Projekta nosaukums: "Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte"

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/18/I/016

Projekta partneri: Cietvielu fizikas institūts, Matemātikas un informātikas institūts, Literatūras folkloras un mākslas institūts

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2018.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums 1778 049,41 EUR, LU daļa: 1511342,00 EUR - ERAF finansējums, 266707,41 EUR – Valsts budžeta finansējums

Projekta vadītājs: LU Zinātnes departaments  Dr. Ligita Liepiņa, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Projekta mērķis ir sagatavot 150 virssliekšņa projektus, piedalīties starptautiskās konferencēs, organizēt starptautiskas konferences, nodrošināt dalību ERIC: MIRRI, ESS, CLARIN konsorcijos un nodrošināt sadarbību KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija) .

Projekta galvenie rezultāti:

 • nodrošināta Latvijas dalība MIRRI, ESS, CLARIN konsorcijos;
 • virs kvalitātes sliekšņa novērtēti  projektu pieteikumi programmās “Apvārsnis 2020”, ERANET un citās programmās;
 • dalība starptautiskās konferencēs;
 • starptautisku konferenču organizēšana Latvijā.

Galvenās projekta darbības:

1. Projektu pieteikumu sagatavošana

2. Dalība starptautiskās konferencēs, partnerības biržās un informācijas dienās

3. Starptautisku konferenču organizēšana Latvijā

4. Dalības nodrošināšana MIRRI konsorcijā

5. Dalības nodrošināšana ESS konsorcijā

6. Dalības nodrošināšana CLARIN konsorcijā

7. Sadarbības nodrošināšana KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija)

Vairāk informācijas:

Tiek gatavoti 4 projektu pieteikumi HORIZON Europa programmā. Sagatavots pārskats par pirmo gadu HORIZON EUROPA programmas projektu pieteikumiem un apstiprinātajiem projektiem.

Kopā ar Parīzes kvantu skaitļošanas centra zinātniekiem, kā arī Briseles brīvo universitāti un Berlīnes Zuses institūtu turpinās sadarbība kvantu tīkla izveidei. Notiek gatavošanās kvantu ziinātnes konferencei.

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) turpināja sadarboties ar MIRRI-ERIC galvenajām koordinējošām struktūrvienībām (CWE, Collaborative working environment, un ApM, Assembly of prospective members).

Eiropas sociālā pētījuma (European Social Survey - ESS) ietvaros tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par 11. kārtas sociālo pētījumu Notika sadarbība ar ESS centrālās vadību par Latvijā izmantojamiem izlases ietvaru variantiem, un darbu veikšanas problēmā. Notiek lokālā sadarbības tīkla apzināšana.

Izmaiņas veiktas 01.07.2022.

Tiek gatavoti 14 projektu pieteikumi HORIZON Europa programmā.

Kopā ar Parīzes kvantu skaitļošanas centra zinātniekiem, kā arī Briseles brīvo universitāti un Berlīnes Zuses institūtu iesniegts projekta Apvārsnis Eiropa. Notiek gatavošanās konferencei.

Apstiprināts ERANET COFUND QuantERA II otrajā kārtā iesniegtais projekts, kurā plānots pētīt kvantu algoritmus optimizācijas problēmām, no vispārīgām optimizācijas problēmām, kas pielietojamas daudzās jomās līdz konkrētiem lietojumiem, piemēram, mašīnmācīšanās jomā.

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) turpināja sadarboties ar MIRRI-ERIC galvenajām koordinējošām struktūrvienībām (CWE, Collaborative working environment, un ApM, Assembly of prospective members).

Tiek turpināta MIRRI-IS (MIRRI informācijas sistēmas) papildināšana kura ietver harmonizētu, lietotājiem pieejamu informāciju par kultūru kolekcijās glabātajiem mikroorganismu celmiem.

Eiropas sociālā pētījuma (European Social Survey - ESS) ietvaros tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 11. kārtas ietvaros, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus datu vākšanai normālā režīmā (aptaujāšanai respondentu dzīvesvietās). Tika sniegtas atbildes uz ESS centrālās vadības jautājumiem par Latvijā izmantojamiem izlases ietvaru variantiem, pasta darba kvalitāti un vienošanās detaļām ar lauka darba veicējinstitūciju, kas atrunā intervētāju izmantošanu.

Izmaiņas veiktas 04.04.2022.

Tiek gatavoti 6 projektu pieteikumi HORIZON Europa programmā.

