Projekta nosaukums: “Uz genoma un veselības datiem balstītas vēža prognozēšanas infrastruktūras izveide”

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5

Projekta kopējais finansējums: 25’000 EUR, atbalsta finansējuma apmērs (90%): 22’500 EUR, LU finansējums (10%): 2’500 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Ekonomikas nodaļas profesore Signe Bāliņa

Projekta administratīvais vadītājs: Sigita Kaļķe, e-pasts: sigita.kalke@lu.lv

Projekta mērķis - izstrādāt vēža agrīnās diagnosticēšanas pakalpojuma modeli, kura pamatā ir gēnu un veselības dati, izveidojot tam nepieciešamo IT infrastruktūru, kas spēj integrēt un analizēt datus.

Projekta īss kopsavilkums:

Projekta rezultātā tiks izveidots gēnu un veselības  datu infrastruktūras arhitektūras modelis (datu ezers), kas nodrošinās datu un saskarnes risinājumus efektīvākai lēmumu pieņemšanai par atbilstošākajām terapijas metodēm, tādējādi veicinot rentablākas veselības aprūpes sistēmas attīstību. Iepriekš aprakstītie pieci lietojuma gadījumi tiks testēti uz Latvijas genoma un veselības datiem, lai atbalstītu jaunas riska novērtēšanas, diagnostikas, prognozēšanas un terapeitiskās efektivitātes metodes izstrādi plaušu vēža ārstēšanai. Arhitektūras modeļa validēšana uz šīs konkrētās slimības datiem tika izvēlēta kritisko statistikas datu par saslimstību un datu pieejamības pētījuma veikšanai dēļ. Pašlaik Latvijas veselības ekosistēmā pastāv dažāda veida strukturēti un nestrukturēti medicīniskie dati, kas ne vienmēr ir pieejami digitālā formātā un tiek uzglabāti, piemēram, medicīniskajā vēsturē, biomarķieros u.c. Projekta rezultātā izstrādātais arhitektūras modelis ļaus tos integrēt un analizēt kopsakarībās.

Projekta ietvaros plānots attīstīt un validēt IT risinājuma arhitektūru atbilstoši TRL5 tehnoloģijas gatavības līmenim. Tehnoloģija tiks pārbaudīta un apstiprināta uz plaušu vēža (NSCLC – non-small-cell lung carcinoma) datiem.  Paredzams, ka šī tehnoloģija būs pilnībā atbilstoša prasībām fenotipa datu analīzei, kas ir specifiska un būtiska plaušu vēža diagnostikai un prognozēšanai, un jaunās paaudzes sekvenēšanas (NGS) rezultātā iegūtu datu un citu molekulārās bioloģijas datu kopu, kas tiks izmantotas plānotajam plaušu vēža pētījumam, analīzei.

Projekta galvenie rezultāti:

1)      Tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrāde;

2)      Komercializācijas stratēģijas izstrāde.