Projekta nosaukums: Topoloģisko izolatoru nanolentes ar dominējošu Diraka virsmas elektronu transportu

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/198

Projekta sadarbības partneris: Čalmera tehnoloģiskā universitāte, Mikrotehnoloģiju un nanozinātnes departaments MC2, Zviedrija

Projekta īstenošanas termiņš: 01. 12. 2017. – 30. 11. 2020.

Projekta kopējais finansējums: 133806 euro

Projekta mērķis: iegūt topoloģisko izolatoru materiālus – Bi2Se3 un leģētas Bi2Se3 nanolentes ar dominējošu Diraka virsmas elektronu transportu, kā arī noteikt virsmas elektronu transporta īpašības, savienojot nanolenetes ar supravadītāju.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

1)      Topoloģisko izolatoru materiālu sintēze

2)      Lādiņnesēju transporta raksturošana iegūtajos materiālos

3)      Topoloģisko virsmu (topological surface states) fundamentāli pētījumi

4)      Iegūto rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs

Projekta rezultāti: plānotas 4 zinātniskās publikācijas starptautiskos žurnālos; 1 zinātniskā tehnoloģija, kā arī dalība 6 starptautiskās konferencēs.

Projekta īstenošana

I Ceturksnis (01. 12. 2017 – 28. 02. 2018)

Šī ceturkšņa laikā uzsākta pirmā vizīte pie sadarbības partnera, viesojoties Mikrotehnoloģiju un nanozinātnes departamentā MC2, Čalmera Tehnoloģiskajā universitātē. Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūtā sintezētās Bi2Se3 nanolentes ar dažādām virsmas – tilpuma attiecībām integrētas ierīcēs lādiņnesēju transporta raksturošanai (skat. 1. att). Veicot magnetotransporta mērījumus zemās temperatūrās, noteikti Bi2Se3 nanolenšu raksturojošie parametri (lādiņnesēju koncentrācija, kustīgums un Beri fāze). Iegūtie raksturlielumi norāda, ka nanolentes ir augstvērtīgs topoloģiskais izolators, un to īpašības ir atkarības no nanolentes biezuma.

Periodā izgatavotas arī Bi2Se3 nanolenšu Džozefsona pārejas mērījumiem 20 mK temperatūrā un uzsākts iegūto datu apkopojums zinātniskās publikācijas melnrakstam.

1. att. Nanoierīce individuālas Bi2Se3 nanolentes lādiņnesēju transporta pētīšanai.

II Ceturksnis (01. 03. – 31. 05. 2018)

Otrā ceturkšņa laikā noslēgta pirmā mobilitāte pie sadarbības partnera, kā arī uzsākta jauna.

Turpināta analīze iepriekšējā ceturksnī uzņemtajiem magnetotransporta datiem, kur sākotnēji tika iegūti ļoti labi rezultāti, nosakot, ka sintezētajām nanolentēm piemīt topoloģiskā izolatora īpašības, kā arī novērota magnetotransporta fizikālo parametru (piem. lādiņnesēju koncentrācijas) atkarība no nanolentes ģeometrijas. Turpmāko pētījumu veikšanai ir svarīgi izprast, kāpēc un kā tieši šie parametri atkarīgi no nanolentes ģeometrijas. Tā kā nanolentei, salīdzinot ar makro- izmēra objektu, virsmas – tilpuma attiecība ir daudz lielāka, topoloģisko virsmu lādiņnesēju transportam nanomateriālā jābūt izteiktākam. Sagaidāma atkarība no nanolentes ģeometriskajiem parametriem. Lai gan pašreiz pieejamā literatūrā ir pētītas dažādas topoloģisko izolatoru nanostruktūras, trūkst datu par to, kā tieši lielā virsmas – tilpuma attiecība (vai samazinātās materiāla dimensijas, piemēram, biezums) uzlabojusi topoloģisko izolatoru īpašības un kādi nanolentes ģeometriskie parametri būtu optimālie.

Šo vizīšu laikā turpināts intensīvs darbs wp3 un wp4 ietvaros. Čalmera universitātes Mikrotehnoloģiju un nanozinātnes departamenta MC2 tīrtelpā izgatavotas nanoierīces Holla efekta mērījumiem uz dažādām pamatnēm pārnestām Bi2Se3 nanolentēm, piemēram, SiO2 un SrTiO3. Pamatni var izmantot kā aizvara elektrodu (back – gate), un pieliekot spriegumu, iespējams modulēt kopējo lādiņnesēju koncentrāciju nanolentē. No šiem mērījumiem iespējams iegūt vērtīgu informāciju par tilpuma un topoloģisko virsmu lādiņnesēju ietemi kopējā transportā, kā arī novērtēt pamatnes ietekmi.

