Projekta nosaukums: Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/012
Projekta sadarbības partneri:  Oslo un Akeršusas Pielietojamo zinātņu Universitātes koledžas institūts „Norvēģijas institūts urbāniem un reģionāliem pētījumiem” (Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR)
Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. decembris – 2020. gada 30. novembris.
Projekta kopējais finansējums: 133 806 EUR, LU daļa: 6,690.30 EUR
Projekta mērķis:

Pētījuma mērķis ir analizēt augsti kvalificētu speciālistu mobilitāti starptautiskās migrācijas kontekstā, galveno uzmanību pievēršot augsti kvalificētu speciālistu emigrācijas un atgriešanās Latvijā tendenču izpētei. Pētījuma teorētiskais ietvars ir vairāku teoriju sintēze. Pētījumā ir paredzēts izvērtēt tādu jēdzienu kā „likvīdā migrācija” (the concept of liquid migration, Engbersen & Snel 2013) un telpas refleksivitāte (the concept of spatial reflexivity, Cairns 2014) pielietojamību migrācijas procesu izpētē. Pētījuma teorētiskais ieguldījums ir saistāms ar jēdzienu „smadzeņu aizplūde”, „smadzeņu atgriešanās” un „smadzeņu apmaiņa” („brain drain, brain gain and brain exchange”) konceptualizāciju. Augsti kvalificētu speciālistu karjeras migrācija tiks analizēta, pielietojot gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas pētniecības metodes. Pētniecisko jautājumu izpētei ir izstrādātas piecas aktivitātes, kas sastāv no 16 pētnieciskiem uzdevumiem.

Projekta rezultāti u.c. informācija par projekta īstenošanu:

Pētījuma galvenie rezultāti ir piecas zinātniskas publikācijas starptautiski citējamos žurnālos un zinātniskas monogrāfijas par augsti kvalificētu speciālistu emigrāciju un atgriešanos Latvijā sagatavošana, kā arī līdzdalība sešās starptautiskās konferencēs un pielietojamu rekomendāciju prezentēšana Ekonomikas ministrijai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Ārlietu ministrijai, Pasaules Brīvo latviešu apvienībai, Eiropas Latviešu apvienībai un citiem interesentiem. Pētījums atbilst Viedās specializācijas stratēģijas 6. prioritātei - Attīstīt zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā.

28.03.2018.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. ceturksnī

Pētnieciskā projekta “Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā” 1. ceturkšņa teorētiskās izpētes rezultāti tika prezentēti Latvijas Universitātes 76. konferencē.

Pētījuma prezentācija notika LU Filozofijas un socioloģijas institūta 3. sekcijā “Mūsdienu sabiedrības attīstības tendences: novērojumi un kritiska analīze”, kas norisinājās 16.03.2018., Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā Microsoft zālē.

Pētījuma prezentācija ir pieejama šeit.

03.06.2018.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. ceturksnī

No 2018.gada 26.jūnija – 28.jūnijam pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās starptautiskā migrācijas konferencē Lisabonā un prezentēja pētījuma 1. posma rezultātus.

Ineses Šūpules referāts “Return migration policies targeting highly skilled: an evaluation of different approaches” tika nolasīts konferences sekcijā 9C. Education and Skilled Migration.

Otrs referāts “Intra-European migration: Mobility motivations and experiences of highly skilled Latvians” tika nolasīts sekcijā 10D. European Migration Space.

Ar pilnu konferences “The Migration Conference 2018” programmu iespējams iepazīties šeit: https://www.migrationconference.net/?page_id=2

06.11.2018.

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 4. ceturksnī

2018.gada 28. septembrī pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās Vytautas Magnus Universitātes organizētā 2. starptautiskā Migrācijas un Diasporas pētījumu konferencē Kauņā, Lietuvā (pasauliolietuviai.lt/en/international-conference-diaspora-migration).

Konferencē tika nolasīts referāts "Mobility motivations and experiences of highly skilled Latvians abroad".
2018.gada 1.-12. oktobrī pēcdoktorante Inese Šūpule īstenoja daļu no projekta MOBILITĀTES aktivitātes. Divas nedēļas Inese Šūpule pilnveidoja savas zināšanas Oslo Metropolitēna Universitātes (OsloMet) institūtā „Norvēģijas institūts urbāniem un reģionāliem pētījumiem". Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar migrācijas pētniekiem Norvēģijā, lai, balstoties uz pieredzes apmaiņu ar kolēģiem, pilnveidotu pētnieciskā projekta teorētisko ietvaru un metodoloģiju. Diskusiju laikā tika apspriesti tādi jēdzieni kā transnacionālisms, sociālie ieguvumi, likvīdā migrācija, hibrīdās identitātes, nepabeigtā migrācija.

