Jānim Jansonam – Artura Balklava balva

No «ZvD» 227.numura 35.lpp. Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2015. gada 9. janvārī piešķīris Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā Dr. phys. h. c. Jānim Jansonam (LU Cietvielu fizikas institūts) – par fizikas vēstures Latvijā pētniecību un popularizēšanu. Priecājamies un sveicam! A. Balklava balvas laureāts daudz rakstu ir uzticējis „Zvaigžņotajai Debesij”, galvenokārt nodaļās „Zinātnieks un viņa darbs”, „Latvijas Universitātes mācību spēki” un „Latvijas zinātnieki”. Pirmais raksts publicēts 1991. gada Rudens laidiena 37.-42. lpp. sakarā ar fizikas profesora Friča Gulbja simtgadi – par LU Fizikas institūta dibinātāju un pirmo tā direktoru (1919-1944), par viņa centieniem sākt zinātnisko darbu fizikā „no pašiem pamatiem, jo agrāk Rīgā fizika kalpoja vienīgi tam, lai palīdzētu ķīmiķiem, astronomiem un inženierzinātniekiem”; jaunāko viņa rakstu – par LU profesoru Juriju Kuzminu – sk. šai laidienā (31.-35. lpp). Par autoru sk. arī Pirmo reizi „Zvaigžņotajā Debesī” – 1991. gada Rudens (133), 71. lpp.

I.P.