Dienesta viesnīca BUĻĻU IELA 5  
Vadītāja: Inese Bule
Tālrunis: 67462497

Dienesta viesnīca BURTNIEKU IELA 1
Vadītāja: Dace Alksne
Tālrunis: 67552836

Dienesta viesnīca JŪRMALAS GATVE 76, korpuss 2
Vadītāja: Ināra Muižniece
Tālrunis: 67034049 

Studentu dienesta viesnīca "PRIMA" MAZĀ LUBĀNAS IELA 6
Vadītāja: Vita Krīpena (mob. +37129279955)
Tālrunis: +371 67112260, +37129175674 
E-pasts: prima@lu.lv 

Dienesta viesnīca MAZĀ LUBĀNAS IELA 11
Vadītāja: Agita Reča
Tālrunis: 67216221

Dienesta viesnīca TĀLIVALŽA IELA 1B
Vadītāja: Sandra Pētersone
Tālrunis: 67553322

Dienesta viesnīca ZEĻĻU IELA 27
Vadītāja: Benita Rubina
Tālrunis: 67033807

Par brīvajām vietām Latvijas Universitātes (LU) dienesta viesnīcās (DV) interesēties Infrastruktūras departamenta Ieņēmumu centru nodaļā.

LU dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Īres tiesību piešķiršanas kārtība

1. Piesakies elektroniski LUIS 

Studentiem iespējams elektroniski pieteikties īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā LU Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas noteiktas DV atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas, taču netiek garantētas īres tiesības elektroniskajā pieteikumā norādītājā DV. LUIS lietotājvārdu un paroli students saņem fakultātē reģistrējoties studijām, vai Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa).

2. Augšupielādē LUIS vai iesniedz papildu dokumentus

Studenti, kuri atbilst vienai no zemāk minētajām personu grupām, augšupielādē LUIS vai iesniedz Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa) dokumentu, kas apstiprina studenta atbilstību minētajam statusam (invalīda/bāreņa apliecības kopija; pašvaldības izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam; pašvaldības izsniegta izziņa par ğimenes sastāvu). Zemāk minētajām personām ir tiesības iegūt īres tiesības ārpus konkursa. Priekšrocības īres tiesību saņemšanai tiek noteiktas šādām personām:

  • students ir invalīds vai bārenis;
  • students dzīvo ğimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi;
  • students dzīvo ğimenē, kurā visi ğimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;
  • students dzīvo ğimenē, kurai piešķirts trūcīgās ğimenes statuss.

3. Uzzini rezultātus

LU Infrastruktūras departaments pieņem lēmumu par īres tiesību sadali fakultāšu studentiem. Studentu pieteikumi īres tiesību saņemšanai DV tiek sakārtoti pēc šādiem kritērijiem:

  • studenta studiju līmenis un semestris LU – 1. semestra  pamatstudiju studentiem ir priekšrocība attiecībā pret vecāko kursu studentiem, tai skaitā arī maģistrantūras un doktorantūras studentiem;
  • studenta deklarētās dzīves vietas attālums no Rīgas – studentiem, kuri dzīvo tālāk no Rīgas ir priekšrocība attiecībā pret tiem, kuru dzīvesvieta ir tuvāk Rīgai.

Infrastruktūras departaments paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

4. Samaksā par DV

Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, jāsamaksā septembra īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā LU kontā.

5. Noslēdz īres līgumu

Students noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu, kas apliecina īres maksas un drošības naudas apmaksu.

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00–16.00.

(LU rīkojums 10.06.2014. Nr. 1/194)

Dienesta viesnīcas adrese

LU pilna laika studentiem

no septembra līdz jūnijam (Euro)

jūlijā, augustā (Euro)

Buļļu iela 5

52,00

64,00

Burtnieku iela 1

52,00

64,00

Jūrmalas gatve 74/76

52,00

64,00

Mazā Lubānas iela 11

58,00

64,00

Tālivalža iela 1b

52,00

64,00

Zeļļu iela 27

52,00

64,00

Noteiktais īres maksas apmērs attiecas uz gultas vietu trīsvietīgā istabā, un pēc īres līgumā minēto pušu vienošanās var tikt mainīts atkarībā no īrnieku skaita istabā.

