Projekta nosaukums: Formula of peat-free soil conditioner with controlled-release fertilizing effect applicable for soil remediation and quality improvement of agricultural production

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/029

Projekta sadarbības partneri (ja ir):

Research Group in Plant Physiology (GRPV) at the Earth and Life Institute (ELI), Université catholique de Louvain (UCL): Croix du Sud, 2 bte L7.05.05 - B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique / Belgium  /Beļģija

Projekta īstenošanas termiņš:  01.11.2017. – 31.10.2021.

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR, no kā ERAF finansējums: 113 735,10 EUR, Valsts budžeta finansējums: 13 380,60 EUR, LU finansējums: 6 690,30 EUR

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir zināšanu ietilpīgas bioekonomikas, kas ir viena no Latvijas viedās specializācijas prioritārajām jomām, pētījuma ietvaros no pieejamiem biomateriāliem izstrādāt produkta kompozīciju augsnes atveseļošanai un auglības veicināšanai ar paaugstinātu izmantošanas efektivitāti un spējām saistīt augsni piesārņojošas vielas, kas veicinās zemes resursu izmantošanu, kā arī pilsētvides lauksaimniecības attīstību, vienlaikus sekmējot lauksaimnieciskās produkcijas kvalitātes paaugstināšanu un vides aizsardzības mērķu sasniegšanu, nodrošinot degradētas, noplicinātas, sasāļotas augsnes izmantošanas iespējas. Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas RIS3 mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai, jo paredzēts izstrādāt eko-inovatīvu augstas pievienotās vērtības produkta kompozīciju, kas izmantojama lauksaimniecības un pārtikas klasterī pastāvīga nišas produkta ieguvei, gan arī citās jomās, kur zemes un augsnes resursi un to kvalitāte ir galvenais elements ilgtspējīgai un konkurētspējīgai ražošanas attīstībai. Jaunā produkta izstrādes izejvielas ir ražošanas blakusprodukti un maz izmantoti dabas resursi, kuriem pašreiz ir zems izmantošanas potenciāls un kas rodas dažādu tautsaimniecības jomu, piemēram, enerģētikas, zemes resursu ieguves un izmantošanas, lauksaimniecības industrijās, tādējādi veicinot aprites ekonomikas principu īstenošanu Latvijā un stimulējot uzņēmējdarbības modeļu maiņu. Produkta izstrādes process veicinās pētniecības kapacitāti un sasniegumus nozarēs, kurām līdz šim ir bijis zems inovāciju potenciāls. Pētījuma mērķis cieši saskan ar RIS3 stratēģiju un SAM MK noteikumu 3.punktu - attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošināt jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un/vai pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Projekta rezultāti:

Zinātniskās publikācijas – 4

Ziņojumi konferencēs – 4

Sabiedrības informēšana: informācija internetā – 12

Sabiedrības informēšana: blogs – 1

Sabiedrības informēšana: populārzinātniski raksti – 2

Produkta kompozīcijas prototips – 1

Patents – 1

Buklets – 1

Ziņojumi par rezultātiem – 5

Īstermiņa mobilitāte pie sadarbības partnera – 3

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

1WP: Sastāvdaļu (sapropelis, digestāts, bioogles u.c.) izvēle un atlase, kas piemērotas produkta kompozīcijas izstrādei, formulas variantu izveidei, mainīguma novērtējums (standartizācija), sastāvdaļu pieejamības un piemērotības izpēte. Produkta kompozīcijas izveide - sastāva proporciju, konsistences izvēle līdz prototipa ieguvei. Pētījuma metodikas pielāgošana augsnes kvalitātes un īpašību uzlabošanai - sapropeļa, biosorbentu, mālu un citiem resursus praktiskā pielietojuma opcijas.

2WP: Produkta kompozīcijas īpašību izpēte tiks veikta, izmantojot 1WP laikā izstrādāto prototipu, raksturojot agroķīmiski saskaņā ar ES Ekomarķējuma kritērijiem augsnes ielabotājiem un substrātiem [EU Ecolabel, 2016], kas ietver pH, organisko vielu satura, barības vielu daudzuma u.c. parametru noteikšanu, kā arī prototipa spēju saistīt augsnes piesārņotājus, piemēram, smagos metālus, un samazināt augsnes sasāļošanos analīzi, vienlaicīgi pētot produkta kompozīcijas spēju veicināt augu augšanu. Produkta kompozīcijas ietekme un augsnes auglību un spēju saistīt piesārņojošas vielas tiks analizēta izmantojot fitotoksiskuma testus, dīgtspējas un dēstu testus, augšanas testus, kas tiks veikti uzreiz pēc pirmajiem provizoriskajiem agroķīmiskajiem rezultātiem gan sastāvdaļām, gan produkta kompozīcijai, kā arī izvērtējot spēju saistīt piesārņojošas vielas augsnē un samazināt sasāļošanās ietekmi uz augiem.

3WP: Produkta kompozīcijas efektivitātes izpēte mākslīgi veidotā vidē, kas līdzvērtīga dabiskai videi tiks veikta, izmantojot izvēlētās kultūraugu sugas, kas piemērotas audzēšanai vispārējā lauksaimniecībā, kā arī iespējamas ieviest pilsētas lauksaimniecībā. Ņemot vērā eksperimentu rezultātus, tiks izstrādātas rekomendācijas praktiskam produkta kompozīcijas pielietojumam konvencionālā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī izmantošanas iespējām pilsētvides lauksaimniecībā.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Dabas mājā (Jelgavas ielā 1, 302.telpā, Rīgā).

Paveiktais laikā no 01.11.2017. līdz 30.04.2018.:

 • Darbs pie literatūras analīzes vairākos virzienos – augsnes ielabotāju tirgus izvērtējums Latvijā, Eiropā un pasaulē, bezkūdras augsnes ielabotāju/bagātinātāju piemēru pasaulē pieejamības, sastāva un ražošanas metodoloģijas analīze, virzība uz zero waste (bezatkritumu) ražošanu un ražošanas blakusproduktu un atkritumu izmantošana jaunu produktu izstrādē – tieši attiecībā uz produktiem, kas paredzēti augsnes kvalitātes uzlabošanai un augu augšanas veicināšanai.
 • Produkta formulā izmantojamo sastāvdaļu izvēle, atlases, iegūšanas apjomu iespēju apzināšana Latvijā no dažādām nozarēm (kokmateriālu ražošanas blakusprodukti, lauksaimniecības blakusprodukti/atkritumi, pārtikas industrijas blakusprodukti u.c.), to transportēšanas iespēju izvērtējums.
 • Laboratorijā esošo dabas resursu un materiālu krājumu (sapropeļa, koksnes šķiedras, kaļķakmens, pelni u.c.) izvērtējums, fizikāli-ķīmisko parametru noteikšana. Potenciālo izejvielu fizikāli-ķīmisko parametru datu apkopošana no eksperimentālajiem darbiem laboratorijā, kā arī no literatūras avotiem.
 • 2018.g. februārī rediģēts un 10.03.2018. publicēts (kopā ar autoru kolektīvu) zinātniskais raksts starptautiskā zinātniskā žurnālā Journal of Cleaner Production (IF=5,715; IF(5yr)=6,207; SNIP=2,382); autori: Burlakovs J., Jani Y., Kriipsalu M., Vincevica-Gaile Z., Kaczala F., Celma G., Ozola R., Rozina L., Rudovica V., Hogland M., Viksna A., Pehme K.-M., Hogland W., Klavins M. (2018) On the way to ‘zero waste’ management: Recovery potential of elements, including rare earth elements, from fine fraction of waste. Journal of Cleaner Production, 186: 81-90, DOI:10.1016/j.jclepro.2018.03.102 
  Publikācija pieejama: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618307637
 • 10.03.2018.  iesniegts abstrakts dalībai starptautiskā konferencē 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, kas notiks 2018.gada 30.jūnijā – 9.jūlijā, Albenā, Bulgārijā; sekcijā Renewable Energy Sources and Clean Technologies. Nosaukums: “Characterisation of wood combustion fly ash in a context of applicability in agriculture”, autori: Zane Vincēviča-Gaile, Inga Grīnfelde, Karina Stankeviča, Edmunds Bērziņš, Māris Kļaviņš [Abstrakts]. 2018.g. aprīlī norit darbs pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas SGEM rakstu krājumam (indeksēts SCOPUS).
 • 02.02.2018. prezentācija  LU 76. starptautiskajā konferencē, sekcijā “Augu bioloģija” – tēma “Pelnu izmantošana granulēta augu mēslojuma / augsnes ielabotāja izveidei”, autori: Zane Vincēviča-Gaile, Ģederts Ieviņš, Karina Stankeviča, Māris Kļaviņš, Daina Žagata [Prezentācija].
 • 2018.g. aprīlī joprojām norit darbs pie atsevišķas projekta mājaslapas un bloga izveides. Projekta mājaslapa atspoguļos projekta mērķus un gaitu, iepazīstinot jebkuru interesentu ar projekta ietvaros notiekošā pētījuma norises niansēm, nozares problemātiku un risinājumiem, starptautisko zinātnisko publicitāti, populārzinātnisko publicitāti, projekta starprezultātiem un rezultātiem. Mājaslapa būs pieejama latviešu un angļu valodā, kas nodrošinās starptautisku reprezentāciju. Caur projekta mājaslapu būs nodrošināta pieeja blogam, kurā varēs veidot interaktīvu komunikāciju nozares un tēmas ietvaros.