Kopā ar Parīzes kvantu skaitļošanas centra zinātniekiem, kā arī Briseles brīvo universitāti un Berlīnes Zuses institūtu iesniegts projekta pieteikums "Quantum algorithms for Optimization" programmas Apvārsnis 2020 atbalstītajai zinātniskās sadarbības programmai ERANET COFUND QuantERA II. Projektā plānots pētīt kvantu algoritmus optimizācijas problēmām, no vispārīgām optimizācijas problēmām, kas pielietojamas daudzās jomās līdz konkrētiem lietojumiem, piemēram, mašīnmācīšanās jomā. Pieteikums saņēmis pozitīvu vērtējumu konkursa 1. kārtā un tiek virzīts uz 2. kārtu.

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) laika posmā 2021.g. jūlijs-septembris  turpināja sadarboties ar MIRRI-ERIC galvenajām koordinējošām struktūrvienībām (CWE, Collaborative working environment, un ApM, Assembly of prospective members). Turpinoties Covid pandēmijas ierobežojumiem, ikmēneša videokonferencēs, kuru organizēšanu  turpina Beļģijas Zinātnes Ministrija (BELSPO),   tika atkārtoti diskutēts par EK saņemtajām rekomendācijām MIRRI-ERIC dokumentu galīgās versijas uzlabošanai, pirms atkārtotās iesniegšanas EK, to skaitā  nepieciešamību definēt precīzo biedru (“Members”) un novērotāju (“Observers”) skaitu un statusu, kā arī pārskatīt atsevišķas Biznesa plāna sadaļas.

Tiek regulāri papildināta MIRRI-IS (MIRRI informācijas sistēmas) ar lietotājiem pieejamu informāciju par kultūru kolekcijās glabātajiem mikroorganismu celmiem.

LMKK pārstāvji ir nolasījuši lekcijas Bioloģijas fakultātes studentiem (1.kursa maģistratūra) par mikroorganismu uzglabāšanas metodēm kultūru kolekcijās, mikroorganismu taksonomiju un identifikāciju.

Eiropas sociālā pētījuma (European Social Survey - ESS) ietvaros tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 10. kārtas ietvaros, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus datu vākšanai normālā režīmā (aptaujāšanai respondentu dzīvesvietās). Sadarbībā ar dalībvalstu nacionālajiem koordinatoriem tiek izstrādāta attālinātās anketēšanas metodoloģija. Tika sniegtas atbildes uz ESS centrālās vadības jautājumiem par Latvijā izmantojamiem izlases ietvaru variantiem, pasta darba kvalitāti un vienošanās detaļām ar lauka darba veicējinstitūciju, kas atrunā intervētāju izmantošanu.

Izmaiņas veiktas 03.01.2022.

Tiek gatavoti 12 projektu pieteikumi HORIZON Europa programmā.

Kopā ar Parīzes kvantu skaitļošanas centra zinātniekiem, kā arī Briseles brīvo universitāti un Berlīnes Zuses institūtu iesniegts projekta pieteikums "Quantum algorithms for Optimization" programmas Apvārsnis 2020 atbalstītajai zinātniskās sadarbības programmai ERANET COFUND QuantERA II. Projektā plānots pētīt kvantu algoritmus optimizācijas problēmām, no vispārīgām optimizācijas problēmām, kas pielietojamas daudzās jomās līdz konkrētiem lietojumiem, piemēram, mašīnmācīšanās jomā. Pieteikums saņēmis pozitīvu vērtējumu konkursa 1. kārtā un tiek virzīts uz 2. kārtu.

No  5. līdz 8. jūlijam tiešsaistes formā organizēta konference "16th Conference on the Theory of Quantum Computation, Communication, and Cryptography (TQC 2021)", kurā piedalījās 465 dalībnieki no 37 valsts. Konferences programmā ietilpa 4 ielūgtie referāti un 79 referāti, ko konkursa kārtībā atlasīja starptautiskā orgkomiteja. Sīkāka informācija par konferenci pieejama tās mājas lapā tqc2021.lu.lv."

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) laika posmā 2021.g. jūlijs-septembris  turpināja sadarboties ar MIRRI-ERIC galvenajām koordinējošām struktūrvienībām (CWE, Collaborative working environment, un ApM, Assembly of prospective members). Turpinoties Covid pandēmijas ierobežojumiem, ikmēneša videokonferencēs, kuru organizēšanu  turpina Beļģijas Zinātnes Ministrija (BELSPO),   tika atkārtoti diskutēts par EK saņemtajām rekomendācijām MIRRI-ERIC dokumentu galīgās versijas uzlabošanai, pirms atkārtotās iesniegšanas EK, to skaitā  nepieciešamību definēt precīzo biedru (“Members”) un novērotāju (“Observers”) skaitu un statusu, kā arī pārskatīt atsevišķas Biznesa plāna sadaļas. Ir iesākta MIRRI-IS (MIRRI informācijas sistēmas) izveidošana, kura ietvers  harmonizētu, lietotājiem pieejamu informāciju par kultūru kolekcijās glabātajiem mikroorganismu celmiem.