 

Vasaras mēnešos (jūlijā un augustā) īres maksa dzīvojot divatā - EUR 82,00 par gultas vietu mēnesī, dzīvojot vienam – EUR 160,00 par gultas vietu mēnesī.

LU studentiem prombūtnē (apmaiņas programmas laikā) par gultas vietas saglabāšanu visās LU dienesta viesnīcās īres mēneša maksa – EUR 22,00.

LU nepilna laika studentiem visās LU dienesta viesnīcās īres maksa - EUR 5,00 dienā.

LU studentiem studiju pārtraukumā gultas vietas maksa visās LU dienesta viesnīcās - EUR 64,00 mēnesī.

Noteiktajā īres maksā ietilpst: ledusskapju izmantošana, interneta izmantošana, gultas veļas izmantošana un mazgāšana.

 

Īres maksa LU studentu dienesta viesnīcā PRIMA 

(LU rīkojums 13.03.2014. Nr. 1/91)

Istabas platība m2

Gultas vietu skaits

Maksa par vienu gultas vietu mēnesī EUR (bez PVN) studentiem

Maksa ar atlaidi mēnesī EUR (bez PVN) studentiem

Nosacījumi īres maksas atlaides piemērošanai

18

3

100.00

90.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 3 īrnieki, sākot ar 4 mēn.

11

2

130.00

115.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 2 īrnieki, sākot ar 4 mēn.

18

2

150.00

130.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 2 īrnieki, sākot ar 4 mēn.

11

1

270.00

220.00

Sākot ar 4 mēn.

Saņēmējs: Latvijas Universitāte 
PVN reğ. Nr.90000076669 
Konta Nr. (IBAN): LV51NDEA0000082414423 
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X 
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

Pamatojoties uz LU 25.02.2008. rīkojumu Nr.1/45, LU studējošajiem dienesta viesnīcu īrniekiem maksājumi par dienesta viesnīcas īri, kavējuma nauda un  drošības nauda jākārto bezskaidras naudas norēķinu veidā LU kontā.

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) sadarbībā ar LU Saimniecības pārvaldi (SaP) īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, un piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Lai pretendētu uz kopmītņu īres maksas atlaidi vienam semestrim, programmai var pieteikties tie LU studenti, kuri studē pilna laika klātienes nodaļā bakalaura vai maģistra studiju programmā, dzīvo kādā no LU dienesta viesnīcām un kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts.

Pieteikšanās programmai tiek izsludināta divas reizes gadā – pirms rudens semestra sākuma, kad kopmītnēs LU absolventus nomaina pirmkursnieki, un pirms pavasara semestra. Kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz aptuveni 10% no kopējā kopmītņu iemītnieku skaita, iesniedzot atbalsta nepieciešamību apstiprinošus dokumentus.

Programmai iemantojot plašāku atpazīstamību, pieteikumu skaits no sākotnējiem 100 pieaudzis līdz 300 katrā kārtā. Lai atlaide tiktu piešķirta godprātīgi, pieteikumus izvērtē LU SP apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir LU Saimniecības pārvaldes un LU SP pārstāvji.

Lai pieteiktos Sociālajai programmai, studentam ir jāiesniedz atbalsta nepieciešamību apstiprinoši dokumenti. Par pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem uzzināt var programmas nolikumā.

Papildu informācija un atbildes uz jautājumiem:

LU Studentu padomē
lusp@lusp.lv    
67034317

Daiga Štelmahere
LU Infrastuktūras departaments
Ieņēmumu centru daļas vadītāja vietniece
Adrese: Raiņa bulvāris 19, 121.kab.
Tālr. 67034693
E-pasta adrese: daiga.stelmahere@lu.lv