājai, kura palīdz darbiniekiem kārtot nepieciešamas formalitātes.

Erasmus+ personāla mobilitātei nominētais darbinieks ir atbildīgs par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu. Ja kādu iemeslu dēļ plānotā vizīte uz partneraugstskolu nevar notikt, darbinieka pienākums ir savlaicīgi informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru, LU struktūrvienības vadītāju un LU ārlietu vadītāju.

 

Erasmus+ personāla mobilitātes finansiālie nosacījumi

Savas vizītes realizēšanai nominētais personāla mobilitātes dalībnieks saņem no LU Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Katrā akadēmiskajā gadā Eiropas Komisija nosaka docētāju un personāla maksimālās dienas stipendijas normas vizītēm uz Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no EK līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus+ uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas dienas likmes Erasmus+ personāla mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Erasmus+ stipendijas likmes docētāju/personāla mobilitātēm 2021./2022. ak. gadā:

140 EUR                     

     

Igaunija, Lietuva,  Slovākija, Slovēnija, Horvātija, Maķedonija, Čehija, Polija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Turcija

160 EUR                                 

Austrija, Vācija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Kipra, Malta

 

180 EUR       

Nīderlande, Beļģija, Francija, Itālija

 

200  EUR                  

Lielbritānija, Dānija, Somija, Zviedrija, Lihtenšteina, Norvēģija, Īrija, Islande, Luksemburga         

 

 

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam tiek segti no EK budžeta faktiskie ceļa izdevumi pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.).

Maksimālā summa ceļa izdevumiem tiks noteikta saskaņā ar t.s. EK attāluma kalkulatora rādītājiem, kas "mēra" attālumu no Rīgas līdz mērķa pilsētai, novelkot kartē taisnu līniju.

EK attāluma kalkulatoru var atrast ŠEIT.

Tad pēc EK tabulas tiks noteikts, kāda maksimālā summa ceļa izdevumiem var būt piešķirta. Jāņem vērā, ka mobilitātes dalībniekam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi, nepārsniedzot noteiktas maksimāli pieļaujamas summas.

Attālums 

Maksimālā summa par ceļa izdevumiem no EK finanšu līdzekļiem

No 10 km līdz 99 km

20 EUR

No 100 km līdz 499 km

180 EUR

No 500 km līdz 1999 km

275 EUR

No 2000 km līdz 2999 km

360 EUR

No 3000 km līdz 3999 km

530 EUR

No 4000 km līdz 7999 km

820 EUR

No 8000 km

1100 EUR

Zinot konkrētus vizītes datumus, kas ir saskaņoti ar partneraugstskolu, Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks var savlaicīgi interesēties par maršrutu, transporta veidu un biļetēm uz ārvalstu pilsētu, lai panāktu pēc iespējas lētākas ceļa izdevumu izmaksas.

Mobilitātes dalībniekam ir divas iespējas, kā var iegādāties biļetes.

Ja personāla mobilitātes dalībnieks sākumā ir iegādājies biļetes par personīgiem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās no vizītes, atskaites un ceļa izdevumu apliecinošo dokumentu (rēķini, čeki, kvītis, izraksts no bankas konta utml.) iesniegšanas, viņai/viņam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi ar ierobežojumu līdz maksimāli atļautai summai.

Biļetes var rezervēt arī tūrisma aģentūrā "Averoja", ar kuru LU ir noslēgts līgums. Personāla mobilitātes dalībniekam vajag sazināties ar "Averojas" darbinieci Silja Pētersoni (silja.petersone@averoja.lv) un lūgt viņu atsūtīt maršruta variantus. Ja kāds no variantiem derēs mobilitātes dalībniekam, tad “Averojas” darbiniece var rezervēt biļetes un sagatavot rēķinu (maksātājs būs LU). Šo rēķinu mobilitātes dalībniekam vajadzēs pārsūtīt LU ārlietu vadītājai. Rēķinu novīzēs LU Erasmus+ Institucionālā koordinatore Alīne Gržibovska un tas tiks nosūtīts LU grāmatvedībai, kas pieņem apmaksai rēķinus par ceļa izdevumiem tikai no firmas “Averoja”.

Gadījumā, ja mobilitātes dalībnieks rezervē biļetes un saņem rēķinu par tām no ceļojuma biroja “Averoja”, viņai/viņam jābūt savlaicīgi noformētam LU komandējuma iesniegumam. LU grāmatvedība var apmaksāt rēķinu par ceļa izdevumiem tikai tad, kad ir noformēts LU komandējums.