Sekojot MIRRI-ERIC Statūtos definētajam, kas nosaka, ka viena no galvenajām MIRRI misijām ir nodrošināt ieinteresētajām institūcijām, normatīviem aktiem atbilstošu piekļuvi augstas kvalitātes, autentiskiem mikrobioloģiskajiem resursiem un ar tiem saistītajām datu bāzēm,  LU Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) ir uzsākusi savu krājumu (vairāk nekā 1600 mikroorganismu) inventarizāciju, t.i., tiek veikta to mikroorganismu identifikācija līdz sugai, kas līdz šim nav notikusi. Sadarbībā  ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un Studiju centru iesākta genoma sekvenēšana  vairāk nekā 40 Streptomyces ģints baktērijām, kuras glabājas LMKK.  Mikroorganismu (baktēriju un raugu) indentifikācijai tiek izmantoti vispāratzītie bioķīmiskie identifikācijas testi  BD BBL Crystal identification system  un API (Auxacolor system). Ar iegūto informāciju par glabātajiem mikroorganismiem LMKK nākotnē varēs papildināt MIRRI-IS datu bāzi. MIRRI-Statūti paredz arī studentu, industrijas pārstāvju u.c. mikrobioloģisko resursu lietotāju izglītošanu. LMKK pārstāvji ir sagatavojuši vairākas lekcijas Bioloģijas fakultātes studentiem (1.kursa maģistratūra) saistībā ar mikroorganismu uzglabāšanas metodēm kultūru kolekcijās, mikroorganismu taksonomiju un identifikāciju.

2021.g 22-24. septembrī notika Eiropas kultūru kolekciju organizācijas ECCO 39.konference (on line vidē), kurā piedalījās arī LMKK pārstāvji. Konferences galvenais mērķis – ideju un informācijas apmaiņa par visām ar mikroorganismu kultūru kolekcijām saistītām aktivitātēm. 

Eiropas sociālā pētījuma (European Social Survey - ESS) ietvaros tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 10. kārtas ietvaros, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus datu vākšanai normālā režīmā (aptaujāšanai respondentu dzīvesvietās). Sadarbībā ar dalībvalstu nacionālajiem koordinatoriem tiek izstrādāta attālinātās anketēšanas metodoloģija. Tika sniegtas atbildes uz ESS centrālās vadības jautājumiem par Latvijā izmantojamiem izlases ietvaru variantiem, pasta darba kvalitāti un vienošanās detaļām ar lauka darba veicējinstitūciju, kas atrunā intervētāju izmantošanu.

Izmaiņas veiktas 01.10.2021.

Iesniegti projektu 15  pieteikumi Programmā HORIZON + 2021.gada 12 trīs Eiropas zinātnieku nakts projekti un 21. janvārī izglītības, vides un tehnoloģiju jomās. No tiem divi pieteikumu, kur esam koordinatori. CFI iesniegti 2 projektu pieteikumi.

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) laika posmā 2021.g. aprīlis-jūnijs  turpināja sadarboties ar MIRRI-ERIC galvenajām koordinējošām struktūrvienībām (CWE, Collaborative working environment, un ApM, Assembly of prospective members). Turpinoties Covid pandēmijas ierobežojumiem, ikmēneša videokonferencēs, kuru organizēšanu  turpina Beļģijas Zinātnes Ministrija (BELSPO),   tika atkārtoti diskutēts par EK saņemtajām rekomendācijām MIRRI-ERIC dokumentu galīgās versijas uzlabošanai, pirms atkārtotās iesniegšanas EK, to skaitā  nepieciešamību definēt precīzo biedru (“Members”) un novērotāju (“Observers”) skaitu un statusu, kā arī pārskatīt atsevišķas Biznesa plāna sadaļas. Ir iesākta MIRRI-IS (MIRRI informācijas sistēmas) izveidošana, kura ietvers  harmonizētu, lietotājiem pieejamu informāciju par kultūru kolekcijās glabātajiem mikroorganismu celmiem.

Sekojot MIRRI-ERIC Statūtos definētajam, kas nosaka, ka viena no galvenajām MIRRI misijām ir nodrošināt ieinteresētajām institūcijām, normatīviem aktiem atbilstošu piekļuvi augstas kvalitātes, autentiskiem mikrobioloģiskajiem resursiem un ar tiem saistītajām datu bāzēm,  LU Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) ir uzsākusi savu krājumu (vairāk nekā 1600 mikroorganismu) inventarizāciju, t.i., tiek veikta to mikroorganismu identifikācija līdz sugai, kas līdz šim nav notikusi. Sadarbībā  ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un Studiju centru iesākta genoma sekvenēšana  vairāk nekā 40 Streptomyces ģints baktērijām, kuras glabājas LMKK.  Mikroorganismu (baktēriju un raugu) indentifikācijai tiek izmantoti vispāratzītie bioķīmiskie identifikācijas testi  BD BBL Crystal identification system  un API (Auxacolor system). Ar iegūto informāciju par glabātajiem mikroorganismiem LMKK nākotnē varēs papildināt MIRRI-IS datu bāzi. MIRRI-Statūti paredz arī studentu, industrijas pārstāvju u.c. mikrobioloģisko resursu lietotāju izglītošanu. LMKK pārstāvji ir sagatavojuši vairākas lekcijas Bioloģijas fakultātes studentiem (1.kursa maģistratūra) saistībā ar mikroorganismu uzglabāšanas metodēm kultūru kolekcijās, mikroorganismu taksonomiju un identifikāciju.

Eiropas sociālā pētījuma (European Social Survey - ESS) ietvaros tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 10. kārtas ietvaros, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus datu vākšanai normālā režīmā (aptaujāšanai respondentu dzīvesvietās). Sadarbībā ar dalībvalstu nacionālajiem koordinatoriem tiek izstrādāta attālinātās anketēšanas metodoloģija. Tika sniegtas atbildes uz ESS centrālās vadības jautājumiem par Latvijā izmantojamiem izlases ietvaru variantiem, pasta darba kvalitāti un vienošanās detaļām ar lauka darba veicējinstitūciju, kas atrunā intervētāju izmantošanu.

Kopā ar Igaunijas ESS darba grupu izstrādāts pietiekums kvalifikācijas celšanas kursam ESS ERI ietvaros (provizoriskais nosaukums/tēma - Representative data challenge – New approaches for sampling and weights in insecure survey environment conditions).

Tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 11. kārtas ietvaros, ieskaitot datu vākšanas pieejas un metodes un optimālo laika posmu. ESS centrālā vadība informējusi par 11. kārtas lauka darba sākuma pārcelšanu uz 2023. gada februāri.

LU SZF docenti M. Niklass un J. Ņikišins (LU ESS darba grupas dalībnieki) gatavo zinātnisko publikāciju - salīdzinošu pētījumu par taisnīguma uztveri, balstoties uz Eiropas sociālā pētījuma 9. kārtas aptaujas datiem. Izstrādāts pētījuma plāns, hipotēzes un datu analīzes metodoloģija, iesk. faktoru un iznākumu mainīgos.

Izmaiņas veiktas 02.07.2021.

Iesniegti projektu 15  pieteikumi Programmā HORIZON + 2021.gada 12 trīs Eiropas zinātnieku nakts projekti un 21. janvārī izglītības, vides un tehnoloģiju jomās. No tiem divi pieteikumu, kur esam koordinatori. CFI iesniegti 2 projektu pieteikumi.

Pandēmisko ierobežojumu dēļ, saziņa ar MIRRI-ERIC koordinējošajām struktūrām (CWE, Collaborative working environment, un ApM, Assembly of prospective members) turpinājās videokonferenču formātā vismaz 1 reizi mēnesī. Pēdējā videokonferencē 22. martā tika akceptēti MIRRI-ERIC dokumentācijas uzlabojumi, tās prezentācija ESFRI izvērtēšanas panelī paredzēta 26. aprīlī.  MIRRI-ERIC galīgā novērtēšana ESFRI sanāksmē plānota 30.06. un 01.07.

MIRRI, sadarbojoties visām mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūrām, nākusi klajā ar savu Stratēģisko pētniecības un inovācijas programmu 2021-2030. g.: “Mikrobioloģiskie resursi – zaļai, veselīgai un ilgtspējīgai nākotnei” (“Microbial resources – for a green, healthy and sustainable future”).

Ir  galīgi izveidots Nacionālo koordinatoru forums (The National Coordinators Forum), kurā iekļauti arī LU LMKK pārstāvji.

2021. g. janvāra sākumā  LR Izglītības un zinātnes ministrija ir  sagatavojusi un nosūtījusi atbalsta vēstuli par MIRRI-ERIC konsorcija izveidošanu iepriekš apstiprinātajai Galvenajai koordinējošajai struktūrai Portugālē (CCU, Central coordinating unit).

Eiropas sociālā pētījuma (European Social Survey - ESS) ietvaros tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 10. kārtas ietvaros, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus datu vākšanai normālā režīmā (aptaujāšanai respondentu dzīvesvietās). Sadarbībā ar dalībvalstu nacionālajiem koordinatoriem tiek izstrādāta attālinātās anketēšanas metodoloģija. Tika sniegtas atbildes uz ESS centrālās vadības jautājumiem par Latvijā izmantojamiem izlases ietvaru variantiem, pasta darba kvalitāti un vienošanās detaļām ar lauka darba veicējinstitūciju, kas atrunā intervētāju izmantošanu.