Paveiktais laikā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.:

 • Pabeigts darbs pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas;10.05.2018. raksts iesniegts publicēšanai SCOPUS indeksētā rakstu krājumā; 13.07.2018. saņemta informācija, ka zinātniskais raksts ir publicēts: Vincevica-Gaile Z., Grinfelde I., Stankevica K., Berzins E., Klavins M. (2018) Characterisation of wood combustion fly ash in a context of applicability in agricultureSGEM 2018 Proceedings on Energy & Clean Technologies, 18(4.1): 187-194, DOI:10.5593/sgem2018/4.1 [Abstrakts; publikācija].
 • Pabeigts darbs pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas; 24.07.2018. raksts iesniegts publicēšanai recenzētā starptautiskā zinātniskā žurnālā “Fuel”. Publikācijas nosaukums “Granulation of fly ash and biochar with organic lake sediments – a way to sustainable utilization of waste from energy production”, autori: Zane Vincēviča-Gaile, Karina Stankeviča, Kristīne Irtiševa, Andrejs Šiškins, Vaira Obuka, Jurijs Ozoliņš, Māris Kļaviņš.
 • Prezentācijas starptautiskā konferencē 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, kas notiek 2018.gada 30.jūnijā – 9.jūlijā, Albenā, Bulgārijā; sekcijā Renewable Energy Sources and Clean Technologies. Nosaukums: “Characterisation of wood combustion fly ash in a context of applicability in agriculture”, autori: Zane Vincēviča-Gaile, Inga Grīnfelde, Karina Stankeviča, Edmunds Bērziņš, Māris Kļaviņš [Prezentācija].
 • Sagatavotas divas prezentācijas starptautiskā konferencē World Heritage SUmmit and 5th Southern Deserts Conference, kas plānota 2018. gada 7.-10. augustā, Karatā, Austrālijā. Prezentāciju tēma “Challenge of phytoremediation solutions in prevention of desertification and related climate change problems”, autori: Juris Burlakovs, Zane Vincēviča-Gaile, Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Māris Krievāns, Vita Rudovica, William Hogland.
 • Atbilstoši projektā plānotajiem rezultātiem darbs pie atsevišķa bloga/mājaslapas aktivizēšanas darbības režīmā – izveidots un regulāri papildināts blogs/mājaslapa, kas atspoguļo projekta aktivitātes un ļauj interesentiem, ja viņi vēlas, dalīties ar komentāriem, jautājumiem projekta tematikas ietvaros; blogs/mājaslapa pieejams šeit: http://wise.lu.lv/.
 • Darbs laboratorijā – dažādu biomasas pelnu paraugu homogenizācija, darba šķīdumu sagatavošana, pH mērījumi; trauku sagatavošana; sēklu atlase, kodināšana un diedzēšana. Eksperimenta veikšana, izmantojot biomasas vieglo, jaukto un smago pelnu/ūdens suspensiju dažādās koncentrācijās un ar vairākiem atkārtojumiem, kurā audzēti kvieši un mieži.
 • Uzsākts un turpinās darbs pie eksperimentālo datu un materiālu atlases un analīzes zinātniskās publikācijas sagatavošanai par sapropeļa izmantošanas efektivitāti un metālisko elementu biopieejamību barības ķēdē (augsne-augs). Publikācija būs angļu valodā, tiks iesniegta starptautiskā zinātniskajā žurnālā atbilstoši tēmai. Raksta nosaukums vēl tiek precizēts.
 • Turpinās darbs pie informatīvo materiālu apkopošanas un vizuālā materiāla sagatavošanas populārzinātniskā raksta “Bezkūdras augsnes ielabotāji – nākotnes izvēle” izstrādei.

Paveiktais laikā no 01.08.2018. līdz 30.10.2018.

 • Divas prezentācijas starptautiskā konferencē World Heritage Summit and 5th Southern Deserts Conference, 2018. gada 7.-10. augustā, Karatā, Austrālijā. Prezentāciju tēma “Challenge of phytoremediation solutions in prevention of desertification and related climate change problems”, autori: Juris Burlakovs, Zane Vincēviča-Gaile, Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Māris Krievāns, Vita Rudovica, William Hogland. Prezentēja līdzautors Juris Burlakovs. [Posteris; prezentācija].
 • Pēc žurnāla “Fuel” recenzentu norādījumiem zinātniskā raksta manuskripts iesniegts publicēšanai starptautiskā žurnālā “Biomass and Bioenergy” (10.09.2018.). Publikācijas nosaukums “Granulation of fly ash and biochar with organic lake sediments – a way to sustainable utilization of waste from energy production”, autori: Zane Vincēviča-Gaile, Karina Stankeviča, Kristīne Irtiševa, Andrejs Šiškins, Vaira Obuka, Jurijs Ozoliņš, Māris Kļaviņš.

Paveiktais laikā no 01.11.2018. līdz 31.01.2020. (projekta pārtraukums no 19.12. 2018. līdz 19.12.2019.):

 • Prezentācijas starptautiskā konferencē Linnaeus ECO-TECH 2018, 2018. gada 19.-21.novembrī, Kalmārā, Zviedrijā. Prezentācijas tēma “From field to plate: Discussion on transfer of metals in food chain”, autori: Zane Vincēviča-Gaile, William Hogland, Māra Stapkeviča, Juris Burlakovs. Prezentēja līdzautors Juris Burlakovs. [Abstrakts; prezentācija].
 • 2019. gada 15. aprīlī publicēts zinātniskais raksts [Sertifikāts]: Vincevica-Gaile Z., Stankevica K., Irtiseva K., Shishkin A., Obuka V., Celma S., Ozolins J., Klavins M. (2019) Granulation of fly ash and biochar with organic lake sediments – A way to sustainable utilization of waste from bioenergy production. Biomass & Bioenergy, 125: 23-33, DOI:10.1016/j.biombioe.2019.04.004 
  Publikācija pieejama: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419301199

Paveiktais laikā no 01.02.2020. līdz 30.04.2020.:

 • Ir sagatavots ziņojums par rezultātiem (Report No.1) “Metožu apkopojums biomasas pelnu izpētei
 • Ir izgatavots produkta prototipa variants granulu formā, kas veidotas no biomasas pelniem un sapropeļa.
 • Sagatavoti un iesniegti abstrakti prezentācijām divās starptautiskās konferencēs:

- 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management SGEM 2020 (notiks no 16-08-2020 līdz 25-08-2020 Albenā, Bulgarijā), prezentācijas tēma: “From utilization of wood ashes to new product for soil improvement”;

- 3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences CAJG 2020 (notiks no 02-11-2020 līdz 05-11-2020 in Sūsā, Tunisijā), prezentācijas tēma: “Towards the formula of peat-free soil conditioner applicable for soil remediation and quality improvement of agricultural production”.

 • Norit darbs pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas; provizoriskais nosaukums “Use of ash amendment for soil stabilization in unstable soils”.
 • Projekta vidusposmā ir īstenoti šādi rezultātu rādītāji:

Zinātniskās publikācijas – 3

Ziņojumi konferencēs – 4

Sabiedrības informēšana: informācija internetā – 6

Sabiedrības informēšana: blogs – 1

Produkta kompozīcijas prototips – 1

Ziņojumi par rezultātiem – 1

Paveiktais laikā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020.:

 • Ir sagatavots ziņojuma melnraksts (Report No.2) “Bezkūdras augsnes ielabotāja formulas izstrādei izmantojamo materiālu raksturojums”.
 • Ir sagatavots ziņojuma melnraksts (Report No.3) “Izstrādātās bezkūdras augsnes ielabotāja formulas raksturojums”.
 • Sagatavoti un iesniegti abstrakti prezentācijām divās starptautiskās konferencēs:
  • 4th International Agriculture and Natural Sciences Congress (notiks virtuāli no 30-10-2020 līdz 31-10-2020), prezentāciju tēmas: “From utilization of wood ashes to new product for soil improvement” un “Circular economy approach for weak soil stabilization”;
  • 3rd EAGE Workshop on Petroleum Geochemistry in the Middle East (bija plānots 2020.gada oktobrī, bet pārcelta uz 2021.gada oktobri, Muskatā, Omānā), prezentācijas tēma: “Perspectives of sapropel- and clay-containing soil amendments in bioremediation of complex pollution".
 • Ir sagatavots zinātniskās publikācijas manuskripta melnraksts  “Circular economy approach for soil stabilization in peatlands”.

Paveiktais laikā no 01.08.2020. līdz 31.10.2020.:

 • Sagatavots zinātniskais pārskats par pētījuma rezultātiem (Report No.2) “Bezkūdras augsnes ielabotāja formulas izstrādei izmantojamo materiālu raksturojums”.
 • Sadarbība ar Estonian University of Life Sciences Igaunijā – mobilitātes plānošana.
 • Dalība LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas pasākumā “Zināšanu agora” (25-09-2020) ar tēmu “Bezkūdras augsnes ielabotāja kompozīcijas izstrāde”.
 • Dalība starptautiskā konferencē 4th International Agriculture and Natural Sciences Congress (tiešsaistes konference no 30-10-2020 līdz 31-10-2020), prezentācijas atrodamas šeit: http://agrieurasia.com/TR/poster_bildiriler;
 • Sagatavots pieteikums dalībai starptautiskā konferencē Linnaeus Eco-Tech 2020 (12th International Conference on the Establishment of Cooperation between Companies and Institutions in the Nordic Countries, the Baltic Sea Region and the World), kas notiks no 23-11-2020 līdz 25-11-2020. Prezentācijas tēma “Towards the formula of peat-free soil conditioner”, kā arī sagatavota īsa zinātniskā publikācija par šo tēmu.
 • Turpinās darbs pie iesāktās publikācijas un zinātniskā pārskata par pētījuma rezultātiem Nr.3 (attēlu sagatavošana, literatūras pārskata pilnveidošana, rezultātu analīze, komunikācija ar līdzautoriem).
 • Darbs pie apkopojuma par sekundāro materiālu izmantošanu augsnes ielabošanai un stabilizācijai.
 • Darba plāna, metodoloģijas un materiālu izstrāde un sagatavošana pētījumam par bezkūdras augsnes ielabotāja formulas ietekmi un iespējām erodētas, sasāļotas augsnes stāvokļa uzlabošanai.
 

Paveiktais laikā no 01.11.2020. līdz 31.01.2021.:

 • Sagatavots zinātniskais pārskats par pētījuma rezultātiem (Report No.3) “Izstrādātās bezkūdras augsnes ielabotāja formulas raksturojums”.
 • Virtuālā mobilitāte: sadarbībā ar igauņu kolēģiem no Estonian University of Life Sciences ir sagatavots zinātniskais raksts, kas 04-01-2021 iesniegts publicēšanai starptautiskā recenzētā zinātniskajā žurnālā “Engineering”: Vincevica-Gaile Z., Teppand T., Burlakovs J., Kriipsalu M., Krievans M., Jani Y., Klavins M., Setyobudi R.H., Grinfelde I., Rudovica V., Mersky R.L., Tamm T., Shanskiy M. (2021) Circular economy approach for soil stabilization in peatlands: Choice of secondary raw materials. Engineering, [in press].
 • Sagatavots zinātnisko datu publikācijas manuskripts, kas 22-01-2021 iesniegts publicēšanai starptautiskā recenzētā zinātniskajā žurnālā “Data in Brief”: Vincevica-Gaile Z., Stankevica K., Klavins M., Trubaca-Boginska A. (2021) Data on physical and chemical characterization of wood combustion products derived at cogeneration power plants. Data in Brief, [in press].
 • Sagatavota populārzinātniska ziņa “LU izstrādā bezkūdras kompozīciju augsnes kvalitātes uzlabošanai”, kas publicēta LU portāla ziņu lapā, kā arī sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram.
 • Dalība starptautiskā konferencē Linnaeus Eco-Tech 2020 (12th International Conference on the Establishment of Cooperation between Companies and Institutions in the Nordic Countries, the Baltic Sea Region and the World), kas notika tiešsaistē ar vadību no Zviedrijas laikā no 23-11-2020 līdz 25-11-2020. Prezentācijas tēma “Towards the formula of peat-free soil conditioner” – konferencē ieguva labākās stenda (īsās) prezentācijas balvu.
 • Virtuālā mobilitāte: starptautiskā saziņa un sadarbība datu apkopošanas un publikācijas izstrādē par jūras atkritumu lietderīgas izmantošanas iespējām.
 • Iesākts darbs pie zinātniskā pārskata par pētījuma rezultātiem Nr.4.
 • Bloga/mājaslapas papildināšana: http://wise.lu.lv.

Paveiktais laikā no 01.02.2021. līdz 30.04.2021.:

