Sākums

Konferences darba plāns
Sekcijas Laiks
Plenārsēde Plenārsēde 27.01. plkst. 14.00
Plenārsēde Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un sagaidāmais darbs Septītās Ietvara programmas (2007-2013) izpildē 09.02. plkst. 14.30
 
DABAS ZINĀTNES
 
BIOLOĢIJA, MEDICINA
Plenārsēde   12.02. plkst. 10.30
Sekciju sēdes Augu bioloģijas sekcija 04.02. plkst. 10.00
Augu introdukcijas un selekcijas sekcija 02.02. plkst. 13.00
Botānikas un ekoloģijas sekcija 01.02. plkst. 10.00
Dendroekoloģijas sekcija 01.02.plkst.13:00
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. Bezmugurkaulnieki 02.02. plkst. 10.00
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. Mugurkaulnieki 03.02.plkst. 10:00
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcijas sēde 12.02. plkst. 12:00
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija 10.02. plkst. 10.00
Molekulārās bioloģijas sekcija 09.02. plkst. 13.00
Medicīnas sekcija 05.02.plkst.09:00
Klimata mainība un ūdeņi 19.02. plkst. 10:00
ĢEOGRĀFIJA
Sekciju sēdes Klimats un ūdeņi 01.02.plst.10:00
Ainavu pētījumu aktualitātes 02.02. plkst. 10.00
Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte) 02.02.plkst.13:00
Cilvēka ģeogrāfija 03.02.plkst.10:00
Biotas un augsnes ģeogrāfija I 03.02. plkst. 10:00
Biotas un augsnes ģeogrāfija II 04.02. plkst. 10:00
Teritorijas, resursi un plānošana 04.02. plkst. 09:00
Telpiskā plānošana un attīstība 05.02.plkst.9:00
Pirmskvartāra baseinu attīstība, notikumi un biota 02.02.plkst 09:00
ĢEOLOĢIJA
Sekciju sēdes Kvartārvides procesi un to laiktelpiskās izmaiņas Latvijā 03.02. plkst. 09.00
Lietišķā ģeoloģija 04.02. un 05.02.plkst. 10.00
VIDES ZINĀTNE
Sekciju sēdes Jaunie zinātnieki vides zinātnē 03.02. plkst. 09.00
Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā 05.02.plkst.10.00
Vides pārvaldība Latvijā 04.02.plkst.10.00
ĶĪMIJA
Plenārsēde   12.02.plkst.10.30
  Analītiskās un fizikālās ķīmijas sekcija 12.02. plkst. 11.00
Organiskās ķīmijas sekcija 12.02.plkst.11.00
Ergonomikas un darba vides sekcija 12.02.plkst.15.00
Dabaszinātņu didaktikas sekcija 04.02.plkst.14.00
FIZIKA, ASTRONOMIJA
Sekciju sēdes Lietišķie pētījumi materiālu zinātnēs, izmantojot modelēšanu 04.02.plkst.09.00
Nanotehnoloģijas un mīkstie materiāli 04.02.plkst.13.30
Atomu, molekulu un astrofizika 05.02.plkst. 09:00
Fizikas didaktika 05.02.plkst.13.30
Optiskās īpašības un organiskie materiāli 17.02.plkst.09.00
Hologrāfija un kodolreakcijas 17.02.plkst. 14.00
Struktūras un fāžu pārejas 18.02.plkst.09.00
Kodolu termiskā sintēze un ūdeņraža enerģētika 19.02.plkst. 09.00
Inovācijas: jaunas iekārtas un izmantošanas perspektīvas 19.02.plkst. 14.00
Redzes uztvere 19.02.plkst. 09.00
Klīniskā optometrija 21.02.plkst.10.00
Astronomija s un ģeodēzijas sekcija 1. sēde un 2. sēde 18.02. un 19.02. plkst. 10.00
Fotonikas sekcija 05.02.plkst.15.00
MATEMĀTIKA UN DATORZINĀTNES
Sekciju sēdes Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotā sekcija 05.02.plkst.14.30
Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotā sekcija 12.02.plkst.14.30
Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotā sekcija 19.02.plkst.14.30
Matemātiskās modelēšanas un skaitliskās analīzes sekcija 25.02.plkst. 16.30
Funkcionālanalīzes un topoloģijas sekcija 04.03.plkst.16.30
Matemātiskās analīzes un diskrētās matemātikas sekcija 04.03.plkst.18.30
Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija 19.02.plkst.14.00
     