Kopā ar Igaunijas ESS darba grupu izstrādāts pietiekums kvalifikācijas celšanas kursam ESS ERI ietvaros (provizoriskais nosaukums/tēma - Representative data challenge – New approaches for sampling and weights in insecure survey environment conditions).

Tika turpinātas konsultācijas ar ESS centrālo vadību Londonā par lauka darba veikšanu 11. kārtas ietvaros, ieskaitot datu vākšanas pieejas un metodes un optimālo laika posmu. ESS centrālā vadība informējusi par 11. kārtas lauka darba sākuma pārcelšanu uz 2023. gada februāri.

LU SZF docenti M. Niklass un J. Ņikišins (LU ESS darba grupas dalībnieki) gatavo zinātnisko publikāciju - salīdzinošu pētījumu par taisnīguma uztveri, balstoties uz Eiropas sociālā pētījuma 9. kārtas aptaujas datiem. Izstrādāts pētījuma plāns, hipotēzes un datu analīzes metodoloģija, iesk. faktoru un iznākumu mainīgos.


Kopumā visa gada garumā iesniegti 78 projektu pieteikumi H2020 programmā.

LU Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) 2020.g. (novembrī-decembrī kopīgi ar pārējiem MIRRI-ERIC iekļautajiem mikrobioloģisko resursu centriem, kuri pārstāv Beļģiju, Franciju, Grieķiju, Itāliju, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Spāniju un Krieviju, turpināja intensīvu darbu pie MIRRI-ERIC dokumentācijas uzlabošanas, saskaņā ar EK ieteiktajām rekomendācijām un aizrādījumiem. MIRRI-ERIC dokumentu mape tiek gatavota atkārtotai 2. iesniegšanai EK 2021.g.sākumā. Galīgais, EK noteiktais MIRRI-ERIC darbības uzsākšanas termiņš (Operational start), ir 2021.g. MIRRI-ERIC konsorcijā (pilntiesīgo locekļu statusā) iekļauti tie mikrobioloģisko resursu centri, kuri, apliecinot savu dalību šajā infrastruktūrā, parakstījuši “Saprašanās Memorandu”.

Vairākās videokonferencēs (to organizators – Beļģijas Zinātnes ministrija, BELSPO) tika pārskatīti MIRRI-ERIC Statūti, t.sk. “pilntiesīgo locekļu” un “novērotāju” statuss, to pienākumi un finansiālais ieguldījums, arī nepieciešamība pēc ISO 9001 sertifikācijas. Apspriesti arī eventuālie MIRRI-ERIC konsorcija paplašināšanas nosacījumi nākotnē, iekļaujot tajā arī nozīmīgus mikrobioloģisko resursu centrus ārpus ES. Ir panākta vienošanās par Galvenās koordinējošās struktūras ( CCU, Central coordinating Unit) izveidošanu, tās juridiskā atrašanās vieta (Statutory Seat) būs Portugālē, bet sadarbības  biroja (CWE, Collaborative working environment)- Spānijā. Īsteno locekļu Asamblejā (The Assembly of Members) un Nacionālo koordinatoru forumā (The National Coordinators Forum) tiks iekļauti pārstāvji no katra mikrobioloģisko resursu centra. Ir veikti būtiski uzlabojumi MIRRI-ERIC Zinātniski tehniskajā aprakstā (Technical and Scientific Description). Abi minētie dokumenti pēc to galīgo versiju apstiprināšanas Pagaidu Nacionālo koordinatoru forumā, tika nosūtīti izskatīšanai arī LR Izglītības un Zinātnes ministrijai, kura tos akceptējusi.

Līdz šim, diemžēl, pandēmijas dēļ, nav izdevies noorganizēt tikšanos ar vietējām, iepriekš apzinātajām  zinātniski-pētniecisko un akadēmisko  institūciju specializētajām mikroorganismu kultūru kolekcijām, kuras pēc MIRRI-ERIC izveidošanas, iekļausies  nacionālajā mezglā (National node). Darba grupas semināri atlikti uz vēlāku laiku.

Kolekcijas darbinieki ir uzsākuši darbu pie LMKK glabāto mikroorganismu datu bāzes izveidošanas, saskaņā ar MIRRI-IS ieteikumiem.

Izmaiņas veiktas 29.01.2021.

Pārskata periodā iesniegti 9 pieteikumi H2020 programmā, tajā skaitā seši Marijas Sklodovskas-Kirī individuālo stipendiju projektu pieteikumi.

