Projekta nosaukums: Personālā lioluminescences dozimetra izstrāde jonizējošā starojuma absorbētās dozas mērīšanai

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/9

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. aprīlis– 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 25 000,00 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 22 500,00 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2 500,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:  LU Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece, Dr. chem. Gunta Ķizāne

Projekta administratīvais vadītājs: Jolanta Ķeze

Projekta mērķis: Veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, izstrādāt komercializācijas stratēģiju un novērtēt patentspēju lioluminiscentā personālā dozimetra izstrādei, pamatojoties uz izpildītāju esošās zināšanu un pieredzes bāzes

Projekta īss kopsavilkums:

Lioluminiscentie dozimetri (LLD) līdz šim praksē lietoti radiācijas tehnoloģijā jonizējošo starojumu absorbēto dozu mērīšanai. To skaitā ir arī projekta izpildītāju izstrādātais tehnoloģiskais LLD dozimetrs ar LiF monokristālu kā cietās vielas detektoru lietošanai dozu mērīšanai virs 1000 Gy. Personālajā dozimetrijā absorbētās dozas ir mazākas par 1.0 Gy, kuru mērīšanai lieto vairāku metožu dozimetrus. To skaitā bieži lietoti ir termostimulētās luminiscences dozimetri absorbētās dozas mērīšanai un Geigera-Millera tipa radiometri starojuma dozas jaudas mērīšanai. Katram no dažādajiem dozimetru veidiem ir lietošanas diapazona ierobežojumi starojuma veida, dozas, dozas jaudas un enerģijas aspektā. Tāpēc dozu mērīšanai vienlaikus lieto vairākus dažādu metožu dozimetrus. Zemo dozu intervālā ir maza metožu izvēle un tam atbilstoši ir maza personālo dozimetru paveidu izvēle globālajā tirgū. LLD priekšrocība ir plašs starojuma veidu, dozu, dozas jaudas un enerģijas intervāls. Tāpēc LLD ieviešana personālajā dozimetrijā nozīmīgi papildinās pašreizējās trūcīgās iespējas dozimetru izvēlē tirgū šajā dozu intervālā. Publiskotajos datos līdz šim mazākā ar LLD reģistrētā doza ir 0.5 Gy. Izpildītāju zināšanas un pieredze LLD metodikā un aparātbūvē ļauj izvirzīt reālistisku hipotēzi par iespēju ar lioluminiscento metodi izmērīt 0.001 Gy un pat mazākas dozas. Priekšizpētē tiek izvērtēti tehniskie un metodiskie risinājumi tāda uzdevuma izpildei. Komercializācijas aspektā  tādu LLD ražošanai nav tehnoloģisku šķēršļu un tirgus izpētes indikatori ļauj prognozēt LLD kā konkurētspējīgu produktu globālajā tirgū.