Projekta nosaukums: Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/184

Projekta sadarbības partneri (ja ir): University of St.Andrews (Skotija)

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Projekta mērķis:  Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu, izmantojot četru soļu analīzi, par to cik lielā mērā Latvijas reģioni kalpo par sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis atbilst specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma mērķim, kas norādīts SAM MK noteikumu 3.punktā. Pētniecības projekts attīstīs pēcdoktoranta zinātniskās prasmes un palielinās zinātnisko kapacitāti, jo projekta realizācijas laikā tiks sagatavotas vismaz 4 zinātniskās publikācijas, no kurām 2 plānots publicēt žurnālos ar augstu, nozarei atbilstošu citējamību. Projektā plānoto aktivitāšu veikšana pilnveidos pēcdoktoranta pētniecības kompetences: komunikācijas prasmes ar atšķirīgām sabiedrības auditorijām, projektu menedžmenta prasmes, problēmu risināšanas prasmes. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pēc projekta beigām pie tiešsaistes migrācijas pētniecības rīku un migrācijas datu platformas pilnveides. To būs iespējams īstenot, jo gan projekta laikā gan pēc tā beigām (vismaz 5 gadus) projekta iesniedzējs – Latvijas Universitāte apņemas nodrošināt un saglabāt darba vietu pēcdoktorantam. Projekta mērķis ļauj sasniegt Latvijas VSS mērķus un projekta rezultātiem ir horizontāla ietekme uz tautsaimniecības transformāciju. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 18- 34 gadu vecumam, kuru virsmērķis ir būt demogrāfijas un ekonomikas attīstības balstam gan reģionos, gan valstī kopumā. Pētniecības pieteikuma mērķa grupas izvēle balstās VSS izvērtējumā. Tautsaimniecības transformācijas virziena izvēle, kas sniegtu nozīmīgu horizontālo ietekme, balstīta cilvēkkapitāla izpētē, kuri potenciāli attīstīs nākotnē nozīmīgās nozares. Izaugsmes prioritāšu izvēle, savukārt, atklāj nozaru mijiedarbību un starpdisciplinaritāti, proti, pētījums un konkrētās mērķa grupas izvēle ļautu veidot un stiprināt zināšanu bāzi, kas būt iegūta un apkopota pētījuma gaitā. Pētījuma gaitā izstrādātie rīki un metodes, kā arī datubāzes platforma ļautu strādāt ar 7.prioritāti, proti, reģionu resursu apzināšanu, kas izejot no iegūtās informācijas ļautu spriest par reģionu potenciālajām attīstības prioritātēm. Kā pēdējais, bet būtiskais solis mērķa sasniegšanā ir cilvēka ģeogrāfijas pētījumu veidošana sadarbībā ar VSS izvirzīto specializācijas jomu - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomu, kas būtu būtisks solis akadēmiskās un komersantu sadarbības veidošanai.

Informācija par projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”(Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184)  publicitātes aktivitātēm 1. ceturksnī (2018.gada 1.janvāris – 31.marts)

Pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”  1. ceturkšņa zinātnisko sasniegumu rezultāti tika prezentēti Latvijas Universitātes 76. konferencē Cilvēka ģeogrāfijas apakšsekcijā. Prezentācijas nosaukums: “IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS JAUNIEŠU MOBILITĀTES PĒTĪJUMIEM” un tā apskatāma šeit.

Pēcdoktorante Elīna Apsīte-Beriņa arī sagatvojusi pieteikumu dalībai konferencē ar nosaukumu “Geographies of young labour migrants: the centre and periphery in sending and receiving countries”. Konference “The Migration Conference 2018” laika posmā no 2018.gada 26.jūnijam – 28.jūnijam norisināsies Lisabonas Universitātē Portugālē. Sīkāku informāciju par pasākumu var iegūt šeit.