Uzsākta intensīva darbība  dalības nodrošināšanai MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure) konsorcijā.

Eiropas sociālais pētījums (European Social Survey)

2020.g. jūnijā notikusi tikšanās ar Pārresoru koordinācijas centru (PKC) pārstāvi Māru Sīmani par Eiropas sociālā pētījuma datu izmantošanu valsts un tautas attīstībai nozīmīgu rādītāju izveidē – sabiedrības uzticēšanās valstij, demokrātiskai iekārtai un valsts pārvaldes institūcijām, taisnīguma uztvere, nevienlīdzība u.c. PKC tika informēts, ka ESS dati par Latviju tagad ir pieejami par brīvu europeansocialsurvey.org  mājaslapā.

2020.g. jūnijā Latvijas nacionālais koordinators piedalījās divās tiešsaistes sanāksmēs ar ESS Tulkošanas komitejas, Igaunijas, Krievijas un Lietuvas nacionālo darba grupu un tulkotāju dalību, kurā tika apspriesta šo dalībvalstu krievu anketas tulkojumu saskaņošana un piemēroto jautājumu formulējumu izvēle.

Pēc Latvijas Radio pārstāves Sarmītes Kolātes lūguma tika sagatavoti un nosūtīti ESS datu analīzes rezultāti par politisko līdzdalību dažādām vecuma grupām Latvijā.

Jūlija-oktobra  mēnešos notikusi komunikācija ar ESS vadību par sagatavošanās darbiem ESS 10.kārtas ietvaros, ņemot vērā Covid-19 riskus un uzliktos ierobežojumus.

Notikusi komunikācija ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un Centrālo statistikas pārvaldi  par ESS 10.kārtas organizēšanu un sadarbību ar Centrālo statistikas pārvaldi kā iespējamo partneri datu vākšanā.

ESS dati un metodoloģiskie dokumenti (vai norādes uz tiem) tika nosūtīti interesentiem – LU SZF maģistrantūras studentiem, kuri plāno izmantot ESS datus savā pētniecībā.

Uzsākts darbs pie prezentācijas un publikācijas gatavošanas sociālo zinātnieku konferencei Budapeštā 2020.g. novembrī “European societies through the lense of the European Social Survey”.

Izmaiņas veiktas 26.11.2020.

Pārskata periodā iesniegti 44 pieteikumi H2020 programmā, tajā skaitā 11 RISE un 7 CORONAVIRUS tēmu:

 • Challenges of pandemic outbreak and social work solutions in the complex glocal settings
 • AI-based personalized vision care of children by empOWering schooLs
 • European Responses to the COVID-19 Outbreak: Addressing Behavioural, Social and Economic Elements
 • Non-invasive Wearable Technology for Diagnosis and Monitoring of COVID-19: From Incubation Period till Epidemic Control
 • Social, health and economic Outcomes from COVID-19 Outbreak Responses: Research and Analysis to mitigate impact, decrease inequalities and improve mental health
 • A Large-Scale Multi-Center Cohort Aided with Artificial Intelligence and Integrated Diagnostics for Advancing the Control of the SARS-CoV-2 Infection COVID-19: Resilient Responses, Resistant Societies
 • Pan-European multiscale and multisectoral guidance to foster adaptive management and resilient responses to pandemic outbreaks

17 pieteikumi iesniegti jūnijā.

Starptautiska konference TQC 2020 (Theory of Quantum Computing, Communication and Cryptography) notika virtuāli.

Notikusi sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru (PKC) par Eiropas sociālā pētījuma datu izmantošanu valsts un tautas attīstībai nozīmīgu rādītāju izveidē – sabiedrības uzticēšanās valstij, demokrātiskai iekārtai un valsts pārvaldes institūcijām, taisnīguma uztvere, nevienlīdzība u.c.

Izmaiņas veiktas 30.06.2020.

Pārskata periodā iesniegti 26 projektu pieteikumi H2020 programmā. No tiem 8 ITN projektu pieteikumi.

Turrpināts darbs pie starptautiskas konferences TQC 2020 (Theory of Quantum Computing, Communication and Cryptography) organizācijas 2020. gada jūnijā, izveidojot konferences orgkomiteju.

Izmaiņas veiktas 31.03.2020.

Pārskata periodā iesniegti vairāk nekā 20 projektu pieteikumi dažādos ERANET konkursos un Apvārsnis 2020 programmas konkursos. Seši Latvijas Universitātes  zinātnieki piedalījās Apvārsnis 2020 organizētajos brokerēšanās pasākumos.