Izgatavotajām nanoierīcēm turpināti lādiņnesēju magnetotransporta mērījumi, nosakot dažādus fizikālos raksturlielumus, arī atkarībā no pamatnes aizvara elektroda.

Periodā turpināta Džozefsona pāreju pētīšana 20 mK temperatūrā. Izgatavotajās pārejās novērota superstrāva, kā arī noteikts, ka barjera starp Bi2Se3 nanolenti un supravadītāju (Al) ir īpaši caurlaidīga.

26. – 29. Martā apmeklēta starptautiska konference COST akcijas ietvaros – “Coherent Superconducting Hybrids and Related Materials”, Francijā, Les Arcs (https://cost2018.lpem.espci.fr/spip.php?rubrique1) kurā nolasīts mutisks referāts ar nosaukumu “Transparent superconductor - Bi2Se3 nanoribbon interface hybrid devices”. Ar jomas vadošajiem ekspertiem apspriesti rezultāti par nanolešu Džozefsona pārejām.

III Ceturksnis (01. 06. – 31. 08. 2018)

Šai periodā noslēgta otrā mobilitāte pie sadarbības partnera (10. 04 – 22. 06. 2018). Vizītes laikā turpināti Džozefsona pāreju mērījumi (wp4). Tā kā projekta ietvaros ir izdevies iegūt Džozefsona pārejas ar īpaši caurlaidīgām TI/supravadītājs barjerām, šiem paraugiem bija iespējams veikt virkni nozīmīgu mērījumu. Izmantojot iegūtos datus, uzsākta raksta melnraksta sagatavošana.

Apkopojot magnetotransporta datus uz Si/SiO2 pārnestām Bi2Se3 nanolentēm (no Holla efekta noteiktā lādiņnesēju koncentrācija, no Šubņikova de Hāsa oscilācijām iegūtie fizikālie raksturlielumi un to atkarība no aizvara elektroda sprieguma) pabeigta publikācijas sagatavošana. Sagatavotais raksts pieņemts publicēšanai žurnālā Nanoscale (impact factor -  7.23, Q1 Nanoscience and Nanotechnology kā arī Materials Science nozarēs) “Bulk-Free Topological Insulator Bi2Se3 nanoribbons with Magnetotransport Signatures of Topological Surface States”.

IV Ceturksnis (01. 09. – 30. 11. 2018)

Analizējot magnetotransporta datus individuālām Bi2Se3 nanolentēm (Holla efekts un Šubņikova-de Haasa oscilācijas), izdevies identificēt trīs tipu lādiņnesējus, kas sastāda kopējo lādiņnesēju tranportu. Tie ir – virsmas Diraka lādiņnesēji no nanolentes augšējās virsmas (saskarē ar vakuumu); lādiņnesēji nanolentes tilpumā, kā arī lādiņnesēji no divdimensionālas gāzes (2DEG), kas veidojas nanolentes un pamatnes saskarsmes vietā. Atklājums par 2DEG eksistenci Bi2Se3/Si-SiO2 pamatnes saskarnē ir nozīmīgs solis topoloģisko izolatoru nanomateriālu pētījumos. Līdz šim publicētajos darbos, kur pētītas fundamentālas topoloģisko izolatoru īpašības izmantojot individuālus nanovadus un nanolentes, netika apzināta 2DEG esamība un pamatnes ietekme kopējā lādiņnesēju tranportā, tādēļ daļa no datu interpretācijām, iespējams, ir maldīgas.

Šajā pārskata periodā apmeklēta partnera universitāte Zviedrijā (11.11 – 27. 11. 2018), kur apspriests sagatavotais melnraksts rakstam par individuālu 3D TI nanolenšu Džozefsona pārejām.

Veikts sabiedrības informēšanas pasākums, prezentējot stenda referātu Eiropas Zinātnieku Naktī, 28. 09. 2018, norises vieta – LU Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs, Ķīmiskās fizikas institūts, prezentācijas nosaukums “3D topoloģiskais izolators”. Jaunākie rezultāti prezentēti arī konferencē  “Functional Materials and Nanotechnologies”, Rīga, 2 – 5. 10. 2018. Nolasīts mutisks referāts “Studies of Magnetotransport and Josephson Supercurrent in Topological Insulator Nanoribbons”.

