Sākums

Konferences darba plāns

SekcijasLaiks
PlenārsēdePlenārsēde 27.01. plkst. 14.00
PlenārsēdeEiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un sagaidāmais darbs Septītās Ietvara programmas (2007-2013) izpildē 09.02. plkst. 14.30
 
DABAS ZINĀTNES
 
BIOLOĢIJA, MEDICINA
Plenārsēde 12.02. plkst. 10.30
Sekciju sēdesAugu bioloģijas sekcija04.02. plkst. 10.00
Augu introdukcijas un selekcijas sekcija02.02. plkst. 13.00
Botānikas un ekoloģijas sekcija01.02. plkst. 10.00
Dendroekoloģijas sekcija01.02.plkst.13:00
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. Bezmugurkaulnieki02.02. plkst. 10.00
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. Mugurkaulnieki03.02.plkst. 10:00
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcijas sēde12.02. plkst. 12:00
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija10.02. plkst. 10.00
Molekulārās bioloģijas sekcija09.02. plkst. 13.00
Medicīnas sekcija05.02.plkst.09:00
Klimata mainība un ūdeņi19.02. plkst. 10:00
ĢEOGRĀFIJA
Sekciju sēdesKlimats un ūdeņi01.02.plst.10:00
Ainavu pētījumu aktualitātes02.02. plkst. 10.00
Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)02.02.plkst.13:00
Cilvēka ģeogrāfija03.02.plkst.10:00
Biotas un augsnes ģeogrāfija I03.02. plkst. 10:00
Biotas un augsnes ģeogrāfija II04.02. plkst. 10:00
Teritorijas, resursi un plānošana04.02. plkst. 09:00
Telpiskā plānošana un attīstība05.02.plkst.9:00
Pirmskvartāra baseinu attīstība, notikumi un biota02.02.plkst 09:00
ĢEOLOĢIJA
Sekciju sēdesKvartārvides procesi un to laiktelpiskās izmaiņas Latvijā 03.02. plkst. 09.00
Lietišķā ģeoloģija04.02. un 05.02.plkst. 10.00
VIDES ZINĀTNE
Sekciju sēdesJaunie zinātnieki vides zinātnē 03.02. plkst. 09.00
Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā05.02.plkst.10.00
Vides pārvaldība Latvijā04.02.plkst.10.00
ĶĪMIJA
Plenārsēde 12.02.plkst.10.30
 Analītiskās un fizikālās ķīmijas sekcija12.02. plkst. 11.00
Organiskās ķīmijas sekcija12.02.plkst.11.00
Ergonomikas un darba vides sekcija 12.02.plkst.15.00
Dabaszinātņu didaktikas sekcija04.02.plkst.14.00
FIZIKA, ASTRONOMIJA
Sekciju sēdesLietišķie pētījumi materiālu zinātnēs, izmantojot modelēšanu04.02.plkst.09.00
Nanotehnoloģijas un mīkstie materiāli04.02.plkst.13.30
Atomu, molekulu un astrofizika05.02.plkst. 09:00
Fizikas didaktika05.02.plkst.13.30
Optiskās īpašības un organiskie materiāli17.02.plkst.09.00
Hologrāfija un kodolreakcijas17.02.plkst. 14.00
Struktūras un fāžu pārejas18.02.plkst.09.00
Kodolu termiskā sintēze un ūdeņraža enerģētika19.02.plkst. 09.00
Inovācijas: jaunas iekārtas un izmantošanas perspektīvas19.02.plkst. 14.00
Redzes uztvere19.02.plkst. 09.00
Klīniskā optometrija21.02.plkst.10.00
Astronomija s un ģeodēzijas sekcija 1. sēde un 2. sēde18.02. un 19.02. plkst. 10.00
Fotonikas sekcija05.02.plkst.15.00
MATEMĀTIKA UN DATORZINĀTNES
Sekciju sēdesDatorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotā sekcija05.02.plkst.14.30
Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotā sekcija12.02.plkst.14.30
Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotā sekcija19.02.plkst.14.30
Matemātiskās modelēšanas un skaitliskās analīzes sekcija25.02.plkst. 16.30
Funkcionālanalīzes un topoloģijas sekcija04.03.plkst.16.30
Matemātiskās analīzes un diskrētās matemātikas sekcija04.03.plkst.18.30
Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija19.02.plkst.14.00
   