Iesniegts programmas "Apvārsnis 2020" projekta pieteikums "European Quantum Software Coalition" (QuantumSoft.eu), kopā ar Kvantu programmatūras centru (Amsterdama), Parīzes kvantu skaitļošanas centru un citiem partneriem (3 akadēmiskie partneri no Dānijas, Vācijas un Portugāles un 5 uzņēmumi no Nīderlandes, Francijas un Vācijas).

Uzsākts darbs pie starptautiskas konferences TQC 2020 (Theory of Quantum Computing, Communication and Cryptography) organizācijas 2020. gada jūnijā, izveidojot konferences orgkomiteju.

Notikusi sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru (PKC) par Eiropas sociālā pētījuma datu izmantošanu valsts un tautas attīstībai nozīmīgu rādītāju izveidē – sabiedrības uzticēšanās valstij, demokrātiskai iekārtai un valsts pārvaldes institūcijām, taisnīguma uztvere, nevienlīdzība u.c. Latvijas ESS koordinators piedalījies PKC sēdē, iepazīstinot ar ESS mērķi, gaitu, sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī pārsūtot interesentiem pētījuma metodoloģijas pamatdokumentāciju – aptaujas anketu, un sagatavoja priekšlikumus par izmantojamiem rādītājiem. PKC arī tika nosūtīts Comparative impact study of the European Social Survey (ESS) ERIC pārskats, kas aplūko, kurās jomās, kādā veidā un kādiem nolūkiem tika izmantoti ESS gaitā iegūtie dati citās valstīs. ESS koordinators ir arī piedalījies LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē.

Izrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar ārvalstu koordinatoriem ESS pētījuma projektā no GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften (Vācija), Salīdzinošo sociālo pētījumu institūtu (Институт сравнительных социальных исследований, Krievija) un Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem par jaunu projektu iecerēm pētījumu metodoloģijas jomā (anketu tulkošana un harmonizācija) un ESS datu izmantošanu nākotnes zinātniskajās publikācijās.

Notikusi pieredzes apmaiņas sarakste ar ESS darbu grupu Slovēnijā, kuras ietvaros saņemtas vērtīgas atziņas par aptauju  organizēšanu un efektīvu kontaktu uzturēšanu ar respondentiem ESS lauka darba ietvaros.

ESS dati un metodoloģiskie dokumenti tika izmantoti LU Sociālo zinātņu fakultātes studiju kursos (Politiskā līdzdalība, socioloģijas bakalaura programma un Daudzfaktoru analīzes metodes, socioloģijas maģistra programma), praktiskajos uzdevumos un semināros.

Izmaiņas veiktas 27.12.2019.

7. Sadarbības nodrošināšana KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija)

- Turpināt Quantum Technologies Flagship pieteikuma rakstīšanu (paredzamais termiņš projektu konkursam: 2019.g. novembris).

- Iesniegt FET Open pieteikumu (ja tiek izlemts startēt 2019.g. septembra konkursā).

- Piedalīties sadarbības konferencē Amsterdamā 2019.g. septembrī.

Noticis komandējums uz Kvantu programmatūras pētniecības centru (Qusoft) Amsterdamā (18.-20. septembris), kurā ar sadarbības partneriem apspriestas pētījumu tēmas, rezultāti un veikts darbs pie "Apvārsnis 2020" pieteikuma SoftQAT 2, kuru novembrī paredzēts iesniegt FET Flagships programmas papilduzsaukumam kvantu tehnoloģiju jomā.

7. Sadarbības nodrošināšana KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija)

- Piedalīties Quantum Technologies Flagship projekta pieteikuma rakstīšanā, caur telekonferencēm un klātienes sanāksmi Amsterdamā 7. jūnijā, vadīt pieteikuma 2. darba paketes izveidi, līdz jūnija beigām nonākot pie pieteikuma 1. uzmetumam. 

- Vienoties par FET Open pieteikuma koncepciju, partneru sarakstu, darba paketēm, koordinatoru un kuram no diviem FET Open konkursiem (2019.g. septembrim vai 2020.g. maijam) tiks iesniegts pieteikums.

- Izveidot mājas lapas pirmo variantu.

7. Sadarbības nodrošināšana KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija)

- Iesniegti divi ERA-NET COFUND projekti sadarbības tīkla QuantERA 2. konkursam:

1. Near term quantum computing: challenges, optimal implementations and algorithmic applications (NEAT-QC), koordinē Gdaņskas universitāte (Polija);

2. Quantum Computing Solutions for High-Energy Physics (QuantHEP), koordinē Telekomunikāciju Institūts (Lisabona, Portugāle).