Lai veicinātu sinerģiju starp dažādiem projektiem, pēcdoktorantūras projekta ietvaros apmeklēta apvāršņa 2020 projekta HiTIMe “Topoloģisko dielektriķu augstfrekvences iekārtas metroloģijai” sanāksme Izraēlā (30. 10 – 04. 11. 2018). Šajā sanāksmē prezentēts mutiskais referāts “Charge transport characterisation in doped topological insulator nanoribbons”. Sinerģija ar HiTIMe projektu paaugstinās publikāciju kvalitāti un veicinās kopēju publikāciju tapšanu.

V Ceturksnis (01. 12. 2018. – 28. 02. 2019)

Periodā analizēti magnetotransporta mērījumi Bi2Se3 nanolentēm, kas sintezētas izmantojot vairākus substrātus un pārnestas uz dažādu oksīdu pamatnēm (SrTiO3, Al2O3, SiO2). Iepriekš noteikts, ka lādiņnesēju transportu nanolentēs ietekmē arī pamatne uz kuras tā pārnesta, tādēļ tika veikti papildus magnetotransporta mērījumi uz dažādām pamatnēm pārnestām nanolentēm.

Turpināts darbs pie publikācijas melnraksta par pamatnes ietekmi uz Bi2Se3 nanolenšu lādiņnesēju transporta īpašībām, kā arī 14. 01. 2019. uzsākta IV mobilitāte partnera universitātē (plānota līdz 12. 04. 2019).

Topoloģisko virsmu īpašību pētīšanai uzsākti lādiņnesēju transporta mērījumi pie paralēli nanolentes longitudinālajai asij vērsta magnētiskā lauka. Novērotas h/e un h/2e oscilācijas, no kurām h/e periodisko oscilāciju periods ∆B aptuveni sakrīt ar nanolentes šķērsgriezuma laukumu. Šīs oscilācijas varētu piedēvēt Aharonova – Boma efektam. Lai šo novērojumu apstiprinātu, plānoti papildus mērījumi nanolentēm ar dažādiem šķērsgriezuma laukumiem, un uzņemtas oscilāciju atkarības no pamatnes aizvara elektroda sprieguma.

VI Ceturksnis (01. 03.  – 31. 05. 2019)

Lai papildinātu datus, kas nepieciešami publikācijas pabeigšanai par individuālu Bi2Se3 nanolenšu Džozefsona pārejām, izgatavoti jauni paraugi. Veicot Džozefsona pāreju raksturošanu milikelvinu temperatūrā, tika apstiprināta caurlaidīgas supravadītāja (Al) – Bi2Se3 barjeras esamība un bija iespējams efektīvi ierosināt supravadītspēju Bi2Se3 kanālā, kā arī noteikti apstākļi, pie kādiem šīs īpašības izpaužas. Iegūtais rezultāts ir īpaši nozīmīgs turpmākai šo pāreju izmantošanai fundamentālos pētījumos. Veikti šo paraugu mērījumi, uzņemot kritisko strāvu atkarībā no dažādiem parametriem, piemēram, no aizvara elektroda sprieguma, kā arī pakļaujot mijiedarbībai ar mikroviļņiem pie dažādām jaudām un frekvencēm.

Šie rezultāti pievienoti publikācijas melnrakstam par Džozefsona pārejām un daļu no tiem plānots prezentēt un apspriest starptautiskā seminārā “One-Dimensional Systems for Quantum Technology”, kas notiks Vācijā, Bad Honnef 16. – 19. jūnijā.

VI ceturksnī noslēgta IV ilgtermiņa vizīte partnera universitātē Zviedrijā (14. 01. – 12. 04. 2019), kā arī uzsākta jauna vizīte (02. 05. – 14. 06. 2019).

Attiecībā uz publikācijas melnrakstu par pamatnes ietekmi uz nanolenšu lādiņnesēju transporta mērījumiem, veikta papildus datu analīze, lai noskaidrotu kā akumulācijas slāni nanolentes un substrāta saskartnes vietā ietekmē aizvara elektroda spriegums.

VII Ceturksnis (01. 06. – 31. 08. 2019)

Šajā ceturksnī apmeklēta Wilhelm und Else Heraeus – Stiftung fonda organizēta konference Vācijā, Bad Honnef https://www.we-heraeus-stiftung.de/veranstaltungen/seminare/2019/one-dimensional-systems-for-quantum-technology/, un prezentēts referāts  “Ballistic topological insulator Bi2Se3 nanoribbons Josephson junctions”. Iegūto rezultātu izplatīšanai saskaņā ar plānoto, pieteikta dalība arī konferencei Ukrainā, š.g. septembrī, kur plānots prezentēt datu apkopojumu par lādiņnesēju transportu Bi2Se3 nanolentēs.

Jūnijā noslēgta ilgtermiņa vizīte partnera universitātē Zviedrijā, 02. 05. – 14. 06. 2019. Šajā vizītē tika turpināts intensīvs darbs pie dažādu Džozefsona pāreju raksturošanas 20mK temperatūrā. Analizējot iegūtos datus, kā vienu no interesantākajiem novērotajiem fenomeniem jāmin Fabrī-Pero oscilācijas, kuras apliecina ballistisku lādiņnesēju transporta režīmu. Lai izskaidrotu, kāda veida lādiņnesēji (Diraka tipa vai klasiskie) ir pamatā šim vadītspējas režīmam, veikts literatūras pētījums un analizēti Džozefsona pārejām iegūtie dati (galvenokārt kritiskās strāvas atkarības no dažādiem parametriem). Augustā iesniegts raksts publicēšanai žurnālā Appl. Phys. Lett. par īpaši caurlaidīgām TI nanolenšu Džozefsona pārejām, kā arī žurnālā Scientific Reports publicēti magnetotransporta dati - G. Kunakova, R. Meija, J. Andzane, U. Malinovskis, G. Petersons, M. Baitimirova, M. Bechelany, T. Bauch, F. Lombardi, and D. Erts, “Surface structure promoted high- yield growth and magnetotransport properties of Bi2Se3 nanoribbons,” Sci. Rep., vol. 9, p. 11328, 2019.

VIII Ceturksnis (01. 09. – 30. 11. 2019)

Šajā ceturksnī sasniegti nozīmīgi rezultāti – žurnālā Appl. Phys. Lett. publicēts raksts par Bi2Se3 nanolenšu Džozefsona pārejām. Raksts bezmaksas pieejams vietnē arXiv, arxiv.org/abs/1910.00280.

Kopumā šī ir jau trešā projekta ietvaros tapusī starptautiskā publikācija un pirmā par Džozefsona pārejām. Publicētie rezultāti ir nozīmīgi gan no tehnoloģiskā viedokļa augstas kvalitātes pāreju izgatavošanai (tās raksturojamas ar īpaši augstu caurlaidību un zemu pretestības fluktuāciju troksni 500 milikelvinu temperatūrā), kā arī no fundamentālo pētījumu aspekta, kas ir šī projekta pamatā.

Ceturkšņa laikā veikti trīs publicitātes pasākumi: prezentēti divi mutiskie referāti

1) konferencē Odesā, Nanomaterials and Applications, programmu skatīt šeit: nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2021/pages/view/scientific_program);

2) projekta EU FET, High Frequency Topological Insulator devices for Metrology sanāksmē Itālijā, un populārzinātnisks referāts Eiropas Zinātnieku naktī LU Ķīmiskās fizikas institūtā. Kā arī no 11.11.2019. uzsākta mobilitāte partnera universitātē Čalmera tehnoloģiskajā universitātē.

Turpināta pie visu projekta gaitā akumulēto datu analīze un uzsākts darbs pie jaunu publikāciju sagatavošanas.

IX Ceturksnis (01. 12.2019 – 29. 02. 2020)

Topoloģisko virsmu pētījumos projekta ietvaros līdz šim sasniegti vairāki nozīmīgi rezultāti: 1) iegūtas 3D topoloģisko izolatoru nanostruktūras ar lādiņnesēju transportu, kurā dominē virsmas elektroni; 2) izgatavotas īpaši caurlaidīgas Bi2Se3 nanolenšu Džozefsona pārejas; 3) noteikts, ka nanolenšu un oksīda pamatnes saskarnē veidojas div-dimensionāla elektronu gāze (2DEG) ar lielu lādiņnesēju koncentrāciju. Viens no noslēdzošajiem projektā plānotajiem darbiem ir topoloģisko virsmu pētījumi Džozefsona pārejās ņemot vērā visas iepriekš iegūtās zināšanas, it īpaši par 2DEG, jo tās eksistence var nomākt virsmas Diraka elektronu transportu. Lai iegūtu papildus informāciju par 2DEG veidošanos, analizētu Džozefsona pārejām uzņemtos datus, izgatavotu jaunus paraugus, kur nanolentes pārnestas uz ne-oksīda pamatnēm (paredzams, ka šādā gadījumā 2DEG neveidosies) un veiktu to mērījumus, no 3. 02. 2020. uzsākta VII (noslēdzošā) projektā plānotā ilgtermiņa vizīte partnera universitātē.