Gadījumā, ja faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz ierobežojuma summu, Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam ir atļauts daļēji segt ceļa izdevumus no citiem pieejamiem finansējuma avotiem, izņemot līdzekļus no citiem EK finansētajiem projektiem vai programmām.

 

Erasmus+ personāla mobilitātes sagatavošanas darbi pirms vizītes

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī noformēt Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) (skat. VEIDLAPU) par vizītes programmu. Noformēto Mobilitātes līgumu jāpārsūt saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai. Saskaņotu Mobilitātes līgumu paraksta Erasmus+ mobilitātes dalībnieks, LU Erasmus Institucionālā koordinatore A.Gržibovska un ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersona.

Erasmus+ programmas noteikumi neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa E-pastu.

Mobilitātes līgumam jābūt noformētam un parakstītam no visām pusēm pirms mobilitātes dalībnieka izbraukšanas uz partneraugstskolu.

Mobilitātes dalībnieks nevar gaidīt no ārvalstu partneraugstskolas nekādu finansiālo atbalstu. Partneraugstskolas uzdevums ir piedalīties Mobilitātes līguma sagatavošanā, organizēt tikšanās ar kolēģiem vai dalību dažādos pasākumos. 

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks var lūgt kolēģus no partneraugstskolas palīdzēt atrast un rezervēt pēc iespējas lētāku dzīves vietu vizītes laikā. Parasti ārvalstu kolēģi ir izpalīdzīgi šādos jautājumos un var ieteikt viesnīcas ar pieņemamām cenām vai arī rezervēt dzīves vietu augstskolas viesu namā.

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka braucienam uz partneraugstskolu tiek noformēts LU komandējums saskaņā ar LU noformēšanas kārtību.

Mobilitātes dalībniekam vajadzēs aizpildīt LU komandējuma iesnieguma veidlapu, norādīt tajā valsti, augstskolu, vizītes datumus un mērķi (pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmas ietvaros), kā arī saņemt LU fakultātes dekāna vai struktūrvienības vadītāja parakstu sadaļā „Saskaņots”. 

Komandējuma iesnieguma veidlapas sadaļas par finansējuma noteikumiem un līdzekļiem aizpilda un novīzē LU ārlietu vadītāja Alīne Gržibovska, kura ir atbildīga par Erasmus+ līdzekļu izlietojumu.

Gadījumā, ja Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka ceļa izdevumu segšanai tiks daļēji izmantoti citi pieejami līdzekļi, atsevišķu ierakstu komandējuma iesniegumā par papildus līdzekļu veidu (projekta numuru) un finansējuma ierobežojumu veic un parakstās persona, kura atbild par šo līdzekļu izlietojumu.


Pirms vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu katram personāla mobilitātes dalībniekam jāparaksta ar LU Erasmus+ kontrakts (finansējuma līgums), ko gatavo LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas. Lai noformētu Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu), darbiniekam vajag iepriekš elektroniski atsūtīt LU ārlietu vadītājai sekojošo informāciju:

- konkrēti vizītes datumi, kas ir saskaņoti ar partnetaugstskolu;

- paša mobilitātes dalībnieka mājas adrese, mob. tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks sarunā ar LU Ārlietu vadītāju (aline.grzibovska@lu.lv; tel. 67033997) tikšanās datumu un laiku, atnāk uz 134. telpu ar LU komandējuma iesniegumu, ko ir parakstījis dekāns/struktūrvienības vadītājs. Tikšanās reizē tiek nokārtotas visas formalitātes, kādas ir nepieciešamas saskaņā ar Erasmus+ noteikumiem.

 

Erasmus+ personāla mobilitātes atskaites dokumenti

Vienu līdz divas dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku e-pastu no EK datu bāzes Mobility Tool ar linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē. To jāizdara piecu kalendāra dienu laikā pēc automātiskā E-pasta saņemšanas.

Automātisko E-pastu no datu bāzes Mobility Tool jāmeklē visās e-pasta sadaļās, jo tas var ienākt jebkurā no tām (arī SPAM).

Mobilitātes dalībniekam obligāti jāsaglabā aizpildīto individuālo atskaiti PDF formātā savā datorā pēc tās nosūtīšanas tiešsaistē.

Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāiesniedz LU ārlietu vadītājai sekojošus Erasmus+ atskaites dokumentus:

ārvalstu augstskolas oficiālu apliecinājumu par vizītes periodu (oriģinālu);

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka mobilitātes līgumu;

- ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem utml.).

 

Uzmanību!!!

Visos mobilitātes dalībnieka atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey) jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ kontraktā (finansējuma līgumā).

Saskaņā ar LU noteikto kārtību pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu viesaugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāaizpilda LU Komandējuma pārskata veidlapa un jāiesniedz tā dekānam vai struktūrvienības vadītājam.