- Sākta pieteikuma plānošana Horizon 2020 FET Quantum Technologies Flagship papildus uzsaukumam, kas paredzams 2019.g. rudenī, esam piedalījušies 2 telekonferencēs ar Kvantu programmatūras centru (Amsterdama), Parīzes kvantu skaitļošanas centru un citiem partneriem.

- Pa e-pastu veiktas konsultācijas ar Kvantu programmatūras centru (Amsterdama), Parīzes kvantu skaitļošanas centru un Briseles brīvo universitāti par iespējamu pieteikumu Horizon 2020 FET Open shēmā.

- Notikusi viena diskusija par sadarbību ar uzņēmumiem, ar jaunuzņēmumu Toneboard un pārstāvjiem no Latvijas Valsts Mežiem.

- Pabeigts kopīgs pētījums ar Kvantu programmatūras centru (Amsterdama) par kvantu klejošanas izmantošanu meklēšanas algoritmos.

1. Projektu pieteikumu sagatavošana

Latvijas Universitāte 2018.gadā sagatavojusi 44 projektu pieteikumus HORIZON 2020 programmā. 2018. gadā noslēgti četri līgumi:

NightLV-2018-2019 European Researchers Night in Latvia 2018-2019
VOGAS Screening of Gastric Cancer via Breath volatile organic compounds by Hubrid Sensing Approach
A-Patch Autonomous Patch for Real-Time Detection of Infectious Disease
NEW Markets New Market: an exploration into the changing nature of business environments, informal barriers and emerging markets in the post-Soviet region

Periodā no oktobra līdz decembrim pieteikti 7 projektu pieteikumi, šobrīd notiek projektu izvērtēšana.

Latvijas Universitāte

Sagatavoti 10 H2020 pieteikumi un iesniegti vērtēšanai, M-Eranet  iesniegti: Twinning for Optical Cancer Diagnostics; Smart Sensing and Virtual Coaching Systems for Sustaining and Extending; Healthy and Independent Living at Home; Fibre-reinforced composite road guardrails;

European Partnership for Improved Composites (EPIC); Fibre-reinforced composite road guardrails (CompoRail)

22. martā noorganizēts LU seminārs par H2020 projektu rakstīšanu.

Cietvielu Fizikas Institūts

Sagatavoti M-ERANET projekti

No tiem virssliekšņa vērtību saņēmuši 5 pieteikumi:        

Engineering of perovskite photocatalysts for sunlight-driven hydrogen evolution from water splitting (SunToChem)

ZnMgO materials with tunable hand gap for solar-blind-UV sensors (ZMOMUVS)

EcoOLED, NANOCAST; Safe Weld

Literatūras Folkloras un Mākslas institūts

LFMI piedalījās 22.martā sadarbībā ar Nacionālo Kontaktpunktu informatīvajā seminārā par Apvārsnis 2020 programmu un prasībām zinātnisko sasniegumu atspoguļošanai atvērtā piekļuvē jeb Open Access. Seminārā stāstīja ari par LNB resursiem un pakalpojumiem.

 

3. Starptautisku konferenču organizēšana Latvijā

2018. gada 25. un 26. oktobrī Latvijas Universitātes Dabas mājā (Jelgavas ielā 1) tika organizēta starptautiska konference “7. Baltijas ģenētikas kongress”. http://viibgc2018.lu.lv/

 

5. Dalības nodrošināšana ESS konsorcijā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” ietvaros veiktas šādas aktivitātes:

Tika turpināta sadarbība ar Eiropas sociālā pētījuma (ESS) Galveno zinātnisko grupu (City University of London), konsultējoties par ESS projekta realizāciju (pētījuma instrumentārija sagatavošanu, lauka darba veicēja – sabiedriskās domas izpētes uzņēmumu piesaisti);

Turpināta sadarbība ar Latvijas statistiķu asociāciju, konsultējoties par izlases ietvara un apjoma noteikšanu Eiropas sociālajam pētījumam;

Veiktas trīspusīgas sarunas starp Latvijas Universitāti, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbības partneru - lauka darba veicēja – sabiedriskās domas izpētes uzņēmumu piesaisti un atlases kritērijiem, t.sk. uzņēmuma pieredze starptautisko salīdzinošo pētījumu veikšanā;

Eiropas sociālā pētījuma instrumentārijs un rezultāti tiek izmantoti LU Sociālo zinātņu fakultātē pētījumu metožu studiju kursos – Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes, Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, Socioloģisko pētījumu prakse;

Veikta ESS informatīvo materiālu (iepriekšējo pētījuma kārtu rezultātu) izplatīšana LU SZF studentu un pasniedzēju vidū.

 

6. Dalības nodrošināšana CLARIN konsorcijā

Informācija par dalības nodrošināšanu CLARIN konsorcijā pieejama Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta tīmekļvietnē.