11.10.2018. notika seminārs, kurā semināra dalībniekiem tika prezentēts pēcdoktorantūras projekts, un tika apspriesta zinātniskā raksta uzmetuma versija. Paralēli notika arī kontaktu veidošana ar Latvijas izcelsmes augsti kvalificētiem speciālistiem Norvēģijā, tika veikta sākotnējā izpēte un viena padziļinātā intervija.

18.02.2019.
Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. gada 1. ceturksnī (decembris-februāris)


2019.gada janvārī un februārī pēcdoktorante Inese Šūpule veica padziļinātās intervijas ar augsti kvalificētiem speciālistiem par viņu profesionālās mobilitātes pieredzi. Interviju galvenās tēmas ir: migrācijas pieredze un motivācija, izglītība Latvijā un ārvalstīs, profesionālā mobilitāte un darba pieredzes vērtējums, sociālo kontaktu loks un tā uzturēšana emigrācijā, atgriešanās Latvijā iespēju izvērtējums.

2018.gada 17. decembrī pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās Kultūras ministrijas organizētā pasākumā – domnīcā "Ceļā uz pilsoniski aktīvu un saliedētu sabiedrību", kurā viens no diskusijas virzieniem bija par jēdzieniem "atvērtā latvietība" un "diaspora".

07.05.2019.

Projekta "Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā" 1.posmā ir veikta literatūras izpēte un pētījuma metodoloģijas izstrāde. Literatūras izpēte aptver divus pētnieciskos apakšvirzienus: (1) teorijas un iepriekš veiktie pētījumi, kas skaidro augsti kvalificētu speciālistu emigrācijas un atgriešanās procesus; (2)  citu valstu prakses augsti kvalificētu speciālistu atgriešanās veicināšanā, salīdzinājumā ar Latvijas remigrācijas un diasporas politiku.

Ziņojumā [D1.1] par augsti kvalificētu speciālistu emigrācijas un atgriešanās procesu teorijām, konceptiem un iepriekš veiktajiem pētījumiem ir apkopotas nozīmīgākās migrācijas teorijas, kas attiecināmas uz augsti kvalificētu speciālistu emigrācijas un atgriešanās procesu izpratni pētnieciskajā literatūrā, kā arī raksturotas pētnieciskās tendences šajā jomā, lai Latvijas augsti kvalificētu speciālistu migrācijas procesus interpretētu jau no iegūto un aprobēto zināšanu perspektīvas. Galvenie izvirzītie teorētiskie jautājumi aptver gan migrācijas lēmumu pieņemšanas procesus, gan migrācijas ietekmi dažādos līmeņos. Iepriekš veiktajos pētījumos uzmanība tika pievērsta gan tam, kas raksturo migrējošos augsti kvalificētos speciālistus (vecums, dzimums, izglītība, dzīves vieta, profesija utt.), gan arī tam, kāpēc un uz kurieni augsti kvalificēti speciālisti migrē. Faktoru grupā, kas ietekmē kvalificēto speciālistu migrāciju, ir gan makro līmeņa faktori, gan mikro līmeņa faktori, gan arī mezo jeb vidējā līmeņa faktori.