 • Izveidots brīvpieejas datu repozitorijs: Zane Vincevica-Gaile, Karina Stankevica, Maris Klavins, Anna Trubaca-Boginska, 2021. Analysis of wood combustion products. Mendeley Data. 
 • Publicēta zinātniskā datu publikācija: Zane Vincevica-Gaile, Karina Stankevica, Maris Klavins, Anna Trubaca-Boginska, 2021. Data on physical and chemical characterization of wood combustion products derived at cogeneration power plants. Data in Brief, 36, 106994.
 • Izstrādes procesā – zinātniskais pārskats par pētījuma rezultātiem (Report No.4) “Development of formula of peat-free soil conditioner: Plant response”.
 • Izstrādes procesā – zinātniskais pārskats par pētījuma rezultātiem (Report No.5) “Development of formula of peat-free soil conditioner: Soil response”.
 • Pārskatīts un specifiskās tēmas dēļ iesniegts publicēšanai citā zinātniskajā žurnālā zinātniskā raksta manuskripts: Vincevica-Gaile Z., Teppand T., Burlakovs J., Kriipsalu M., Krievans M., Jani Y., Klavins M., Setyobudi R.H., Grinfelde I., Rudovica V., Mersky R.L., Tamm T., Shanskiy M., Zekker I. (2021) Circular economy approach for soil stabilization in peatlands: Choice of secondary raw materials. Sustainability, [in press].
 • Sagatavota zinātniskā publikācija dalībai starptautiskā konferencē SGEM 2020 (21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management), kas notiks 2021.gada 14.-22.augustā Albenā, Bulgārijā. Publikācijas un prezentācijas tēma “Circular economy driven options for bio-based soil improvers”.
 • Izstrādes procesā – tiek sagatavots zinātniskās publikācijas manuskripts dalībai starptautiskā konferencē ICoN-BEAT 2021 (2nd International Conference on Bioenergy and Environmentally Sustainable Agriculture Technology), kas notiks 2021.gada 28.-29.jūlijā Malangā, Indonēzijā. Publikācijas un prezentācijas tēma “On the way to sustainable peat-free soil conditioner”.
 • Notiek darbs pie izstrādātā bezkūdras augsnes ielabotāja ietekmes izpētes uz augsnes sasāļošanos – eksperimenta uzraudzība.
 • Projekta virzība atspoguļota regulāri papildinot blogu/mājaslapu:http://wise.lu.lv.

Paveiktais laikā no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.:

 • 14.06.2021. nopublicēts zinātniskais raksts: Vincevica-Gaile Z., Teppand T., Kriipsalu M., Krievans M., Jani Y., Klavins M., Setyobudi R.H., Grinfelde I., Rudovica V., Tamm T., Shanskiy M., Saaremae E., Zekker I., Burlakovs J., 2021. Circular economy approach for soil stabilization in peatlands: Choice of secondary raw materials. Sustainability, 2021, 13(12), 6726, https://doi.org/10.3390/su13126726
 • 10.06.2021. iesniegts publicēšanai zinātniskā žurnālā starptautiskas autoru grupas kopīgi sagatavots raksts: Rudovica V., Rotter A., Gaudencio S.P., Novoveska L., Akgul F., Akslen-Hoel L.K., Alexandrino D.A.M., Anne O., Arbidans L., Atanassova M., Beldowska M., Beldowski J., Bhatnagar A., Bikovens O., Bisters V., Carvalho M.F., Catala T.S., Dubnika A., Erdogan A., Ferrans L., Haznedaroglu B.Z., Setyobudi R.H., Graca B., Grinfelde I., Hogland W., Ioannou E., Jani Y., Katarzyte M., Kikionis S., Klun K., Kotta J., Kriipsalu M., Labidi J., Bilela L.L., Martinez-Sanz M., Oliveira J., Ozola-Davidane R., Pilecka-Ulcugaceva J., Pospiskova K., Rebours C., Roussis V., Lopez-Rubio A., Safarik I., Schmieder F., Stankevica K., Tamm T., Tasdemir D., Torres C., Varese G.C., Vincevica-Gaile Z., Zekker I., Burlakovs J. 2021. Valorization of marine waste: Exploitation of industrial by-products and beach wrack towards the production of high added-value products Frontiers in Marine Science [in press]
 • 12.-30.07.2021. mobilitāte Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē Tartu; mērķis – sadarbības veicināšana, kompostēta materiāla sagatavošanas metodoloģija, izpēte un izmantošana bezkūdras augsnes ielabotāja izveidē (ekspedīcijas), zinātniskā sadarbība publikācijas izstrādē
 • 28.-29.07.2021. dalība (attālināti) starptautiskā konferencē ICoN-BEAT 2021 (2nd International Conference on Bioenergy and Environmentally Sustainable Agriculture Technology), kas organizēta Malangā, Indonēzijā; prezentācijas tēma “On the way to sustainable peat-free soil conditioner”.
 • Projekta virzība atspoguļota regulāri papildinot blogu/mājaslapu: http://wise.lu.lv

