Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Vērtīgas savvaļas tauriņziežu sugas Trifolium fragiferum Latvijas ģenētisko resursu molekulārs, fizioloģisks un ekoloģisks izvērtējums ilgstpējīgas lauksaimniecības kontekstā

lzp-2020/2-0349 Una Andersone-Ozola

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālā transformācija un ilgtspēja Latvijas ekonomikas restartēšanai un modernizācijai

lzp-2020/2-0061 Ramona Rupeika-Apoga

ANO uzstādījumiem atbilstošs pilsētas ilgtspējīgas attīstības modelis

lzp-2020/2-0073 Ģirts Karnītis

Skaitliski precīza Foka apmaiņa (PREFEX)

lzp-2020/2-0251 Andris Guļāns

Dinamisko sistēmu struktūru saglabājošie neironu tīkli

lzp-2020/2-0267 Jānis Bajārs

Robusts un ātrs kvantu magnētiskais mikroskops ar koncentrētu novirzes lauku

lzp-2020/2-0243 Andris Bērziņš

Elektrona-elektrona mijiedarbības modeļi elektronu kvantu optikas ierīcēs cietvielā

lzp-2020/2-0281 Ģirts Barinovs

Sārmu metālu atomāro pāru starpatomu potenciāli plašā starpkodolu attālumu diapazonā

lzp-2020/2-0215 Māris Tamanis

Vērtību maiņa nestabilos apstākļos: sabiedrības saliedētība un neoliberālais ētoss

lzp-2020/2-0068 Inese Šūpule

"Padomju garīgums" Latvijā: attīstība, iezīmes un ietekmes modeļi

lzp-2020/2-0058 Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai

lzp-2020/2-0088 Māris Kūlis

Eko-fenomenoloģijas attīstība Covid19 pandēmijas situācijā

lzp-2020/2-0085 Maija Kūle

Kafijoras reģiona (Ziemeļrietumu Svalbāra) ledāju termālā struktūra, noteces sistēmas uzbūve un virsmas izmaiņas

lzp-2020/2-0279 Kristaps Lamsters

Kompleksu ģeofizikālo datu integrēšana un izmantošana grunts piesārņojuma kartēšanā

lzp-2020/2-0171 Jānis Karušs

Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās pilsētās

lzp-2020/2-0280 Māris Bērziņš

Putekšņu un citu mikroskopisko atlieku references tīkla izveide Latvijas teritorijai – fundamentāls pamats klimata, ainavas, veģetācijas un ūdens kvalitātes rekonstrukcijām un modelēšanai

lzp-2020/2-0060 Normunds Stivriņš

Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā

lzp-2020/2-0265 Vadims Mantrovs

Ķīmisko biomarķieru izvēle sabiedrības pārtikas piesārņotāju ekspozīcijas riska novērtējumam, pielietojot notekūdens paraugu analīzes

lzp-2020/2-0128 Vadims Bartkevičs

Latvijas izcelsmes monoflorāla medus atpazīšana izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses, hromatogrāfijas, izotopu attiecību masspektrometrijas un hemometrijas metodes

lzp-2020/2-0200 Arturs Vīksna

Efektīvi modulējams topoloģisko izolatoru nanolenšu virsmas stāvokļu lādiņnesēju transports

lzp-2020/2-0343 Gunta Kunakova

Modificētu celulozes šķiedru sorbentu pielietojums radioaktīvā ūdeņraža (tritija) un citu radionuklīdu koncentrēšanai no piesārņotām vidēm un toksisko īpašību novērtējums: paņēmiena aprobācija Latvijā uzglabāto kodolreaktoru ūdens atlieku attīrīšanai

lzp-2020/2-0213 Ingars Reinholds

Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā

lzp-2020/2-0212 Uldis Neiburgs

Iztikas stratēģijas un pirmā demogrāfiskā pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā neolīta apmetnes gadījums

lzp-2020/2-0032 Gunita Zariņa
Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte
lzp-2020/2-0082 Armands Vīgants

Jauns cilvēka organoīdu modelis perifērās nervu sistēmas lomas izpētei aizkuņģa dziedzera vēža attīstībā

lzp-2020/2-0208 Vadims Parfejevs

Ilgtspējīgu biopolimēru nanokompozītu ilgizturība mehāniskās slodzes un apkārtējās vides novecošanas kombinētajā ietekmē

lzp-2020/2-0207 Oļesja Starkova

Anizometrisku nanomālu pildītāju daļiņu telpiskās izvietošanās ietekme uz zema blīvuma cieto poliuretāna putuplastu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām

lzp-2020/2-0260 Ilze Beverte

Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolā

lzp-2020/2-0282 Iveta Ķestere

Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)

lzp-2020/2-0277 Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez

Diasporas diplomātija un globālā pandēmija

lzp-2020/2-0195 Ieva Birka

Institutum Herderianum Rigense: Herdera institūts Rīgā kā zinātnes tīkls Eiropas zinātnes tīklojumā

lzp-2020/2-0083 Raivis Bičevskis