Ziņojumā [D1.2] par citu valstu labajām praksēm augsti kvalificētu speciālistu atgriešanās veicināšanā uzmanība ir pievērsta ne tikai politikām, kas tiešā veidā sekmē fizisku augsti kvalificētu speciālistu atgriešanos izcelsmes valstī (remigrācijas politika), bet arī tām politikām, kas sekmē sadarbību un "smadzeņu apmaiņu" jeb citiem vārdiem zināšanu apmaiņu un pienesumu izcelsmes valsts ekonomikai (sadarbības ar diasporu politika). Remigrācijas politikas ārvalstu pieredzes izvērtējumā ir iekļautas gan Eiropas valstu, gan arī Ķīnas, Indijas, Austrālijas un citu valstu pieredzes. Raksturojot jauno ES dalībvalstu iniciatīvas mazināt emigrācijas negatīvās sekas un sekmēt smadzeņu apmaiņu, secināms, ka būtiskākās iniciatīvas ir vērstas šajos virzienos: jauno speciālistu un zinātnieku atbalsts un īstermiņa piesaistīšana, tajā skaitā stipendijas, granti un finansiālais atbalsts remigrantiem, darba vietu radīšanas veicināšana, atbalsts tīklošanās un mentoringa aktivitātēm diasporas augsti kvalificētajiem speciālistiem. Kopumā vislielāko vērību pasaulē pēdējo 20 gadu laikā ir ieguvusi diasporas politika, kas vērsta uz ekonomiskās sadarbības stiprināšanu, lai izcelsmes valsts gūtu jaunas investīcijas, pieeju informācijas tehnoloģiju un inovāciju apmaiņai un zināšanu pārnesei vai finanšu kapitālam, ko piesaista diasporas pārstāvji. Cilvēki ar uzņēmējdarbības vai profesionālo pieredzi ārzemēs (gan tie, kuri ir atgriezušies izcelsmes valstī, gan tie, kas vēl dzīvo ārpus tās) bieži vien spēj saskatīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, radīt inovatīvas idejas un pārrobežu sadarbības tīklus, veicinot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un atbalstot ar savu pieredzi un zināšanām jaunus, perspektīvus uzņēmumus savā izcelsmes valstī.

30.05.2019. Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. gada 2. ceturksnī (marts-maijs)

2019.gada pavasarī pēcdoktorante Inese Šūpule turpināja veikt padziļinātās intervijas ar augsti kvalificētiem speciālistiem par viņu profesionālās mobilitātes pieredzi. Interviju galvenās tēmas ir: migrācijas pieredze un motivācija, izglītība Latvijā un ārvalstīs, profesionālā mobilitāte un darba pieredzes vērtējums, sociālo kontaktu loks un tā uzturēšana emigrācijā, atgriešanās Latvijā iespēju izvērtējums.

2019.gada 9. maijā pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019" un viesojās Pumpuru vidusskolā. Akcijas ietvaros Inese Šūpule popularizēja PostDoc programmu kā vienu no ES fondu atbalstītām programmām, kā arī stāstīja par projektu "Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/012) un raksturoja latviešu zinātnieku un profesionāļu pieredzi, mācoties un strādājot ES ārpus Latvijas. Akcijas mērķis ir sniegt iespēju skolēniem tikties ar dažādu jomu ekspertiem, kuru darbs ir saistīts ar Eiropas Savienības institūcijām vai kuri īsteno ES finansētus projektus. Pasākumā Pumpuru vidusskolā piedalījās 120 skolēni.

2019. gada 20.-24. maijā pēcdoktorante Inese Šūpule MOBILITĀTES aktivitātes ietvaros pilnveidoja savas zināšanas Oslo Metropolitēna Universitātes (OsloMet) institūtā „Norvēģijas institūts urbāniem un reģionāliem pētījumiem". Mobilitātes aktivitātes ietvaros tika īstenoti šādi uzdevumi: (1) Padziļināto interviju ar augsti kvalificētiem speciālistiem Norvēģijā veikšana; (2) Iegūtās pētījumu pieredzes apmaiņa ar NIBR migrācijas pētniekiem. Diskusija par interviju rezultātu interpretāciju un tālāku izmantošanu; (3) Diskusija par pētnieciskā tīkla paplašināšanu un jaunu pētniecības pieteikumu sagatavošanu citiem grantu konkursiem, sadarbībā ar NIBR.

04.09.2019. Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. gada 3. ceturksnī (jūnijs-augusts)

No 2019. gada 17. jūnija – 20. jūnijam pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās starptautiskā migrācijas konferencē Bari, Itālijā ar referātu "Experiences of highly skilled Latvian emigrants in Europe and main factors influencing their return intentions". Panelis: Work, Employment, Markets. Ar pilnu konferences "The Migration Conference 2019" programmu iespējams iepazīties šeit: https://www.migrationconference.net/archive/tmc-2019-bari/.

Lai pilnveidotu savas zināšanas par globālajiem migrācijas procesiem un to pētniecību, laikā no 23.06.2019. līdz 06.07.2019. Inese Šūpule piedalījās 15. Migrācijas vasaras skolā, ko organizē Migrācijas politikas centrs Eiropas Universitātes institūtā. Līdzdalība Migrācijas vasaras skolā sniedza ieskatu par jaunākajām atziņām šādās migrācijas jomās: migrācijas pārvaldība, darba migrācija, migrācijas teorijas un datu analīze, patvēruma meklēšanas politikas, attiecības ar diasporu un ekonomiskā attīstība. Migrācijas skolas pasniedzēju vidū bija nozīmīgi pētnieki un grāmatu autori, piemēram, Martin Ruhs, Andrew Geddes, Pawel Kaczmarczyk un citi. Migrācijas skolā tika prezentēts pēcdoktorantūras pētījums ar tēmu: "Migration of highly qualified: emigration and return migration in Latvia". Vairāk par 15. Migrācijas vasaras skolu iespējams uzzināt šeit: http://www.migrationpolicycentre.eu/event/15th-migration-summer-school-24th-june-5th-july-eui-florence/.

2019. gada 20.-24. augustā pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) konferencē Migrācijas sekcijā, ko organizē Mančestras Universitāte Lielbritānijā, ar referātu "Types of Labour Migration: Settlers, Circulars or Searchers? The Characteristics of Latvian Labour Migration Patterns". Panelis "RS16 - Sociology of Spatial Mobilities". Ar pilnu ESA 2019 konferences programmu iespējams iepazīties šeit: https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk.

12.11.2019.
Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 2. gada 4. ceturksnī (2019. gada septembris - novembris)

2019. gada 12.-13. septembrī pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās ar referātu konferencē “Highly-skilled migrant women: Challenges and opportunities in knowledge-based labour markets”, kas notika Boloņas Universitātē, Itālijā. Balstoties uz sava pēcdoktora pētījuma rezultātiem, Inese Šūpule nolasīja referātu “Experiences of highly skilled Latvian women abroad: the main characteristics of their professional life”. Vairāk par konferenci var lasīt šeit: https://www.migrazionieuropadiritto.it/call-for-papers-highly-skilled-migrant-women/

2019. gada 9. novembrī pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās Diasporas sieviešu konferencē Londonā, Lielbritānijā, ko organizēja Daugavas Vanagu fonds Lielbritānijā. Konferencē tika prezentēti pēcdoktorantes pētījuma rezultāti par tēmu “Augsti kvalificētas emigrantes no Latvijas: karjeras veidošanas pieredze ārvalstīs. Pētījumā balstīti secinājumi”. Vairāk par konferenci var lasīt šeit: http://daugavasvanagi.co.uk/lv/box/news/diasporas_sieviesu_konference_v.4.docx
 

06.01.2020.
Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. gada 1. ceturksnī (2019. gada decembris – 2020. gada februāris)

2019. gada novembra beigās pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās ar referātu Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas pētniecības asociācijas ikgadējā konferencē ASEEES konventā (ASEEES – The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies). ASEEES ikgadējā konference notika Sanfrancisko, ASV (https://www.aseees.org/convention/2019-convention-theme). Referāta tēma “Experiences of highly skilled Latvian migrants: the strategies of adaptation” izvērsta, balstoties uz padziļināto interviju ar augsti kvalificētiem Latvijas emigrantiem analīzi.

2019. gada decembrī tika elektroniski publicēts pēcdoktorantes Ineses Šūpules raksts “Mobility motivations and experiences of highly skilled Latvians abroad” žurnālā “Folia Geographica”, Issue 17, 2019. ISSN 1407-5229. https://doi.org/10.22364/fg.17.13. Raksta “Augsti kvalificētu Latvijas emigrantu mobilitātes motivācija un pieredze ārvalstīs” mērķis ir analizēt augsti kvalificētu Latvijas emigrantu karjeras migrācijas pieredzi un izvērtēt, vai tās raksturošanai ir izmantojams teorētiskajā literatūrā piedāvātais “likvīdās migrācijas” jēdziens. Balstoties uz emigrantu aptaujas sekundāro datu analīzi, rakstā tiek aplūkoti šādi jautājumi: migrācijas motivācija, darba pieredze un atrašana, atgriešanās plāni. Empīriskajā analīzē balstītie secinājumi kritizē “likvīdās migrācijas” jēdziena skaidrojuma potenciālu attiecībā uz pēdējos gados vērojamajiem migrācijas procesiem Latvijā, īpaši attiecībā uz augsti kvalificētiem un augsti izglītotiem speciālistiem STEM jomās (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika). Ineses Šūpules raksts, un citi žurnāla raksti un numuri pieejami šeit: https://www.geo.lu.lv/petnieciba/geografiskie-raksti-folia-geographica/.
 

30.03.2020.
Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. gada 2. ceturksnī (2020. gada marts - maijs)

2020. gada 21. februārī pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās ar referātu Latvijas Universitātes 78. konferencē, socioloģijas sekcijā. Ineses Šūpules referāta tēma bija “Migrācija kā daudzdimensionāla statusa maiņa: augsti kvalificētu speciālistu adaptācijas pieredze ārvalstīs”. Referātā tika analizēta augsti kvalificētu speciālistu adaptācijas pieredze ārvalstīs, aplūkojot migrāciju kā daudzdimensionālu statusa maiņu. Statusa maiņa šeit attiecas ne tikai uz iekļaušanos citas valsts darba tirgū, bet arī uz pilsonības statusu (ārzemnieks citā valstī ar ierobežotām politiskajām tiesībām), ģimenes un partnerattiecību situāciju migrācijas laikā, sociālajiem kontaktiem un plašāku iekļaušanos citā (jaunā) hierarhistiskajā sistēmā. Galvenie referāta teorētiskie jēdzieni: daudzdimensionāla statusa maiņa, adaptācijas stratēģijas un kultūras kapitāls kā resurss, par kura vērtību ir jāvienojas ar jauniem sadarbības partneriem (darba devējiem) un “ielecot” citā statusu hierarhijā. Referāta mērķis bija parādīt, kādas stratēģijas augsti kvalificēti speciālisti no Latvijas izmanto, lai pielāgotos nosacījumiem ārvalstīs. Referāta empīrisko datu pamatā 32 padziļinātās intervijas ar augsti kvalificētiem Latvijas speciālistiem šādās jomās: medicīna, informācijas tehnoloģijas un finanses. Adaptācijas pieredze analizēta šādās emigrācijas valstīs: Lielbritānija, Vācija, Norvēģija, Zviedrija un ASV.
 

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. gada 3. ceturksnī (2020. gada jūnijs - augusts)

Šajā laika periodā turpinās pēcdoktorantes Ineses Šūpules darbs pie zinātniskās monogrāfijas “Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs”, kurā tiek apkopoti projekta pētījuma galvenie rezultāti. Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu problēmas tiek skatītas mikro, mezo un makro līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes un radinieku, gan sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem. Atbilstoši šiem līmeņiem veidots pētījuma teorētiskais pamats un Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu emigrācijas pētījumu konteksts.

2020. gada 18. jūlijā pēcdoktorante Inese Šūpule piedalījās pasākumā “Atgriezies Balvos!”, ko organizēja Balvu novada pašvaldība. Ineses Šūpules lekcijas tēma bija “Remigrācijas politika pasaulē un Latvijā: labās prakses”. Lekcija sniedz ieskatu remigrācijas veicināšanas un diasporas politikas analīzē, kas veikta pēcdoktorantūras projektā. Tajā dots ārvalstu pieredzes apkopojums, kā arī izvērtēti Latvijā veiktie pasākumi.

 

Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm 3. gada 4. ceturksnī (2020. gada septembris - novembris)

Projekta noslēdzošajos mēnešos tika izdota pēcdoktorantes Ineses Šūpules zinātniskā monogrāfija “Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs”. Tās prezentācija tika organizēta tiešsaistē (LU Facebook lapā un youtube) plašākai interesentu grupai un klātienē tuvākajiem kolēģiem 2020. gada 20. novembrī.

Zinātniskās monogrāfijas “Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs” elektroniskā versija

Saite uz zinātniskās monogrāfijas “Latvijas augsti izglītotie emigranti: izglītības un darba pieredze Latvijā un ārvalstīs” prezentāciju 2020. gada 20. novembrī: https://youtu.be/Vdn1ZAQfREU

Balstoties uz projekta “Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/012) pētījuma rezultātiem, tika sagatavotas rekomendācijas augsti kvalificētu speciālistu remigrācijas veicināšanai. Rekomendācijas augsti kvalificētu speciālistu remigrācijas veicināšanai ir pieejamas elektroniski.

2020. gada 27. novembrī tika organizēta rekomendāciju prezentācija diasporas un remigrācijas politikas veidotājiem Latvijā. Tiešsaistes pasākumā piedalījās Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, Ārlietu ministrijas pārstāve Annija Streile, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras diasporas koordinatore ekonomikas jautājumos Arta Krūze, Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte Anna Leiškalne, Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Rīgā vadītājs Jānis Andersons, biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētājs Jānis Kreilis un Diasporas konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks Miks Muižarājs.

Saite uz rekomendāciju augsti kvalificētu speciālistu remigrācijas veicināšanai prezentāciju videoformātā: https://youtu.be/hKw-WK5J0aM

Last changed