Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs

Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs


Neopagānisma pieminekļi Kuršu kāpās


Kursenieku māju zirdziņi. Nida


Kursenieku kapu krusti bruņurupuču veidolā


Kursenieku īpatnējās laivas - kurēnas
Sandis Laime intervē prūšu pēcteci no Vācijas


Kuršu kāpas vasarā

ATSKAITEPAR LU PROJEKTURIETUMBALTI UN VIŅU KAIMIŅI KULTŪRU KRUSTCELĒS Vēsture, valoda, folklora, reliģija, mītoloģija, literatūra

Projekts turpināja pagājšgad aizsākto Kurzemes reģiona komplekso zinātnisko izpēti. Ja pagājušajā gadā izpētes objekts bija suitu identitāte Kurzemes kontekstā, tad šogad  - kursenieku fenomens rietumbaltu tradicionālās kultūras kontekstā. Pēdējos desmit gados lietuvieši, vācieši, krievi uzsākuši intensīvu Kuršu kāpu kultūras reliktu, tai skaitā valodas, reliģisko priekšstatu, vēstures, arheoloģisko izpēti. Latvieši kopš 1930.gg. šīs tēmas zinātniskai izpētei nav pievērsušies, kaut arī kursenieki ir  no Kurzemes 15. – 18.gs. izceļojušie kurzemnieku pēcteči, saglabājuši savā kultūrā daudzus arhaiskus reliktus, kas Latvijā jau zuduši. LU projekts mēģināja aizpildīt kursenieku izpētē radušos robus, kas, protams, viena gada laikā nav pilnībā ne apzināmi, ne izpētāmi, tomēr pētniecība ir uzsākta un būtu  svarīgi vēl vismaz viena garumā  turpināt projekta padziļinātu izstrādi.

LU projekta dalībnieki (Filoloģijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,  Moderno valodu fakultāte, Filozofijas un socioloģijas institūts, klāt pieaicinot atsevišķus speciālistus no citām augstkolām un iestādēm (M.Zālīte, I.Mežs, R.Muktupāvela)  rīkoja divas ekspedīcijas uz Lietuvas daļas Kuršu kāpām vācot un video, audio fiksējot kursenieku dzīvesstāstus, veicot kursenieku antropoloģiskos mērījumus, apzinot kursenieku un Kurzemes izlokšņu savstarpējās paralēles, ticējumus, reliģiskos priekšstatus, vēsturi. Paralēli intervēts kursenieku vēstures zinātājs un pierakstītājs R.Pīčs (Vācija), apzinātas eventuālās uz Vāciju un Zviedriju emigrējušo kursenieku dzīvesvietas. Uzņemti zinātniskie kontakti ar pētniekiem Lietuvā un Krievijā. Kopā ar Klaipēdas universitātes profesori D.Kiseļūnaiti izveidots zinātniskās sadarbības plāns 2005.g., kā arī veidota sadarbība jau šogad (D.Kiseļūnaite referēja Rīgā, kā arī nolasīja divas lekcijas par lietuviešu Kuršu kāpu izpētes rezultātiem, J.Kursīte lasīja referātu par kurseniekiem  Klaipēdas universitātē). Uzsākta kursenieku literatūras (vācu val.) apzināšana. Paralēli kursenieku izpētei tiek pētītas paralēles kursenieku (latviešu) – prūšu  - lietuviešu tradicionālajā kultūrā.

Publikācijas:

J.Kursīte:

 • Kuršu kāpu kursenieki// Diena, 23.09, 16.lpp.
 • Pierobežas stāsti// Māksla Plus, 2004, Nr.5, 78. – 80.lpp.
 • Latvieši un kursenieki// Latvijas Vēstnesis, 2004.26.nov.

   

Konferences un semināri:

Organizēts  seminārs Kuršu kāpu kultūrzīmes (16.11) ar Latvijas un Lietuvas zinātnieku piedalīšanos.

Projekta ietvaros nolasītie referāti:

R. un V.Muktupāveli. Lietuvieši un kursenieki seminārā Kuršu kāpu kultūrzīmes (16.11)
M.Zālīte. Kursenieces Lizelotes Šreiberes (Purviņas) dzīvesstāsts seminārā Kuršu kāpu kultūrzīmes (16.11)
R.Grāvere.  Kursenieki antropoloģiskā skatījumā seminārā Kuršu kāpu kultūrzīmes (16.11)

J.Kursīte:
Referāts Reliģiju mijiedarbe Kuršu kāpās starptautiskajā konferencē Baltija kultūru krustcelēs Druskininkos (13.05 – 16.05)
Referāts  Sakrālā topogrāfija: Kurzeme, Kuršu kāpas, Prūsija starptautiskajā  konferencē Balti un viņu radinieki Klaipēdā 
Referāts  Kurši un kursenieki  starptautiskā seminārā Kuršu kāpu kultūrzīmes Filoloģijas fakultātē (2004.g. 16.11)

Ekspedīcijas un izpētes braucieni:

 1. Kuršu kāpu ekspedīcija (Nida – Jodkrante – Preila – Pervalka-Klaipēda)  16. – 22.augusts
 2. Kuršu kāpu ekspedīcija (Nida – Jodkrante – Preila – Pervalka)  23. – 28.nov.
 3. Izpētes braucieni uz Liepājas raj. un Kuldīgas raj. (jūn. – nov.)

   

Citas ar projektu saistītas saistītas aktivitātes:

 • LTV raidījumā  Valodo novados  sižets par Nīcas – Bārtas – Rucavas izloksnēm Kurzemē (jūn.)
 • LTV raidījums Kuršu kāpas (uzņemts nov., paredzēts demonstrēt LTV programmā Klēts  janvārī)
 • Latvijas Radio 1.programmā raidījums par Kuršu kāpu ekspedīciju (okt.)
 • Fotoizstāde Filoloģijas fakultātē Kuršu kāpu kultūrzīmes (11.nov. – 30.nov.)
 • Ar KKF papildfinansējumu uzsākta dokumentālas filmas Pa kuršu pēdām (filmstudija Deviņi) uzņemšana (J.Kursītes scenārijs)

   

Janīna Kursīte, projekta vad., LU prof.