Kas var pretendēt uzņemšanā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām?

Saskaņā ar Augstskolu likuma 45. panta otro daļu, tiesības studēt augstskolā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas (Savienības) pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja. Minētajā normā noteiktās vienādās tiesības studēt ietver sevī arī tiesības pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā. Visas šīs personas tiek uzņemtas studiju programmā atklātā un vienlīdzīgā konkursā. Personām, kurām ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bet kuras nepieder pie kādas no augstākminētajām personu grupām, nav vienādas tiesības studēt ar Latvijas Republikas pilsoņiem. Līdz ar to – ārvalstu (trešo valstu) pilsoņi, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bet nav iegūts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, nevar pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā. Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss nav obligāts un netiek piešķirts personām automātiski – personai, kura vēlas iegūt šo statusu, ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Vairāk par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu PMLP mājas lapā. Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/38/EK noteic, ka ir jāievēro vienlīdzīga attieksme pret visiem ES pilsoņiem un arī viņu gimenes locekļiem. Līdz ar to - ja topošā studenta ģimenes locekļi (saskaņā ar minēto direktīvu) ir ES pilsoņi, tad ir iespēja pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā.