Latvijas Universitātes, Ģeogrāfijas un zeme zinātņu fakultātes Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs piedalās projekta GroundEco īstenošanā. Projekts tiek realizēts Interreg V−A Igaunijas−Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. − 2020.gadam ietvaros.

Gaujas - Koivas upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam raksturīgs vienots ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošana nepieciešama, gan ģeogrāfisko un hidroloģisko apstākļu, gan abām valstīm saistošās ES ūdens politikas ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ.

No pazemes ūdeņiem atkarīgas virszemes ekosistēmas ir ekosistēmas, kuru pastāvēšanu nosaka pastāvīga noteiktas kvalitātes un apjoma pazemes ūdeņu pieplūde. Pazemes ūdeņu līmeņu vai sastāva pārmaiņas var būtiski ietekmēt ar tām saistīto ekosistēmu pastāvēšanu.

GroundEco projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā, izstrādājot vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai.

Projekta uzdevumi ir (1) vienotas metodikas izstrāde un aprobācija Gaujas-Koivas upju baseinā no pazemes ūdeņiem atkarīgo virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai; (2) konceptuālo modeļu izstrāde izmēģinājuma teritorijās ietverot esošo datu apkopošanu un lauka pētījumu īstenošanu; (3) rekomendāciju izstrāde pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina ūdens resursu apsaimniekošanas uzlabošanai un projekta rezultātu izplatīšana.

Projekta rezultāti tiks izmantoti 3.perioda Upju baseinu apgabalu pasaimniekošanas plānu sagatavošanai (2022. - 2027.gadam). Projekta rekomendācijas tiks izmantotas valsts pazemes ūdeņu monitoringa programmu Igaunijā un Latvijā plānošanai. Pētījumu rezultāti tiks izplatīti zinātnisko publikāciju veidā, kā arī projekta partneru mājas lapās un sociālajos tīklos.

Projekta partneri:

  1. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais partneris) (LV)
  2. Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (EE)
  3. Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (EE)
  4. Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (EE)
  5. Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (LV)
  6. Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LV)
  7. Vidzemes plānošanas reģions (LV)

Kopējais projekta finansējums ir 411 764,72 EUR, tai skaitā Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programmas 2014. - 2020. gadam finansējums 350 000,00 EUR un partneru finansējums 61 764,72 EUR. Finansējums projekta īstenošanai Latvijas Universitātē ir 47 058.82 EUR, tajā skaitā € 39 999.99 EUR Interreg programmas finansējums.

Projekta numurs Est-Lat62.

Projekta īstenošanas laiks ir 26 mēneši no 2018.gada 10.maija līdz 2020.gada 9.jūlijam.

Projekta koordinatore un kontaktpersona ir Inga Retiķe (inga.retike@lvgmc.lv), projekta vadītājs Latvijas Universitāte ir Andis Kalvāns (Andis.Kalvans@lu.lv).

GroundEco projektu finansē Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programma 2014. - 2020. gadam. Vairāk informācija par programmu pieejama www.estlat.eu

"Šīs raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu."