2020. gada 3. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisijas šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Olga Ošeniece (vietniece), Rasma Mozere, Dace Kazāka, Dace Raipale, Alvīne Paštore, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka X docētājs/-a komunikācijā ar studentiem ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 3.1.1.2. punktā iekļauto normu, kas nosaka, ka LU mācībspēki “[..] uztur lietišķas, profesionālas un koleģiālas attiecības” ar studējošajiem un ieteikt turpmāk rīkoties atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksam;
  2. atzinīgi vērtēt LU Studentu pašpārvaldes, LU X fakultātes vadības un X docētāja/-as iesaistīšanos atklātās sarunās situācijas risināšanai un rastos risinājumus;
  3. ieteikt LU X fakultātes vadībai sekmēt, lai (..) studentiem tiktu izvirzītas vienādas prasības studiju kursos, kuriem ir vienots studiju kursa apraksts, kā arī to, lai studenti tiktu savlaicīgi informēti par studiju kursu prasībām, tādējādi īstenojot vienlīdzīgu attieksmi un mazinot konfliktu rašanās iespējas;
  4. novērojot, ka ārkārtējās situācijas radītie apstākļi un attālinātā studiju procesa organizācijas process ir radījuši spriedzi LU X fakultātes saimes savstarpējās attiecībās un komunikācijā, Ētikas komisija iesaka LU X fakultātes vadībai, LU X fakultātes Domei un LU X fakultātes Studentu pašpārvaldei savstarpēji sadarbojoties atklātā dialogā izanalizēt komunikācijas un sadarbības iespējamās problēmas un izstrādāt rīcības plānu, lai veicinātu LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.5. punktā noteiktā cieņas un koleģialitātes principa ievērošanu.