Paveiktais laikā no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.:

 • 12.-17.09.2021. dalība (attālināti) starptautiskā konfencē IMOG 2021 (30th International Meeting on Organic Geochemistry), prezentācijas tēma un paplašinātā kopsavilkuma publikācija: Vincevica-Gaile Z., Stankevica K., Klavins M. (2021) Sapropel for soil remediation: A comparative study. 30th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2021) Proceedings, 2021, 34265, https://doi.org/10.3997/2214-4609.202134265.
 • 12.-17.09.2021. dalība (attālināti) EAGE (Eiropas Ģeozinātnieku un inženieru asociācijas) seminārā (3rd EAGE Geochemistry Workshop), prezentācijas tēma un paplašinātā kopsavilkuma publikācija: Vincevica-Gaile Z., Stankevica K., Stapkevica M., Klavins M., Burlakovs J. (2022) Perspectives of sapropel- and clay-containing soil amendments in bioremediation of complex pollution. 3rd EAGE Geochemistry Workshop Proceedings, 2021, 623011, https://doi.org/10.3997/2214-4609.2021623011.
 • 20.10.2021. nopublicēts zinātniskais raksts: Rudovica V., Rotter A., Gaudêncio S.P., Novoveská L., Akgül F., Akslen-Hoel L.K., Alexandrino D.A.M., Anne O., Arbidans L., Atanassova M., Bełdowska M., Bełdowski J., Bhatnagar A., Bikovens O., Bisters V., Carvalho M.F., Catalá T.S., Dubnika A., Erdogan A., Ferrans L., Haznedaroglu B.Z., Hendroko Setyobudi R., Graca B., Grinfelde I., Hogland W., Ioannou E., Jani Y., Kataržyte M., Kikionis S., Klun K., Kotta J., Kriipsalu M., Labidi J., Lukic Bilela L., Martínez-Sanz M.,  Oliveira M., Ozola-Davidane R., Pilecka-Ulcugaceva J., Pospiskova K., Rebours C., Roussis V., López-Rubio A., Safarik I., Schmieder F., Stankevica K., Tamm T., Tasdemir D., Torres C., Varese G.C., Vincevica-Gaile Z., Zekker I., Burlakovs J. (2021) Valorization of marine waste: Use of industrial by-products and beach wrack towards the production of high added-value products. Frontiers in Marine Science, 8, 723333, https://doi.org/10.3389/fmars.2021.723333
 • 22.10.2021. Latvijas Republikas Patentu valdē iesniegta patenta pieteikums “Bezkūdras augsnes ielabotājs un paņēmiens tā ieguvei”.
 • Sagatavots buklets "Bezkūdras augsnes ielabotājs: Kas? Kāpēc? Kā?"
 • Sagatavots ziņojums par rezultātiem Nr.4 “Development of formula of peat-free soil conditioner: Plant response assessment”.
 • Sagatavots ziņojums par rezultātiem Nr.5 “Development of formula of peat-free soil conditioner: Soil response assessment”.
 • Projekta virzība atspoguļota regulāri papildinot blogu/mājaslapu: http://wise.lu.lv.

Projekts noslēdzas 2021.gada 31.oktobrī, projekta rezultātu rādītāji apkopoti tabulā:

Nr. Rezultāta rādītājs Skaits
Plānotais Sasniegtais
1. Zinātniskās publikācijas 4 7
2. Ziņojumi konferencēs 4 9
3. Sabiedrības informēšana
3.1. Informācija internetā 12 12
3.2. Blogs 1 1
3.3. Populārzinātniskie raksti 2 2
4. Produkta kompozīcijas prototips 1 1
5. Patents 1 1
6. Buklets 1 1
7. Ziņojumi par rezultātiem 5 5
8. Īstermiņa mobilitāte 3 2
 
Last changed