"Tiesu namu aģentūras" grāmatu apgāds klajā laidis Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) lektora, 12. Saeimas Juridiskās komisijas (JF) priekšsēdētāja, zvērināta advokāta Gaida Bērziņa monogrāfiju "Fiziskas personas maksātnespējas process".

Dažādu apstākļu dēļ ikviena labticīga persona var nonākt situācijā, kad tā vairs nespēj pildīt uzņemtās saistības, piemēram, zaudējot darbu vai citu ienākumu avotu. Finansiālās grūtībās nonākuša indivīda iespējami ātrāka atgriešana civiltiesiskajā apritē ir visas sabiedrības interesēs. Viens no risinājumiem ir fiziskās personas maksātnespējas process, kas dod iespēju parādnieku daļēji atbrīvot no neizpildītajām saistībām, vienlaikus aizsargājot arī kreditoru intereses. Valsts piedāvātais regulējums maksātspējas atgūšanai paredz parādniekam pienākumus, no kuru izpildes atkarīgs, vai un cik lielā apmērā parādnieka neizpildītās saistības tiks dzēstas. Jaunizdotajā grāmatā vienkāršā un saprotamā valodā skaidroti dažādi ar fiziskās personas maksātnespējas procesu saistīti tiesību jautājumi. Lasītāji tiek iepazīstināti ar fiziskās personas maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu, kā arī tā piemērošanas praksi Latvijā. Izdevumā atrodama arī vērtīga informācija par moderno maksātnespējas tiesību vēsturi un attīstību, kā arī pārrobežu maksātnespējas procesa īpatnībām. Grāmatā raksturotas maksātnespējas pazīmes un skaidroti nozares termini. Plašo informatīvo materiālu papildina procesuālo dokumentu un tiesu prakses piemēri. G. Bērziņš  ilgstoši līdzdarbojies maksātnespējas jomu regulējošo normatīvo aktu izstrādē gan tieslietu ministra amatā, gan kā Saeimas deputāts, tādēļ grāmatā publicētie autora atzinumi palīdzēs izprast arī likumdevēja mērķi, pieņemot attiecīgo tiesisko regulējumu. Kā izdevuma priekšvārdā norāda LU JF docente Dr. iur. Daina Ose: "Autora pieredze, pētot ar maksātnespējas procesu saistītos jautājumus un piedaloties normatīvā regulējuma pilnveidē, padara šo grāmatu īpaši piemērotu jurisprudences studentiem, apgūstot maksātnespējas jautājumus, kā arī citiem interesentiem, kuri vēlas skaidrāk izprast fiziskās personas maksātnespējas procesa teorētiskos un praktiskos aspektus."

Dalīties