SOCIĀLĀS ZINĀTNES
     
Plenārsēde Ekonomika, vadības zinātne, demogrāfija 11.02. plkst. 10.00
EKONOMIKA, VADĪBAS ZINĀTNE
Sekciju sēdes Latvijas tautsaimniecības ekonometriskie modeļi un analīze 04.02.plkst.10.00
Fiskālā politika Latvijā: diskusijas un problēmas 10.02. plkst. 14.30
Latvijas uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas un nosacījumi vienotajā ES tirgū 02.02.plkst.10.00
Ekonometrija un kvalitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā 02.02.plkst.10.00
Grāmatvedības un audita metodoloģijas attīstība Latvijā 11.02.plkst.16.00
Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti 05.02.plkst.10.00
Mārketings 04.02.plkst.10.00
Mūsdienu menedžmenta problēmas un risinājumi 04.02.plkst.10.00
Biznesa informācijas vadība 04.02.plkst.14.00
Starptautiskā tūrisma un viesmīlības nozares attīstības problēmas un perspektīvas 11.02.plkst.12.30
Projektu vadīšana 02.02.plkst.12.00
Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika 04.02.plkst.10.00
Latvijas tautsaimniecība pārmaiņu procesā 10.02.plkst.10.00
Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana 10.02. plkst. 10.00
VADĪBAS ZINĀTNES
Sekciju sēdes Vides komunikācijas pārvalde 11.02.. plkst. 14.30
Vides resursu pārvalde 18.02.. plkst. 12.30
Piekrastes ilgtspējīga attīstība un integrēta pārvaldība 25.02.. plkst. 12.30
DEMOGRĀFIJA
Sekcijas sēde Demogrāfija 04.02.plkst.10.00
JURIDISKĀ ZINĀTNE
Sekcijas sēde Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija. Starptautiskās privāttiesības 01.02. plkst. 10:00
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija. Starptautiskās publiskās tiesības 01.02.plkst..14.30
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija. Eiropas Savienības tiesības 01.02.plkst.12.00
Civiltiesisko zinātņu sekcija. Civilo tiesību īstenošanas teorija un prakse 04.02.plkst.14.00
Civiltiesisko zinātņu sekcija. Aktuālās civilprocesa un vides aizsardzības tiesiskās problēmas 12.02.plkst.10.00
Tiesību teorijas un vēstures sekcija 04.02.plkst.12.00
Krimināltiesisko zinātņu sekcija 09.02.plkst.14.00
Valsts tiesību zinātņu sekcija 10.02.plkst.16.15
PEDAGOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, VADĪBAS ZINĀTNE
Baltijas ekspertu tikšanās   26.01.plkst.14.00
Sekciju sēdes Mākslas izglītības sekcija 28.01.plkst.10.00
Sociālās pedagoģijas sekcija 29.01.plkst.11.00
Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības mācību metodikas sekcija 27.01.plkst.12.00
Literatūrzinātnes sekcija 01.02.plkst.10.00
Skolotāju izglītības sekcija 01.02.plkst.14.00
Valodniecības sekcija 01.02.plkst.10.00
Vācu valodas mācību metodikas sekcija 01.02.plkst.10.00
Angļu valodas mācību metodikas sekcija 01.02. plkst. 10:00
Valodas, literatūras un izglītības sekcija 10.02.plkst.12.30
Nozaru svešvalodu mācīšanās metodikas sekcija 04.02.plkst.14.00
Izglītības vadības sekcija 05.05.,06.05.plkst 10.00
Speciālā pedagoģija: pētniecība, studijas, prakse 11.02.plkst.10.00
Psiholoģija 09.02.plkst.09.30
Socioloģijas sekcija 05.02.plkst.10.00
SOCIĀLĀS ZINĀTNES
Plenārsēde Latvijas sociālo zinātņu izaicinājumi 21.gadsimtā 05.02. plkst. 15.00
KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNE
Sekciju sēdes Komunikācijas teorija 09.02. plkst. 16.30
Sociālā atmiņa, identitāte un koemorācija:komunikācijas aspekti 10.02.plkst.16.30
POLITIKAS ZINĀTNE
Sekciju sēdes Politikas zinātnes sekcija 11.02. plkst. 14.00
KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNE
Sekciju sēdes Bibliotēkzinātnes sekcija 05.02.plkst.10.00
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija 12.02. plkst. 14.00
Sociālā darba un sociālās politikas sekcija 15.02.plkst.12.30
 
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
 
Vēsture un Arheoloģija
Sekcijas sēde Zinātņu vēsture un muzejniecība 25. 01., 26.01. plkst.10:00
Arheoloģijas sekcija 05.02.plkst.09.00
Filozofija
Sekciju sēdes Ētikas sekcija 04.03.plkst.12.00
Estētikas un literatūrfilozofijas sekcija 05.03.plkst.11.00
Filozofijas doktorantūras sekcija 15.02.plkst.11.00
Kognitīvo zinātņu filozofijas epistemiloģijas sekcija 12.02.plkst.12.30
ĀZIJAS PĒTNIECĪBA/ORIENTĀLISTIKA
Sekciju sēdes Orientālistikas sekcija 08.02.plkst.09.15
LITERATŪRZINĀTNE
Sekciju sēdes Literatūras un kultūras nodaļas sekcija 04.02.plkst.13.00
Literatūrzinātnes apakšsekcija 23.02.plkst.12.00
Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcija 26.02.plkst.09.30
Latviešu literatūras teorijas vēstures sekcija 12.02.plkst.14.00
Klasiskās filoloģijas sekcija 25.02. plkst. 16.30
VALODNIECĪBA
Sekciju sēdes Vispārīgās valodniecības sekcija 01.02.plkst.10.00
Lietišķās valodniecības sekcija 04.02.plkst. 10.00
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija 01.02.plkst.14.00
Romāņu valodniecības sekcija 02.02.plkst.10.00
Latviešu, baltu un vispārīgās valodniecības sekcija. 1. diena; 2. diena 18. un 19.03.plkst.09.00
Slāvistikas nodaļas sekcija 19., 20.02.plkst.12.00
Slāvu valodniecības un ģermāņu valodniecības sekcija 12.02.plkst.10.00
FOLKLORISTIKA
Sekciju sēdes Folkloristikas sekcija 04.02.plkst.10.00
ANTROPOLOĢIJA
Sekciju sēdes Kultūras antropoloģija I 26.01.plkst.12.00
Kultūras antropoloģija II 27.02. plkst. 11.00
MĀKSLAS ZINĀTNE
Sekciju sēdes Teātra un kino teorijas un vēstures sekcija. 1. diena; 2. diena 24.02., 25.02. plkst.10.00
TEOLOĢIJA UN RELIĢIJU ZINĀTNE
Sekciju sēdes Reliģija un zinātne I sēde 11.02.plkst.09.50
LU Teoloģijas fakultātes dibināšanaas 90. gadadienai veltīta sekcija 11.02.plkst.17.00
Reliģija un zinātne II sēde 12.02. plkst. 9.50