Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos

Par LU Zinātniskā projekta LU – 23, 2004.g. rezultātiem „Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos” – Restructuring Problems of Latvia’s Economy in Conditions of New Economy.

Projekts LU – 23 realizējas 2004. gadā LU Ekonomikas un vadības fakultātē. Projekta vadītāji – profesors Roberts Škapars un profesore Ērika Šumilo.

Projekta mērķis bija izpētīt Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas virzienus un iespējas jaunās ekonomikas apstākļos sabiedrības sociāli-ekonomiskajai attīstībai svarīgās jomās. Projekta uzdevumi bija izpētīt jaunās ekonomikas iezīmes un attīstības iespējas Latvijas sabiedrībā un tautsaimniecībā, akcentējot to sekmīgas darbības mehānismu, priekšnoteikumus un izstrādājot attīstības risinājumus ar jauno ekonomiku ciešāk saistītajās un Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgākajās nozarēs, raksturot situāciju darba tirgū Latvijā 1992.-2003. gadā un prognozēt darba tirgus attīstības virzienus, analizēt esošos nosacījumus biznesa ideju un zināšanu attīstībai Latvija, lai nodrošinātu sabiedrības cilvēkkapitāla iespējami efektīvu izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai, vispusīgi aplūkot Latvijas finanšu sektora uzņēmumu attīstības raksturīgās problēmas jaunās ekonomikas apstākļos, akcentējot sektora stabilitātes un konkurētspējas nodrošināšanai aktuālākos risinājumus, analizēt telekomunikāciju sektora radiosakaru un mobilo komunikāciju (elektroniskās komunikācijas) attīstības tendences jaunās ekonomikas ietekmē, papildus izvērtējot tarifu līdzsvarošanas nosacījumu piemērošanu saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, analizēt sabiedrisko radiokanālu darbības problēmas jaukta sabiedriskās apraides finansējuma apstākļos, analizēt veselības aprūpes nozares galvenās attīstības tendences jaunās ekonomikas apstākļos, izstrādāt priekšlikumus Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijai jaunās ekonomikas apstākļos.

Projektā piedalās sekojoši maģistranti un doktoranti L. Neiders, S. Eglīte, U. Ozoliņa, K. Purmalis, R. Rastaks, I. Sloka, S. Sūnīte, J. Priede, U. Duka, V. Vītola, K. Bērziņa, V. Kaže, A. Fomins, A. Šenkmans

Pārskata periodā ir publicēti 6 zinātniskie raksti, sagatavoti publicēšanai 4 zinātniskie raksti un 1 monogrāfija, aizstāvēta 1 disertācija, iesniegta aizstāvēšanai 1 disertācija, sagatavota iesniegšana 1 disertācija. LU 63. konferencei sagatavotas 8 uzstāšanās.

Projekta rezultātā ir sagatavota izdošanai monogrāfija “Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos”, prof. R.Škapara un prof. Ē.Šumilo redakcijā, LU Ekonomikas un vadības fakultāte, 400 lpp.

Piedāvātās tēma manuskriptā izskatīta trīs pamatnodaļās:

1. Jaunās ekonomikas būtība un Latvijas tautsaimniecības attīstība jaunās ekonomikas apstākļos (L. Neiders un S. Eglīte)

Pēdējo gadu Latvijas ekonomikas attīstības tempi ir strauji, taču pastāv bažas, ka tie nebūs ilgtspējīgi. Kā pozitīvs faktors minams, ka arvien lielāku lomu ražošanas un pakalpojumu sfērā ieņem jaunas tehnoloģijas un jauna pieeja, ko definē kā jauno ekonomiku. Sadaļā dotas vairākas jaunās ekonomikas definīcijas un aprakstītas vairākas šo ekonomiku aprakstošās rādītāju kopas. Analizēta līdzšinējā Latvijas ekonomikas attīstība un piedāvāts Latvijas jauno ekonomiku raksturojošo rādītāju salīdzinājums ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. Darba tirgus un cilvēkkapitāla analīze Latvijā jaunās ekonomikas apstākļos doktoranti (U. Ozoliņa, K. Purmalis, R. Rastaks, I. Sloka, S. Sūnīte)

Nodaļā analizēti jaunās ekonomikas laikmetam raksturīgākie rādītāji darbaspēka un cilvēkkapiāla jomā. Ieteikta virkne pasākumu, kas uzlabotu izglītības, jo īpaši augstākās izglītības pieejamību un kvalitāti. Aprakstīta veselības sistēma un izstrādāti vairāki priekšlikumi tās pilnveidošanai. Bez tam raksturota e-resursu un inovāciju attīstība. Veikta arī darbaspēka tirgus piedāvājuma analīze un detalizēta raksturota darbaspēka situācija Latvijas pierobežā.

3. Prioritāro nozaru problēmas un perspektīvas jaunās ekonomikas apstākļos Latvijā (J. Priede, U. Duka, V. Vītola, K. Bērziņa, V. Kaže, A. Fomins, A. Šenkmans)