 

Pieteikšanās procedūru Erasmus+ personāla mobilitātei organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Fakultātes nosaka atlases kritērijus pēc saviem ieskatiem. Informāciju par atlases kritērijiem varat iegūt pie savas fakultātes starptautiskā koordinatora.

 

Ar jautājumiem par Erasmus+ personāla mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties pie LU Ārlietu vadītājas.

Alīne Gržibovska
Ārlietu vadītāja
Raiņa bulv. 19, 134. telpa
Tālr.: +371 6703 3997
E-pasts: aline.grzibovska@lu.lv 

Erasmus+ personāla mobilitātes mērķis ir tās dalībnieku pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās, ar kurām LU ir noslēgti divpusējie Erasmus+ līgumi.

Pieredzes apmaiņa var izpausties kā individuālas tikšanās ar kolēģiem, lai iegūtu ārvalstu augstskolu pieredzi, pārrunātu jautājumus un problēmas dažādās augstskolu darbības jomās. Vizītes mērķis nevar būt piedalīšanās konferencēs un semināros, izņemot pasākumos, ko ārvalstu augstskolas speciāli rīko saviem partneriem (piemēram, Staff training week vai International student week). 

Personāla mobilitātes dalībnieka minimālais vizītes periods uz ārvalstu partneraugstskolu, kādam var būt aprēķināta Erasmus+ stipendija, drīkst būt divas dienas (ieskaitot ceļošanas dienas).

2021./2022. ak. gadā LU var piešķirt Erasmus+ stipendiju maksimāli piecu dienu vizītei (ieskaitot ceļošanas dienas).

Nominētam personāla mobiltātes dalībniekam nepieciešams savlaicīgi rakstīt partneraugstkolas kolēģiem un vienoties par tādiem vizītes datumiem, lai kopējais mobilitātes periods nepārsniegtu piecas dienas. Tad nerādīsies pārpratumi un kļūdas Erasmus+ formalitāšu noformēšana un stipendijas aprēķinos.

Atsevišķos gadījumos vizītes periods par vienu līdz divām dienām var pārsniegt noteikto maksimālo mobilitātes ilgumu, bet tādos gadījumos vajag rēķināties ar to, ka Erasmus+ stipendija papildu dienām nevarēs būt aprēķināta. 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ personāla mobilitātē un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs vai citās LU struktūrvienībās katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori vai LU struktūrvienību vadītāji. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes dalībnieku sarakstu apstiprina fakultātē/struktūrvienībā izveidotā komisija. Apstiprināts fakultātes/struktūrvienības Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU ārlietu vadītājai, kura palīdz darbiniekiem kārtot nepieciešamas formalitātes.

Erasmus+ personāla mobilitātei nominētais darbinieks ir atbildīgs par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu. Ja kādu iemeslu dēļ plānotā vizīte uz partneraugstskolu nevar notikt, darbinieka pienākums ir savlaicīgi informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru, LU struktūrvienības vadītāju un LU ārlietu vadītāju.

Savas vizītes realizēšanai nominētais personāla mobilitātes dalībnieks saņem no LU Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar uzturēšanos ārvalstīs saistītus izdevumus (naktsmītne, ēdināšana, apdrošināšana utml.).

Katrā akadēmiskajā gadā Eiropas Komisija nosaka docētāju un personāla maksimālās dienas stipendijas normas vizītēm uz Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no EK līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus+ uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas dienas likmes Erasmus+ personāla mobilitātei katram konkrētajam akadēmiskajam gadam.

Erasmus+ stipendijas likmes docētāju/personāla mobilitātēm 2021./2022. ak. gadā:

140 EUR                     

     

Igaunija, Lietuva,  Slovākija, Slovēnija, Horvātija, Maķedonija, Čehija, Polija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Turcija

160 EUR                                 

Austrija, Vācija, Spānija, Portugāle, Grieķija, Kipra, Malta

 

180 EUR       

Nīderlande, Beļģija, Francija, Itālija

 

200  EUR                  

Lielbritānija, Dānija, Somija, Zviedrija, Lihtenšteina, Norvēģija, Īrija, Islande, Luksemburga         

 

 

Papildus Erasmus+ stipendijai Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam tiek segti no EK budžeta faktiskie ceļa izdevumi pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas (biļetes, iekāpšanas taloni, rēķini, čeki, izraksti no bankas kontiem utml.).

Maksimālā summa ceļa izdevumiem tiks noteikta saskaņā ar t.s. EK attāluma kalkulatora rādītājiem, kas "mēra" attālumu no Rīgas līdz mērķa pilsētai, novelkot kartē taisnu līniju.

