Izstādes

Izstādes no 30.01.2012. līdz 31.03.2012.
 • Latvijas Universitātes 2011. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās
  Virtuālā izstāde LU portālā

 • Bioloģijas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Bioloģijas zinātņu bibliotēkā Kronvalda bulv. 4, 326. telpā

 • Datorikas, Juridiskās un Teoloģijas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija
  Raiņa bulv. 19, 203. telpā

 • Ekonomikas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Ekonomikas zinātņu bibliotēkā Aspazijas bulv. 5, 202. telpā

 • Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā
  Zeļļu ielā 8, Fizikas nodaļas laboratorijas korpusa 5. stāvā

 • Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Humanitāro zinātņu bibliotēkā Visvalža ielā 4a, 1. stāvā

 • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā
  Jūrmalas gatvē 74/76, 1. stāvā

 • Ķīmijas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Ķīmijas zinātņu bibliotēkā Valdemāra ielā 48, 26. telpā

 • Medicīnas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Medicīnas bibliotēkā Šarlotes ielā 1a, 8. telpā

 • Sociālo zinātņu fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā Lomonosova ielā 1, 1. stāvā

 • Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Vēstures un filozofijas
  zinātņu bibliotēkā Mārstaļu ielā 28/30, 2. stāvā

 • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mācībspēku 2011. g. zinātniskās publikācijas
  Zemes un vides
  zinātņu bibliotēkā Alberta ielā 10, 113. Telpā

Izstāde „STRUKTŪRFONDI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ: 2007–2013”

28. februārī plkst. 10.00
LU Mazajā aulā
Raiņa bulv. 19
Daļa konferences darba materiālu/referātu tapusi, izstrādājot šādus Eiropas Savienības struktūrfondu projektus:

1

Biofotonikas pētījumu grupa,

Nr. 2009/0211/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/077

2

Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm,

Nr. 2009/0210/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/100

3

Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā,

Nr. 2009/0224/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/055

4

Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas, Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087

5

Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku,

Nr. 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044

6

Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte, Nr. 2009/0223/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/008

7

Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem,

Nr. 2009/0212/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/060

8

Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa privileģētām struktūrām, Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031

9

Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa,

Nr. 2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016

10

Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai, Nr. 2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152

11

Latvijas starpaugstskolu zinātniskās grupas izveide sistēmbioloģijā,

Nr. 2009/0207/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/128

12

Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai, Nr. 2009/0214/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/089

13

Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē, Nr. 2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099

14

Inovatīvu ekotoksikoloģijas metožu ieviešana dabiskas un antropogēnas izcelsmes piesārņojuma ietekmes identificēšanai Latvijas teritoriālajos ūdeņos,

Nr. 2009/0226/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/080

15

Autoimūno slimību agrīnās diagnostikas metodes izstrāde, Nr. 2010/0315/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/026

16

Jaunas optiskās tehnoloģijas kompleksai ādas bezkontakta diagnostikai,

Nr. 2010/0271/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/030

17

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai, izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi, Nr. 2010/0242/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/036

18

Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē, Nr. 2010/0264/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/037

19

Plaušu vēža diagnostikas metodes un datorprogrammas prototipa izstrāde, izmantojot izelpas gaisa analīzi ar mākslīgo ožas sensoru, Nr. 2010/0303/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/043

20

Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai, Nr. 2010/0207/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/077

21

Nanostrukturētu sensoru matricu un to kontroles iekārtu izveide, Nr. 2010/0251/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/096

22

Dabisko mikroorganismu asociāciju izmantošana plaša patēriņa polifunkcionālu sinbiotisko dzērienu un to koncentrātu iegūšanai,

Nr. 2010/0322/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/108

23

Ārstniecisko dūņu aktīvo frakciju attīrīšana, raksturojums un stabilizācija profilaktisku, ādas atjaunināšanos veicinošu higiēnas un kosmētikas preparātu izstrādei,

Nr. 2010/0292/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/122

24

Profilaktisku ādas atjaunināšanos veicinošu polisaharīdu un glikoproteīnu preparātu ieguve no augiem un sēnēm, to izmantošana higiēnas un kosmētikas receptūru izstrādei, Nr. 2010/0295/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/134

25

Ģenētisko un seroloģisko biomarķieru diagnostikas metodes izstrāde paaugstināta vēždraudes riska autoimūnas gastrointestinālas slimības savlaicīgai noteikšanai pacientiem ar autoimūnām saslimšanām, Nr. 2010/0302/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/158

26

Jauna veida holesterīna līmeni samazinoša uztura bagātinātāja pētniecība, Nr. 2010/0323/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/175

27

Aktīvo farmaceitisko vielu jaunu kristālisko formu meklējumi un to kristalizācijas rūpniecisko tehnoloģiju izstrāde, Nr. 2011/0014/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA092

28

Jaunas matemātiskās modelēšanas instrumentu sistēmas izstrāde funkcionālo nano- un mikroelektronikas pusvadītāju materiālu ražošanas tehnoloģijām,

Nr. 2011/0002/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/085

29

Skolas vecuma bērnu redzes un redzes uztveres traucējumu pētīšana un diagnostikas metodiku izstrāde,

Nr. 2011/0004/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/027

30

ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi,

Nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041

31

Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām,

Nr. 2010/0244/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/152

32

Jaunu bioloģisko preparātu izstrāde Heterobasidion spp. izraisītās sakņu trupes ierobežošanai, Nr. 2010/0277/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/129

33

Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes,

Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038

34

Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē,

Nr. 2010/0273/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083

35

Augļu un ogu kultūras audzēšanas risku mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izstrāde un adaptācija,

Nr. 2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/142

36

Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem,

Nr. 2010/0298/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/157

37

Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē,

Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004

38

Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai,

Nr. 2011/0054/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/002

39

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Latvijas Universitātē,

Nr. 2009/0162/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/004

40

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Latvijas Universitātē, 2. kārta,

Nr. 2011/0015/1DP/1.1.2.1.1/11/IPIA/VIAA/008

41

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana, Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003

42

Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide, Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/001

43

Atbalsts LU starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās, Nr. 2010/0202/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/013

44

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei, Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/APIA/VIAA/002

45

Atbalsts izglītības pētījumiem, Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001

46

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide, Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001

.