2020. gada 2.novembra sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisijas šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Olga Ošeniece (vietniece), Rasma Mozere, Alvīne Paštore, Dace Kazāka, Dace Raipale, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. Atzīt, ka docētājs/-a sadarbībā ar personu x ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.2., 2.3. un 2.5. punktos iekļautos godprātīguma, atbildības un koleģialitātes principus. Lai gan docētājs/-a bija informēts/-a, ka, atbilstoši x projektu konkursa nolikumam, konsultantam projektā nav paredzēts izmaksāt atlīdzību un apmaksāt komandējumu izdevumus, elektroniskā pasta sarakste liecina, ka docētājs/-a ir aicinājis/-usi personu x risināt jautājumu par ikmēneša atlīdzību viņam/-ai kā projekta konsultantam/-ei, kā arī nodrošināt docētājam/-ai komandējumu izdevumu apmaksu no projekta līdzekļiem. Ētikas komisija nav guvusi pārliecinošus pierādījumus, ka docētājs/-a būtu saņēmis/-usi maksājumus no  personas x, tomēr arī sarakstē paustais pieļāvums, ka projekta līdzekļus varētu izmantot normatīvajos aktos neatļautā veidā, ir būtisks akadēmiskās ētikas principu pārkāpums, kas kaitē akadēmiskā amata un LU prestižam.
  2. Izteikt nosodījumu docētājam/-ai par godprātīguma, atbildības un koleģialitātes principu neievērošanu un ieteikt turpmāk rīkoties atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksam.
  3. Aicināt personu x turpmāk, sastopoties ar LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumiem,  nevilcinoties informēt LU Akadēmiskās ētikas komisiju, lai savlaicīgi novērstu akadēmiskās ētikas pārkāpumus un iespējamo kaitējumu LU.
  4. Aicināt personu x godprātīgi un savlaicīgi īstenot visus šobrīd vēl pilnībā nesasniegtos x projektā paredzētos rezultātus.
  5. Ieteikt LU vadībai veikt auditu par komandējumiem paredzētā finansējuma izlietojumu personas x projektā, lai pārbaudītu personas x iesniegumā un elektroniskā pasta sarakstē minētos apgalvojumus par to, ka šis finansējums daļēji ir izmantots slēptai docētāja/-as komandējumu izdevumu apmaksai.