28. maijs 2018. gads
Projekta ““Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184)  MOBILITĀTE.
Pēcdoktorante     projekta mobilitātes ietvaros laika posmā no 21. – 25.maijam atradās Bratislavā, Slovākijā. Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar kolēģiem no Slovākijas Zinātņu akadēmijas Prognožu institūta (Slovak Academy of Science, Institute for Forecast) www.sav.sk. Uzturēšanās laikā, kas pavadīts Bratislavā tika paveikti visi iepriekš izvirzītie uzdevumi: * Slovākijas kolēģiem vadīts seminārs * sniegta prezentāciju par vispārējām migrācijas un jauniešu mobilitātes tendencēm uz/no Latvijas. *iegūtas svarīgas zināšanas par eksperimentālās metodes izmantošanu migrācijas pētījumos. Sekmīga sadarbība ar pētniekiem Dr. Vladimir Balaz un Dr. Martina Chrancokova.
Pēcdoktorante Elīna Apsīte – Beriņa Slovāku Zinātņu akadēmijā.

26. - 28.jūnijs 2018. gads
Projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu
sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184) konferences apmeklējums.
Pēcdoktorante publicitātes ietvaros laika posmā no 26. - 28.jūnijam atradās Lisabonā, Portugālē un apmeklēja The Migration Conference 2018. Starptautiskā zinātniskā pasākuma laikā pēcdoktorante uzstājās ar ziņojumu sekcijā ar nosaukumu "Migration and Space" un prezentēja referātu ar nosaukumu "Geographies of young labour migrants: The centre and periphery in sending and receiving countries".
Pēcdoktorante arī vadīja 2 sekcijas, kuru laikā moderēja diskusiju par citu pētnieku pētījumu rezultātiem. Starptautiskā zinātniskā pasākuma laika iegūti un uzturēti svarīgi kontakti veiksmīgai turpmākai starptautiskai sadarbībai.

2. - 4.jūlijs 2018. gads

Projekta "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā" (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184) konferences apmeklējums.

Pēcdoktorante publicitātes ietvaros laika posmā no 2. - 4.jūlijam atradās Barselonā, Spānijā un apmeklēja IMISCO (International Migration, Integration and Social Cohesion) starptautisko zinātnisko pasākumu. Tā laikā pēcdoktorante uzstājās ar ziņojumu seminārā "Exploring intra EU mobilities at times of crisis".

16. un 17.augusts 2018. gads

Projekta "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā" vadītāja pēcdoktorante Elīna Apsīte- Beriņa piedalījās sabiedrības izglītošanā par migrāciju Latvijas reģionos.
Reģionālās konferences organizatori: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultāte, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība sadarbībā ar Tukuma Domes Izglītības pārvaldi.
Pasākumā pēcdoktorante uzstājās ar prezentāciju "Jauniešu migrācija Kurzemē", kuras saturs tika veidots sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un remigrācijas koordinātori Kristīni Smilgu, kura reģionā ikdienā nodarbojas informatīvas palīdzības sniegšanu atpakaļ migrantiem, tostarp jauniešiem, kuri vēlas atgriezties kādā no reģioniem.

28. septembris Kauņa, Lietuva
Pēcdoktorante piedalījās Vytautas Magnus Universitātes organizētā 2. starptautiskā Migrācijas un Diasporas pētījumu konference Kauņā (https://pasauliolietuviai.lt/en/international-conference-diaspora-migration). Pasākumam tika sagatavotas divas prezentācijas. Atpakaļ migrācijas praktiskā iniciatīva un problēmas tika apkopotas un analizētas referātā ar nosaukumu “Practicalities of return migration: the case of regional coordinators in Latvia”.

2018.gada 14. - 15.novembris Rīga, Latvija
Pēcdoktorante piedalījās 11th Baltic Sea and Latvian Tourism Forum www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/bsltf2018_full_programme_9.11.2018.pdf

2018.gada 18. - 22.novembris St.Andrews, Skotija
Pēcdoktorante projekta mobilitātes ietvaros laika posmā no 2018. gada 18. – 22. novembrim atradās St.Andrews, Skotijā. Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar kolēģiem (Dr. David McCollum, Dr. Nissa Finney) no University of St.Andrews. Uzturēšanās laikā, kas pavadīts Skotijā tika precizēta projekta pētniecības metodoloģija un apspriesta turpmākā sadarbība.


