Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai

Projekta vad.: Dace Kūma (bij. Bonka), docente, Fizikas un matemātikas fakultāte

Projekta ietvaros tika uzturēta un attīstīta matemātikas padziļinātas izglītības sistēma, kurai ir vairāk kā 40 gadu tradīcijas un nozīmīga loma kopējā Latvijas izglītības sistēmā. Tika turpināts realizēt tradicionālos klātienes un neklātienes pasākumus skolēniem (atklātā matemātikas olimpiāde, neklātienes konkursi un nodarbības skolēniem, Mazās Matemātikas universitāte (MMU)). MMU ir populārzinātniskas lekcijas vidusskolēniem par dažādām matemātikas tēmām ar mērķi veicināt skolēnu interesi par matemātiku un piesaistīt LU potenciālos studentus:

Nodarbības/ sacensības matemātikā skolēniem un skolotājiem

 1. Mazā Matemātikas universitāte (~200 dalībnieku)
 2. 39. atklātā matemātikas olimpiāde (~3000 dalībnieku)
 3. „Profesora Cipariņa klubs” (6 kārtas)
 4. „Jauno matemātiķu konkurss” (5 kārtas)
 5. Starptautisks konkurss „Tik vai... cik” (4 kārtas)
 6. Neklātienes nodarbības vidusskolēniem  (4 kārtas)
 7. Ikmēneša lekcijas skolēniem Valmierā un Aizputē
 8. Latvijas izlases gatavošana starptautiskām olimpiādēm – visu m.g. (Satrptautiskajā matemātikas olimpiādē izcīnītas 5 atzinība)

Projekta reaizācijas laikā tika izsrādāti 2 mācību palīglīdzekļi:

 1. M.Avotiņa, L.Freija. Matemātikas sacensības 9. – 12.klasēm 2010./2011. mācību gadā.
 2. A.Andžāns, D. Bonka, Z. Kaibe, L. Zinberga. Matemātikas sacensības 4. – 9. klasēm 2010./2011. mācību gadā.

Par veiktajiem pētījumiem matemātikas padziļinātas izglītības jomā un gūto pieredzi tika referēts 3 starptautiskās konferencēs un 1 starptautiskā kongresā (10 referāti), tika publicēti 11 zinātniski raksti satrptautiski recenzējamos izdevumos:

Rediģēts un izdots 1 zinātnisko darbu krājums:

 1. Starptautiskās konferences LatSTE’2012 materiālu apkopojums Proceedings of The LatSTE’2012 Conference. Eds. A.Lazda, D.Kūma, A.Bērce, A.Cunska, F.Sarcevičs  – Rīga, LU. – 91 lpp.

Dalība starptautiskās konferencēs ar 10 referātiem:

 1. I.Veilande. „Take Me to the Mathematical Circle!” – Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, 5.3.2012 - 9.3.2012, Weingarten, Deutschland.
 2. A.Cunska, I. Savicka. LATSTE – the support system for teachers of mathematics. – 13th International Conference Teaching  mathematics: retrospective and perspectives and 8th Nordic-Baltic conference Agrometrics. 30.05.2012.-01.06.2012., Tartu, Estonia.
 3. I.Veilande. Creation of research problems based on the Mean value method. – 13th International Conference Teaching  mathematics: retrospective and perspectives and 8th Nordic-Baltic conference Agrometrics. 30.05.2012.-01.06.2012., Tartu, Estonia.
 4. Z.Kaibe, D.Taujinska. Organizational challenges of Professor Littledigit’s Club. – 13th International Conference Teaching  mathematics: retrospective and perspectives and 8th Nordic-Baltic conference Agrometrics. 30.05.2012.-01.06.2012., Tartu, Estonia.
 5. L.Freija. Extramural versus intramural. – 13th International Conference Teaching  mathematics: retrospective and perspectives and 8th Nordic-Baltic conference Agrometrics. 30.05.2012.-01.06.2012., Tartu, Estonia.
 6. S.Rimare. Regional mathematical olympiad in year 2011 in Latvia. –  13th International Conference Teaching  mathematics: retrospective and perspectives and 8th Nordic-Baltic conference Agrometrics. 30.05.2012.-01.06.2012., Tartu, Estonia.
 7. L.Freija. Little University of Mathematics. – ICME-12, TSG-3, 8.07.2012.-15.07.2012., Seoul, Korea.
 8. A.Cunska. IKT mācību metode – svarīga matemātikas stundas sastāvdaļa. – LatSTE’2012, 1.11.2012.-2.11.2012., Pļaviņas.
 9. A.Cunska. Matemātikas pastaiga LatSTE vēstures labirintos. – LatSTE’2012, 1.11.2012.-2.11.2012., Pļaviņas.
 10. A.Cunska. Modernā elementārā dzīves un dabas matemātika. – LatSTE’2012, 1.11.2012.-2.11.2012., Pļaviņas.

4 referāti LU 70. konferencē, 2012. gada 16. februārī

 1. L. Freija. Mazās matemātikas universitāte: tradīcijas un jaunā elpa.
 2. Z. Kaibe. Neklātienes konkursu uzdevumu komplekta sastādīšana: izaicinājumi un iespējas .
 3. A. Šuste. Interesi veicinoša mācību palīglīdzekļa matemātikā izveide pamatskolēniem.
 4. L. Zinberga. Soli priekšā jeb kā novērst skolēnu raksturīgās kļūdas matemātikas olimpiāžu uzdevumu risinājumos.

Projektā plānotie rezultāti visās pozīcijās ir izpildīti un vairākās pat pārpildīti.

Projekta finansiālais atbalsts bija ļoti nozīmīgs LU A.Liepas NMS darbības nodrošināšanai un uzlabošanai 2012. gadā.