Ata Kronvalda rakstu digitalizācija un datorvārdnīca

Projekta vadītājs: Dr. philol. Juris Baldunčiks

Projekta mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: 1) digitalizēt visus Ata Kronvalda publicētos un publiskotos rakstus; 2) apzināt Kronvalda rokrakstus, kuri nav publiskoti; 3) sniegt iespēju tīmekļa vidē iepazīties ar rakstiem oriģinālajā formā un mūsdienu rakstībā; 4) izstrādāt pilnu vārdu sarakstu un konkordances; 5) izstrādāt Ata Kronvalda jaunvārdu glosāriju.

Projekta gaitā izpildīti pirmie divi uzdevumi, daļēji izpildīti 3., 4. un 5. uzdevums. Veikta Ata Kronvalda laikrakstos un citos periodikas krājumos publicēto runu un rakstu oriģinālu digitalizēšana. Kopumā tika iegūtas 564 lappuses 5616×3744 punktu izšķirtspējā (izmēri A2, A3, A4 un A5) JPG un RAW formātā vairāk nekā 19 GB apjomā. Digitalizēšanai tika izmantots fotoaparāts Canon EOS 5D Mark II. Tika izveidota pilotversija programmatūrai "vecās drukas" (gotiskās jeb fraktūras rakstības) transkribēšanai no digitālajām kopijām, pielāgojot ES projektā IMPACT (Improving Access to Text) izveidoto ALTO XML redaktoru. Projekta vajadzībām rezultātu salīdzināšanai tika arī iegūts skenējums Ata Kronvalda "Kopotiem rakstiem" 2 sējumos (Valters un Rapa, 1936,1937), kopumā 1017 lappuses.

Projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem ir nozīmība zinātnē un izglītībā. Darba gaitā atrasti trīs A. Kronvalda raksti, kuri nav apzināti līdzšinējos Kronvalda publikāciju un rokrakstu krājumos. Rakstu apkopošana ļāva konstatēt vairākus vārdus, kuru autors varētu būt A. Kronvalds, piemēram, vienā no jaunatrastajiem rakstiem lietotais vārds šļūdonis. Uz projekta gaitā ieplānoto un īstenoto Kronvalda lasījumu pamata tiek veidots rakstu krājums, kas pārskata nodošanas posmā ir rediģēšanas fāzē. Krājuma saturs: 1. Aīda Krūze, Baiba Kaļķe. Atis Kronvalds – pedagoģijas teorijas pamatlicējs Latvijā; 2. Zigrīda Frīde. Atis Kronvalds latviešu literatūrzinātnes kontekstos; 3. Velga Kince. Ata Kronvalda rokraksti un publikācijas LU AB Misiņa bibliotēkas krājumos; 4. Eduards Cauna. Ata Kronvalda rakstu digitalizācija; 5. Skaidrīte Lasmane. Ata Kronvalda saesības ētika; 6. Juris Baldunčiks. Ata Kronvalda devums latviešu valodas attīstībā: versijas un fakti.  7. Daiga Ivbule. Atis Kronvalds. Publikācijas (1863-1893). {Krājumā kopā ~ 84 lpp.}

2013. gadā tiks meklētas iespējas pabeigt ieplānotos darbus: ieskenēto rakstu apstrādi un izvietošanu tīmeklī.