Projekta nosaukums: Granulēto biokurināmo mikroviļņu priekšapstrāde un jaunas tehnoloģijas izstrāde selektīvi aktivizētu kurināmo maisījumu degšanas procesu uzlabošanai ar efektīvu enerģijas ražošanas un emisiju sastāva kontroli.

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/010

Projekta partneri: SIA "EkoKompozit"

Projekta īstenošanas termiņš: 30 mēneši (01.04.2020. -30.09.2022.)

Projekta kopējais finansējums: 645 000 EUR, publiskā finansējuma apjoms- 596625 EUR (92,5%), līdzfinansējums- 48375,00 EUR (7,5%). LU budžets: 353000,00 eiro; SIA “EkoKompozit” projekta budžets: 292000,00 eiro.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Maija Zaķe, e-pasts: maija.zake@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: LU Fizikas institūta izpilddirektors Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis – veicināt vietējo enerģijas resursu izmantošanu videi draudzīgu degšanas un enerģijas ražošanas procesu izveidei, veicot granulēto kurināmo mikroviļņu priekšapstrādi selektīvi aktivizētu kurināmo maisījumu izveidei un viedas tehnoloģijas izstrādi enerģijas ražošanai ar uzlabotiem degšanas procesa parametriem, palielinātu enerģija ražošanas efektivitāti un samazinātu SEG emisiju veidošanos.

Projekts paredz veikt rūpnieciskos pētījumus, kas turpinās un papildinās projekta pirmā kārtā iesāktos pētījumus saistībā ar nepieciešamību paplašināt atjaunojamo kurināmo izmantošanas iespējas enerģijas ražošanā, veidojot uzlabotus dažādas izcelsmes granulētu atjaunojamo un fosilo kurināmo (lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumu un kūdras) kombinētos gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesus.

Projektā ir plānotas šādas darbības:

 

1.

Mikroviļņu priekšapstrādes ietekme uz dažādas izcelsmes granulēto kurināmo (koksne, salmi, kūdra) raksturojošiem parametriem un termisko sadalīšanos

 

1.1.

Dažādas izcelsmes granulētas biomasas (salmi, koksne, kūdra u.c.) paraugu raksturojošo parametru rūpnieciskie pētījumi, izvērtējot un optimizējot mw priekšapstrādes ietekmi uz šo parametru izmaiņām

 

1.2.

Dažādas izcelsmes granulētu kurināmo (koksnes, salmu, kūdras) termiskās sadalīšanās aktivācija mw priekšapstrādē.

 

1.3.

Granulēto kurināmo mw priekšapstrādes ietekmes izvērtējums uz pirolīzes blakusproduktu veidošanos un sastāvu, izmantojot mūsdienīgus hromatogrāfijas (GC un LC) analītiskos rīkus un aktivizēto paraugu gāzu analizatoru

 

2.

Dažādas izcelsmes granulētu kurināmo gazifikācijas, degšanas, siltuma ražošanas procesu aktivizācija un emisiju sastāva regulēšanas iespējas mw priekšapstrādē.

 

2.1.

Dažādas izcelsmes granulētu kurināmo gazifikācijas un degšanas procesu aktivizācija un regulēšanas iespējas mw priekšapstrādē.

 

2.2.

Siltuma ražošanas procesu aktivizācija un emisiju sastāva regulēšanas iespējas granulētā kurināmā mw priekšapstrādē.

 

3.

Dažādas izcelsmes granulētas biomasas selektīvi aktivizētu maisījumu izveide, izvērtējot maisījumu raksturojošo parametru un termiskās sadalīšanās regulēšanas iespējas maisījumu komponenšu selektīvā mw priekšapstrādē.

 

3.1.

Selektīvi aktivizētu granulēto biokurināmo maisījumu izgatavošana un raksturojošo parametru pētījumi, izvērtējot un optimizējot mikroviļņu priekšapstrādes un maisījuma sastāva izmaiņu ietekmi uz maisījumu raksturojošiem parametriem.

 

3.2.

Granulēto biokurināmo maisījumu sastāva un komponenšu selektīvās mw priekšapstrādes ietekme uz maisījumu termisko sadalīšanos.

 

4.

Selektīvi aktivizētu dažādas izcelsmes granulētas biomasas maisījumu gazifikācijas, degšanas un siltuma ražošanas procesu un degšanas produktu sastāva veidošanās rūpnieciskie pētījumi un to regulēšanas iespēju izvērtējums.

 

4.1.

Selektīvi aktivizētu dažādas izcelsmes granulētas biomasas maisījumu gazifikācijas un degšanas procesu rūpnieciskie pētījumi un šo procesu regulēšanas iespēju izvērtējums.

 

4.2.

Dažādas izcelsmes granulētu kurināmo maisījumu siltuma ražošanas procesu un emisiju sastāva regulēšanas iespējas un aktivācija maisījumu komponenšu selektīvā mw priekšapstrādē.

 

5.

Uz zināšanām balstītu jaunu viedo produktu izstrāde, veidojot mw priekšapstrādē selektīvi aktivizētus un optimizēta sastāva kurināmo maisījumus

 

6.

Uz zināšanām balstīta jauna līmeņa viedās tehnoloģijas eksperimentālā izstrāde videi draudzīgas enerģijas ražošanai.

 

7.

Zinātības izstrāde par dažāda sastāva un dažādas izcelsmes aktivizēto cieto kurināmo maisījumu izmantošanas iespējām ekoloģiski tīru degšanas un siltuma ražošanas procesu izveidei un to kontrolei.

Plānotie rezultāti: 9 raksti SCI žurnālos; 11 referāti Starptautiskās konferencēs, 1 zinātība; 5 jaunie produkti, 1 jauns viedās tehnoloģijas prototips, tehnoloģiju tiesību – patenta pieteikuma sagatavošana.

Projekta izpildei tiks veidota multidisciplināra zinātnisko darbinieku grupa, kas apvienos pieredzējušos un jaunos zinātniekus (doktorus, doktorantus, maģistrantus) ar kompetenci dabas zinātnēs (matemātikā, fizikā, ķīmijā) un inženierzinātnēs.

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

 1. Projekta dalībnieka dalība starptautiskajā konferencē “19th international scientific conference engineering for rural development”.
 2. Projekta izpildes atskaite par periodu no 01.04.2020.-31.08.2020.
 3. Projekta dalībnieka dalība starptautiskajā konferencē “5th RESRB 2020 conference”
 4. Projekta izpildes atskaite par periodu no 11.09.2020. līdz 10.12.2020.
 5. Projekta izpildes atskaite par periodu no 12.12.2020. līdz 28.02.2021.
 6. Projekta dalībnieka dalība starptautiskajā konferencē “ICeaP15”
 7. Projekta dalībnieka dalība starptautiskajā konferencēĒ “Engineering for Rural Development 20th International Scientific Conference”
 8. Projekta izpildes atskaite par periodu no 10.04.2021. līdz 10.09.2021.
 9. Projekta izpildes atskaite par periodu no 11.09.2021. līdz 30.11.2021.
 10. Projektā 20.12.2021. ierosināti grozījumi
 11. Projekta dalībnieki ņēmuši dalību starptautiskajā konferencē
 12. Projekta izpildes atskaite par periodu no 11.12.2021. līdz 10.05.2022.
 
Pēdējās izmaiņas veiktas