2018.gada 29.novembris - 1.decembris Tartu, Igaunija
Pēcdoktorante piedalījās "The 2018 Annual Conference of Excellence in Estonian Studies" (www.folklore.ee/CEES/migrationdiaspora2018/)
Referāta nosaukums "Across the Baltic Sea: Communication Networks of Emigrants from Latvia to Norway and Sweden".

2019.gada 1.janvāris – 31.marts.

Pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”  5. ceturkšņa zinātnisko sasniegumu rezultāti tika prezentēti Latvijas Universitātes 77. konferencē Cilvēka ģeogrāfijas apakšsekcijā. Prezentācijas nosaukums: “Jaunieši Latvijas reģionos”. Prezentācija

Intervijas sniegšana žurnālistam Markus Kuokkanen Somijas laikrakstam YLE. Raksts atrodams šeit: https://yle.fi/uutiset/3-10683262.

Izveidota mājaslapā www.eskalators.lv, kurā pēcdoktorante ziņo par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Dalība Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia organizētajā migrācijas konferencē “Education as a driver for Integration” (https://www.norden.ee/en/about-us/events/event/873-nordic-baltic-migration-conference-education-as-a-driver-for-integration)

Pēcdoktorante strādājusi pie zinātnisko rezultātu aprobēšanas:

Sagatavota zinātniska publikācija ar nosaukumu “Return migration trends in Latvia:
re-attracting the main human resource for sustainable regional
development” , kas 2019.gada 20.jūnijā tiks prezentēta Rēzeknē konferencē: International Scientific and Practical Conference ''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES.'' (https://conferences.ru.lv/index.php/ETR/ETR2019/paper/view/3202 )

Sagatavota zinātniska publikācija ar nosaukumu “Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin” publicēšanai zinātniskajā rakstu krājumā Folia Geographica 2019.

Sagatavota zinātniska publikācija ar nosaukumu “The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees” publicēšanai žurnālā International Migration (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435)

Informācija par projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”(Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184)  publicitātes aktivitātēm 6. ceturksnī (2019.gada 1.aprīlis – 30.jūnijs).

2019.gada 1.aprīlis – 30.jūnijs.

Pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”  6. ceturksnī publicētas tēzes referātam “Jaunieši Latvijas reģionos” Latvijas Universitātes 77. konferences tēžu krājumā  (https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Petnieciba/Binder_LU_77_konf_4_FINAL_2019.pdf)

Papildināta informācija mājaslapā www.eskalators.lv, kā arī Eskalators Facebook lapā, kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Reikjavikā, Islandē "Mobilities and Transnationalism in the 21st century" ar referātu "Formation of Regional Identity: evidence from the European Union"

Dalība VPP projekta DemoMig reģionālajā pasākumā Kurzemē (https://www.geo.lu.lv/zinas/t/49890/)

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Rēzeknē, Latvijā International Scientific and Practical Conference ''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'' ar ziņojumu  “Return migration trends in Latvia:
re-attracting the main human resource for sustainable regional
development” ( https://conferences.ru.lv/index.php/ETR/ETR2019/paper/view/3202 )

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Lofborā, Lielbritānijā "10th International Population Geographies Conference" ar referātu "The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees" (https://www.lboro.ac.uk/departments/geography/news-events/2019/icpg2019 )

Publikācijas, kas tapušas pēcdoktorantūras projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184 ietvaros:

Apsite‐Berina, E. , Manea, M. and Berzins, M. (2019), The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees. Int Migr. doi:10.1111/imig.12580 “Return migration trends in Latvia: re-attracting the main human resource for sustainable regional
development”

Apsite-Berina, E., Burgmanis, G., Krisjane, Z. (2019), “Return Migration Trends in Latvia: Re-attracting the Main Human Resource for Sustainable Regional Development”. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Volume I, 16-19.