X Ceturksnis (01. 03. 2020 – 31. 05. 2020)

Šajā periodā noslēgta pēdējā ieplānotā ilgtermiņa vizīte partnera universitātē, kurā galvenokārt veikti papildus magnetotransporta mērījumi un turpināta Džozefsona pārejām iegūto datu analīze. Pie magnetotransporta mērījumiem jāizceļ iegūtos fizikālos raksturlielumus uz SiO2/HBN (heksagonāls bora nitrīds) pārnestām nanolentēm. HBN ir ne-oksīda pamatne un sākotnējie dati liecina, ka šādā sistēmā nanolenšu un pamatnes saskarnē 2DEG nav izveidojies.

Turpināts darbs pie publikācijas melnraksta par nanolenšu Džozefsona pārejām, un otrā publikācija par nanolenšu īpašībām atkarībā no pamatnes aizvara elektroda sagatavota iesniegšanai. Šajā publikācijā iekļauti nozīmīgi magnetotransporta dati, kas pierāda, ka izveidojušos 2DEG nanolentes un oksīda pamatnes saskarnē iespējams efektīvi kontrolēt, ja kā pamatne izvēlēts SrTiO3.

XI Ceturksnis (01. 06. 2020 – 31. 08. 2020)

Turpināts darbs pie publikācijas par Džozefsona pārejām melnraksta izstrādāšanas un uzlabošanas. Šī publikācija ir noslēdzošais ieplānotais rezultāts projekta darba pakā wp4 par topoloģisko izolatoru nanolenšu Džozefsona pārejām. Sagatavotā publikācija iesniegta publicēšanai žurnāla Journal of Applied Physics, īpašā sekcijā, kas veltīta 2D kvantu materiāliem: magnētisms un supravadāmība (Topic on 2D Quantum Materials: Magnetism and Superconductivity). Pārskata periodā arī strādāts pie raksta melnraksta par uz STO pamatnēm uznestām Bi2Se3 nanolentēm, kur veikta papildus magnetotransporta datu analīze. Daļa no magnetotransporta rezultātiem prezentēti 22. starptautiskajā konferencē - skolā "Advanced materials and technologies 2020", Palangā, Lietuvā (24. – 28. 08. 2020) uzstājoties ar stenda referātu “Substrate - dependent magnetotransport of topological insulator nanoribbons”.

XII Ceturksnis (01.09.2020 - 30.11.2020.)

Noslēdzošajā projekta ceturksnī turpināts darbs pie papildus paraugu sagatavošanas magnetotransporta mērījumiem, kā arī veikta nanolenšu sintēze. Publicēta publikācija G. Kunakova, A.P. Surendran, D. Montemurro, M. Salvato, D. Golubev, J. Andzane, D. Erts, T. Bauch and F. Lombardi, Topological insulator nanoribbon Josephson junctions: evidence for size effect in transport properties, J. Appl. Phys., vol. 128, p. 194304-6, 2020, kas pieejama arī arxiv.org/abs/2011.04787.

Projektā iegūtie rezultāti prezentēti LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas “Zināšanu Agorā”, 25. septembrī.

Kopumā, pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis bija iegūt TI materiālus – Bi2Se3 un leģētas Bi2Se3 nanolentes ar dominējošu Diraka virsmas elektronu transportu, kā arī noteikt šīs eksotiskās virsmas elektronu transporta īpašības, savienojot nanolenetes ar supravadītāju. Projektu noslēdzot, var secināt, ka sākotnēji izvirzītais pētījuma mērķis ir sasniegts, un projekta ietvaros izdevies iegūt nanolentes ar dominējošu virsmas Diraka elektronu transportu, izgatavotas augstas kvalitātes Džozefsona pārejas (savienojumi ar supravadītāju), kā arī veikti to lādiņnesēju transporta pētījumi. Daļa no projekta īstenošanas laika tika pavadīta partnera universitātē Zviedrijā, kur kopumā aizvadītas 7 ilgtermiņa vizītes. Partnera iesaiste projekta īstenošanā devusi nozīmīgu pienesumu fundamentālos topoloģisko izolatoru pētījumos un to nanoierīču izgatavošanā. Uzsāktais pētījumu virziens nākotnē tiks turpināts, izmantojot šajā pētījumā iegūtās zināšanas kā pamatu.