SOCIĀLĀS ZINĀTNES
   
PlenārsēdeEkonomika, vadības zinātne, demogrāfija11.02. plkst. 10.00
EKONOMIKA, VADĪBAS ZINĀTNE
Sekciju sēdesLatvijas tautsaimniecības ekonometriskie modeļi un analīze04.02.plkst.10.00
Fiskālā politika Latvijā: diskusijas un problēmas10.02. plkst. 14.30
Latvijas uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas un nosacījumi vienotajā ES tirgū 02.02.plkst.10.00
Ekonometrija un kvalitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā02.02.plkst.10.00
Grāmatvedības un audita metodoloģijas attīstība Latvijā11.02.plkst.16.00
Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti05.02.plkst.10.00
Mārketings04.02.plkst.10.00
Mūsdienu menedžmenta problēmas un risinājumi04.02.plkst.10.00
Biznesa informācijas vadība04.02.plkst.14.00
Starptautiskā tūrisma un viesmīlības nozares attīstības problēmas un perspektīvas11.02.plkst.12.30
Projektu vadīšana02.02.plkst.12.00
Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika04.02.plkst.10.00
Latvijas tautsaimniecība pārmaiņu procesā10.02.plkst.10.00
Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana10.02. plkst. 10.00
VADĪBAS ZINĀTNES
Sekciju sēdesVides komunikācijas pārvalde11.02.. plkst. 14.30
Vides resursu pārvalde18.02.. plkst. 12.30
Piekrastes ilgtspējīga attīstība un integrēta pārvaldība25.02.. plkst. 12.30
DEMOGRĀFIJA
Sekcijas sēdeDemogrāfija04.02.plkst.10.00
JURIDISKĀ ZINĀTNE
Sekcijas sēdeStarptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija. Starptautiskās privāttiesības01.02. plkst. 10:00
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija. Starptautiskās publiskās tiesības01.02.plkst..14.30
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija. Eiropas Savienības tiesības01.02.plkst.12.00
Civiltiesisko zinātņu sekcija. Civilo tiesību īstenošanas teorija un prakse04.02.plkst.14.00
Civiltiesisko zinātņu sekcija. Aktuālās civilprocesa un vides aizsardzības tiesiskās problēmas12.02.plkst.10.00
Tiesību teorijas un vēstures sekcija04.02.plkst.12.00
Krimināltiesisko zinātņu sekcija09.02.plkst.14.00
Valsts tiesību zinātņu sekcija10.02.plkst.16.15
PEDAGOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, VADĪBAS ZINĀTNE
Baltijas ekspertu tikšanās 26.01.plkst.14.00
Sekciju sēdesMākslas izglītības sekcija28.01.plkst.10.00
Sociālās pedagoģijas sekcija29.01.plkst.11.00
Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības mācību metodikas sekcija27.01.plkst.12.00
Literatūrzinātnes sekcija01.02.plkst.10.00
Skolotāju izglītības sekcija 01.02.plkst.14.00
Valodniecības sekcija01.02.plkst.10.00
Vācu valodas mācību metodikas sekcija01.02.plkst.10.00
Angļu valodas mācību metodikas sekcija01.02. plkst. 10:00
Valodas, literatūras un izglītības sekcija10.02.plkst.12.30
Nozaru svešvalodu mācīšanās metodikas sekcija04.02.plkst.14.00
Izglītības vadības sekcija05.05.,06.05.plkst 10.00
Speciālā pedagoģija: pētniecība, studijas, prakse11.02.plkst.10.00
Psiholoģija09.02.plkst.09.30
Socioloģijas sekcija05.02.plkst.10.00
SOCIĀLĀS ZINĀTNES
PlenārsēdeLatvijas sociālo zinātņu izaicinājumi 21.gadsimtā05.02. plkst. 15.00
KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNE
Sekciju sēdesKomunikācijas teorija09.02. plkst. 16.30
Sociālā atmiņa, identitāte un koemorācija:komunikācijas aspekti10.02.plkst.16.30
POLITIKAS ZINĀTNE
Sekciju sēdesPolitikas zinātnes sekcija11.02. plkst. 14.00
KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNE
Sekciju sēdesBibliotēkzinātnes sekcija05.02.plkst.10.00
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija12.02. plkst. 14.00
Sociālā darba un sociālās politikas sekcija15.02.plkst.12.30
 
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
 
Vēsture un Arheoloģija
Sekcijas sēdeZinātņu vēsture un muzejniecība25. 01., 26.01. plkst.10:00
Arheoloģijas sekcija05.02.plkst.09.00
Filozofija
Sekciju sēdesĒtikas sekcija04.03.plkst.12.00
Estētikas un literatūrfilozofijas sekcija05.03.plkst.11.00
Filozofijas doktorantūras sekcija15.02.plkst.11.00
Kognitīvo zinātņu filozofijas epistemiloģijas sekcija12.02.plkst.12.30
ĀZIJAS PĒTNIECĪBA/ORIENTĀLISTIKA
Sekciju sēdesOrientālistikas sekcija08.02.plkst.09.15
LITERATŪRZINĀTNE
Sekciju sēdes Literatūras un kultūras nodaļas sekcija04.02.plkst.13.00
Literatūrzinātnes apakšsekcija23.02.plkst.12.00
Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcija26.02.plkst.09.30
Latviešu literatūras teorijas vēstures sekcija12.02.plkst.14.00
Klasiskās filoloģijas sekcija25.02. plkst. 16.30
VALODNIECĪBA
Sekciju sēdesVispārīgās valodniecības sekcija01.02.plkst.10.00
Lietišķās valodniecības sekcija04.02.plkst. 10.00
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija01.02.plkst.14.00
Romāņu valodniecības sekcija02.02.plkst.10.00
Latviešu, baltu un vispārīgās valodniecības sekcija. 1. diena; 2. diena18. un 19.03.plkst.09.00
Slāvistikas nodaļas sekcija19., 20.02.plkst.12.00
Slāvu valodniecības un ģermāņu valodniecības sekcija12.02.plkst.10.00
FOLKLORISTIKA
Sekciju sēdesFolkloristikas sekcija04.02.plkst.10.00
ANTROPOLOĢIJA
Sekciju sēdesKultūras antropoloģija I26.01.plkst.12.00
Kultūras antropoloģija II27.02. plkst. 11.00
MĀKSLAS ZINĀTNE
Sekciju sēdesTeātra un kino teorijas un vēstures sekcija. 1. diena; 2. diena24.02., 25.02. plkst.10.00
TEOLOĢIJA UN RELIĢIJU ZINĀTNE
Sekciju sēdesReliģija un zinātne I sēde11.02.plkst.09.50
LU Teoloģijas fakultātes dibināšanaas 90. gadadienai veltīta sekcija11.02.plkst.17.00
Reliģija un zinātne II sēde12.02. plkst. 9.50