EK attāluma kalkulatoru var atrast ŠEIT.

Tad pēc EK tabulas tiks noteikts, kāda maksimālā summa ceļa izdevumiem var būt piešķirta. Jāņem vērā, ka mobilitātes dalībniekam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi, nepārsniedzot noteiktas maksimāli pieļaujamas summas.

Attālums 

Maksimālā summa par ceļa izdevumiem no EK finanšu līdzekļiem

No 10 km līdz 99 km

20 EUR

No 100 km līdz 499 km

180 EUR

No 500 km līdz 1999 km

275 EUR

No 2000 km līdz 2999 km

360 EUR

No 3000 km līdz 3999 km

530 EUR

No 4000 km līdz 7999 km

820 EUR

No 8000 km

1100 EUR

Zinot konkrētus vizītes datumus, kas ir saskaņoti ar partneraugstskolu, Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks var savlaicīgi interesēties par maršrutu, transporta veidu un biļetēm uz ārvalstu pilsētu, lai panāktu pēc iespējas lētākas ceļa izdevumu izmaksas.

Mobilitātes dalībniekam ir divas iespējas, kā var iegādāties biļetes.

Ja personāla mobilitātes dalībnieks sākumā ir iegādājies biļetes par personīgiem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās no vizītes, atskaites un ceļa izdevumu apliecinošo dokumentu (rēķini, čeki, kvītis, izraksts no bankas konta utml.) iesniegšanas, viņai/viņam tiks atlīdzināti faktiskie ceļa izdevumi ar ierobežojumu līdz maksimāli atļautai summai.

Biļetes var rezervēt arī tūrisma aģentūrā "Averoja", ar kuru LU ir noslēgts līgums. Personāla mobilitātes dalībniekam vajag sazināties ar "Averojas" darbinieci Silja Pētersone (silja.petersone@averoja.lv) un lūgt viņu atsūtīt maršruta variantus. Ja kāds no variantiem derēs mobilitātes dalībniekam, tad “Averojas” darbiniece var rezervēt biļetes un sagatavot rēķinu (maksātājs būs LU). Šo rēķinu mobilitātes dalībniekam vajadzēs pārsūtīt LU ārlietu vadītājai. Rēķinu novīzēs LU Erasmus+ Institucionālā koordinatore Alīne Gržibovska un tas tiks nosūtīts LU grāmatvedībai, kas pieņem apmaksai rēķinus par ceļa izdevumiem tikai no firmas “Averoja”.

Gadījumā, ja mobilitātes dalībnieks rezervē biļetes un saņem rēķinu par tām no ceļojuma biroja “Averoja”, viņai/viņam jābūt savlaicīgi noformētam LU komandējuma iesniegumam. LU grāmatvedība var apmaksāt rēķinu par ceļa izdevumiem tikai tad, kad ir noformēts LU komandējums.

Gadījumā, ja faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz ierobežojuma summu, Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam ir atļauts daļēji segt ceļa izdevumus no citiem pieejamiem finansējuma avotiem, izņemot līdzekļus no citiem EK finansētajiem projektiem vai programmām.

Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam vajag savlaicīgi saskaņot ar partneraugstskolas kolēģiem konkrētus vizītes datumus, kā arī noformēt Mobilitātes līgumu (Mobility Agreement) (skat. VEIDLAPU) par vizītes programmu. Noformēto Mobilitātes līgumu jāpārsūt saskaņošanai partneraugstskolas kontaktpersonai. Saskaņotu Mobilitātes līgumu paraksta Erasmus+ mobilitātes dalībnieks, LU Erasmus Institucionālā koordinatore A.Gržibovska un ārvalstu partneraugstskolas kontaktpersona. Erasmus+ programmas noteikumi neparedz Mobilitātes līgumu oriģinālu iesniegšanu, tādēļ parakstus var iegūt arī pārsūtot Mobilitātes līgumus ieskenētā veidā (PDF formātā) pa E-pastu. Mobilitātes līgumam jābūt noformētam un parakstītam no visām pusēm pirms mobilitātes dalībnieka izbraukšanas uz partneraugstskolu. Mobilitātes dalībnieks nevar gaidīt no ārvalstu partneraugstskolas nekādu finansiālo atbalstu. Partneraugstskolas uzdevums ir piedalīties Mobilitātes līguma sagatavošanā, organizēt tikšanās ar kolēģiem vai dalību dažādos pasākumos.  Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks var lūgt kolēģus no partneraugstskolas palīdzēt atrast un rezervēt pēc iespējas lētāku dzīves vietu vizītes laikā. Parasti ārvalstu kolēģi ir izpalīdzīgi šādos jautājumos un var ieteikt viesnīcas ar pieņemamām cenām vai arī rezervēt dzīves vietu augstskolas viesu namā. Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka braucienam uz partneraugstskolu tiek noformēts LU komandējums saskaņā ar LU noformēšanas kārtību. Mobilitātes dalībniekam vajadzēs aizpildīt LU komandējuma iesnieguma veidlapu, norādīt tajā valsti, augstskolu, vizītes datumus un mērķi (pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmas ietvaros), kā arī saņemt LU fakultātes dekāna vai struktūrvienības vadītāja parakstu sadaļā „Saskaņots”. 

