Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2015. - 2016. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projekta „Klimata izglītība visiem"

Projekta Nr.2/EEZLV02/14/GS/063

Projekta dalībvalstis: Latvija, Norvēģija

Projekta īstenošanas laiks: 2014. - 2015.

Projekta mērķis un uzdevumi:

Projekta mērķis ir mācību programmu izstrāde, apmācību materiālu (apmācību programmas saturs dažādām auditorijām, mācību grāmata „Klimats un ilgtspējīga attīstība”, e-tālmācības programma, Interneta resursu apkopojums) izstrāde un apmācības organizēšana pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem.

Sagatavotā mācību grāmata “Klimats un ilgtspējīga attīstība” tiks izmantota pašvaldību pārstāvju un pedagogu zināšanu paaugstināšanai un kā mācību līdzeklis.

Plašai sabiedrībai tiks nodrošināta brīva pieeja grāmatai ievietojot to Internetā

Projekta kopsavilkums: Projekts paredzēts apmācību programmu un materiālu izstrādei, kā arī apmācību organizēšanai dažādām profesionālajām auditorijām, pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem. Programmas un mācību materiālu saturu veidos informācija par klimata pārmaiņu būtību un norises liecībām Eiropā un pasaulē, klimata pārmaiņu prognozes un klimata pārmaiņu ietekmes, akcentējot konkrētus piemērus un sasaisti arī ar Latviju. Tiks pamatota nepieciešamība pielāgoties klimata pārmaiņām (tajā skaitā, dzīvesveida un patēriņa izmaiņām) un pielāgošanās praktiskie risinājumi Latvijā un citur pasaulē.

Tiks raksturota siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespēju daudzveidība Latvijā gan tehnoloģiju un pasākumu, gan aktivitāšu īstenotāju aspektā, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās sociālekonomiskās iespējas Latvijā.

Projekta mērķgrupa ir profesionālā auditorija - pašvaldību pārstāvji un pedagogi. Projekta netiešā mērķauditorija ir profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un augstākās izglītības iestāžu studenti. Apmācības mērķis ir nodrošināt zināšanu apgūšanu un attieksmes veidošanos par klimata jautājumiem, kā arī praktisku iemaņu ieteikšana, lai ikdienā risinātu klimata pārmaiņu radītās problēmas.

Projekta aktivitātes ietvers pētījumu par klimata pārmaiņu komunikācijas risinājumiem un esošo zināšanu līmeni mērķauditorijās.

Svarīgs projekta uzdevums ir sagatavot mācību grāmatu “Klimats un ilgtspējīga attīstība”, kas tiks izmantota projekta mērķgrupai (pašvaldību pārstāvjiem un pedagogiem) un kā mācību līdzeklis. Grāmata, ievietojot to Internetā, būs brīvi pieejama visiem.