Projektā sasniegto rezultātu apkopojums:

1) Publikācijas

G. Kunakova, A.P. Surendran, D. Montemurro, M. Salvato, D. Golubev, J. Andzane, D. Erts, T. Bauch and F. Lombardi, Topological insulator nanoribbon Josephson junctions: evidence for size effect in transport properties, J. Appl. Phys., vol. 128, p. 194304-6, 2020.

G. Kunakova, T. Bauch, E. Trabaldo, J. Andzane, D. Erts, and F. Lombardi, High transparency Bi2Se3 topological insulator nanoribbon Josephson junctions with low resistive noise properties, Appl. Phys. Lett., 2019, 115, 172601.

G. Kunakova, R. Meija, J. Andzane, U. Malinovskis, G. Petersons, M. Baitimirova, M. Bechelany, T. Bauch, F. Lombardi, and D. Erts, Surface Structure Promoted High-Yield Growth and Magnetotransport Properties of Bi2Se3 Nanoribbons, Sci. Rep., 2019, 9, 11328.

G. Kunakova, L. Galletti, S. Charpentier, J. Andzane, D. Erts, F. Léonard, C. D. Spataru, T. Bauch and F. Lombardi, Bulk-Free Topological Insulator Bi2Se3 nanoribbons with Magnetotransport Signatures of Dirac Surface States, Nanoscale, 2018, 10, 19595–19602.

2) Uzstāšanās konferencēs un projektu sanāksmēs

G. Kunakova, T. Bauch, J. Andzane, D. Erts, F. Lombardi, Substrate - dependent magnetotransport of topological insulator nanoribbons, "Advanced materials and technologies 2020", August 24 – 28. 2020, Palanga, Lithuania.

G. Kunakova, J. Andzane, D. Erts, T. Bauch, F. Lombardi, Charge transport in 3D topological insulator nanoribbons, 10th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties", September 15 – 20. 2019, Odessa, Ukraine.

G. Kunakova, J. Andzane, T. Bauch, D. Erts, F. Lombardi, Characterisation of topological insulator nanoribbon Josephson junctions, EU research and innovation programme Horizon 2020, project High Frequency Topological Insulator devices for Metrology (HiTIMe), meeting 30. 10 – 03. 11. 2019, Ischia, Italy.

G. Kunakova, J. Andzane, T. Bauch, D. Erts, F. Lombardi, Ballistic topological insulator Bi2Se3 nanoribbon Josephson junctions, One-Dimensional Systems for Quantum Technology, June 16 – 19. 2019, Bad Honnef, Germany.

G. Kunakova, L. Galletti, J. Andzane, D. Erts, T. Bauch, F. Lombardi, Transparent superconductor – Bi2Se3 nanoribbon interface hybrid devices, Coherent Superconducting Hybrids and Related Materials, March 26 – 29. 2018, Les-Arcs, France.

G. Kunakova, J. Andzane, D. Erts, T. Bauch, F. Lombardi, Studies of magnetotransport and Josephson supercurrent in topological insulator nanoribbons, Functional Materials and Nanotechnologies, October 2 – 5. 2018, Riga, Latvia.

G. Kunakova, J. Andzane, T. Bauch, D. Erts, F. Lombardi, Charge transport characterisation in doped topological insulator nanoribbons, EU research and innovation programme Horizon 2020, project High Frequency Topological Insulator devices for Metrology (HiTIMe), project meeting, 30. 10 – 04. 11. 2018, Nahsholim, Israel.

3) Sabiedrības informēšanas pasākumi

G. Kunakova, Projekta populārzinātnisks izklāsts, Eiropas Zinātnieku nakts, 27. 09. 2019, LU Ķīmiskās fizikas institūts.

G. Kunakova, 3D Topoloģiskais izolators, Zinātnieku nakts, 28. 09. 2018, LU Ķīmiskās fizikas institūts.

4) Zinātniskā tehnoloģija

G. Kunakova, J. Andzane, D. Erts, State-of-the-art 3D TI nanoribbons towards bulk free surface Dirac states.

   
Last changed