Komandējuma iesnieguma veidlapas sadaļas par finansējuma noteikumiem un līdzekļiem aizpilda un novīzē LU ārlietu vadītāja Alīne Gržibovska, kura ir atbildīga par Erasmus+ līdzekļu izlietojumu. Gadījumā, ja Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka ceļa izdevumu segšanai tiks daļēji izmantoti citi pieejami līdzekļi, atsevišķu ierakstu komandējuma iesniegumā par papildus līdzekļu veidu (projekta numuru) un finansējuma ierobežojumu veic un parakstās persona, kura atbild par šo līdzekļu izlietojumu.
Pirms vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu katram personāla mobilitātes dalībniekam jāparaksta ar LU Erasmus+ kontrakts (finansējuma līgums), ko gatavo LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas. Lai noformētu Erasmus+ kontraktu (finansējuma līgumu), darbiniekam vajag iepriekš elektroniski atsūtīt LU ārlietu vadītājai sekojošo informāciju: - konkrēti vizītes datumi, kas ir saskaņoti ar partnetaugstskolu;

- paša mobilitātes dalībnieka mājas adrese, mob. tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieks sarunā ar LU Ārlietu vadītāju (aline.grzibovska@lu.lv; tel. 67033997) tikšanās datumu un laiku, atnāk uz 134. telpu ar LU komandējuma iesniegumu, ko ir parakstījis dekāns/struktūrvienības vadītājs. Tikšanās reizē tiek nokārtotas visas formalitātes, kādas ir nepieciešamas saskaņā ar Erasmus+ noteikumiem.
Vienu līdz divas dienas pēc vizītes perioda beigām mobilitātes dalībnieks saņems automātisku e-pastu no EK datu bāzes Mobility Tool ar linku uz individuālās atskaites (EU Survey) aizpildīšanu un nosūtīšanu tiešsaistē. To jāizdara piecu kalendāra dienu laikā pēc automātiskā E-pasta saņemšanas. Automātisko E-pastu no datu bāzes Mobility Tool jāmeklē visās e-pasta sadaļās, jo tas var ienākt jebkurā no tām (arī SPAM). Mobilitātes dalībniekam obligāti jāsaglabā aizpildīto individuālo atskaiti PDF formātā savā datorā pēc tās nosūtīšanas tiešsaistē. Vienas nedēļas laikā pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu partneraugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāiesniedz LU ārlietu vadītājai sekojošus Erasmus+ atskaites dokumentus: ārvalstu augstskolas oficiālu apliecinājumu par vizītes periodu (oriģinālu); Erasmus+ personāla mobilitātes dalībnieka mobilitātes līgumu; - ceļa izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, iekāpšanas talonus, rēķinus, čekus, izdrukas no bankas kontiem utml.).  

Uzmanību!!!

Visos mobilitātes dalībnieka atskaites dokumentos un individuālajā atskaitē (EU Survey) jābūt norādītiem tiem pašiem vizītes datumiem, kādi ir ierakstīti Erasmus+ kontraktā (finansējuma līgumā).

Saskaņā ar LU noteikto kārtību pēc atgriešanās no vizītes uz ārvalstu viesaugstskolu Erasmus+ personāla mobilitātes dalībniekam jāaizpilda LU Komandējuma pārskata veidlapa un jāiesniedz tā dekānam vai struktūrvienības vadītājam.

Pieteikšanās procedūru Erasmus+ personāla mobilitātei organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Fakultātes nosaka atlases kritērijus pēc saviem ieskatiem. Informāciju par atlases kritērijiem varat iegūt pie savas fakultātes starptautiskā koordinatora.

 

Ar jautājumiem par Erasmus+ personāla mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties pie LU Ārlietu vadītājas.

Alīne Gržibovska
Ārlietu vadītāja
Raiņa bulv. 19, 134. telpa
Tālr.: +371 6703 3997
E-pasts: aline.grzibovska@lu.lv