Informācija par projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184) publicitātes aktivitātēm 7. ceturksnī

2019. gada 1. jūlijs – 30. septembris

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Lofborā, Lielbritānijā "10th International Population Geographies Conference" ar referātu "The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees" (https://www.lboro.ac.uk/departments/geography/news-events/2019/icpg2019 )

Papildināta informācija mājaslapā eskalators.lv, kā arī Facebook vietnē Eskalators, kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Sabiedrības informēšanas pasākums Latvijas Ģeogrāfijas Biedrības ikgadējā reģionālajā konferencē Valkā.

Dalība VPP projekta DemoMig reģionālajā pasākumā Zemgalē (https://www.geo.lu.lv/zinas/t/49890/)

 

2019. gada 1.oktobris – 31. decembris

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē The 3rd Riga Readings in Social Sciences (RRSS) Annual International Conference. 15 years after the great enlargement - What is EU for?

Pēcdoktorantes (1.1.1.2/VIAA/1/16/184) organizētā sesijā "Internal and International Migration in an Era of Mobility: Interactions, Knowledge Gaps and Policy Implications"

Papildināta informācija mājaslapā eskalators.lv, kā arī Facebook vietnē Eskalators, kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Sabiedrības informēšanas pasākums/vieslekcija Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Pēcdoktorante piedalās reģionālajā ideju darbnīcā “Vidzemes demogrāfiskais portrets", kas norisinājās Vidzemē Līgatnē http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi_vidzeme/3/132390/ ; Latgales demogrāfiskais portrets", kas norisinājās Rēzeknē https://lpr.gov.lv/lv/2019/66953/#.XgXHs3kxSUk ; “Pierīgas demogrāfiskais portrets”, kas norisinājās Ādažos http://rpr.gov.lv/darbnicas-pierigas-demografiskais-portrets-atzinas/

Publikācijas, kas tapušas pēcdoktorantūras projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184 ietvaros:

Orla McGarry, Zaiga Krisjane, Guido Sechi, Piaras MacÉinrí, Maris Berzins & Elina Apsite-Berina (2019) Human capital and life satisfaction among circular migrants: an analysis of extended mobility in Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2019.1679421

Apsīte-Beriņa, E., Burgmanis, Ģ. and Krišjāne, Z. (2019). Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin. Folia Geographica XVII – Appreciating Geography: Local and Global Scale, pp. 94-101. https://doi.org/10.22364/fg.17.12

 

2020. gada 1.janvāris – 31. marts

Dalība Latvijas Universitātes 78. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Cilvēka ģeogrāfijas katedras sēdē. https://www.geo.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/56079/

Ziņojums: “Augstākās izglītības internacionalizācija: ārvalstu studenti Latvijā”, kas sagatavots kopā ar bakalaura studiju programmas studenti Līgu Danielu Robati.

Ziņojums: “Reģionālā un cilvēka kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā: jauniešu migrācijas piemērs”

Papildināta informācija mājaslapā, kā arī Facebook vietnē Latvija kā eskalators, kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Pēcdoktorante sadarbojās ar Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu
"Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem " (DemoMig) un piedalījās projekta pasākumā “Rīgas demogrāfiskais porterts”.

Pēcdoktorante sadarbojās ar Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu
"Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem " (DemoMig) un piedalījās projekta reģionālo ideju darbnīcu noslēguma pasākumā

https://www.geo.lu.lv/petnieciba/projekti-un-programmas/ilgtspejigas-un-saliedetas-latvijas-sabiedribas-attistiba-risinajumi-demografijas-un-migracijas-izaicinajumiem/

2020. gada 1. aprīlis – 30. jūnijs

Tiešsaistes uzstāšanās 14. starptautiskajā Zinātniskajā konferencē “Society, Integration, Education-SIE2020”, kas norisinājās Rēzeknē 2020.gada 22.maijā.

Pēcdoktorante uzstājās ar 2 referātiem:

“The expected demographic influences on the provision of education services in the neighbourhoods of Riga” (Līdzautori: Juris Paiders, Aleksandrs Dahs  un Māris Bērziņš) (http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/4931)

“The geography of international students in Latvia’s higher education: prerogative or “second chance”” (Līdzautori: Līga Daniela Robate, Zaiga Krisjane, Girts Burgmanis) (http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/5043)

Saskaroties ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem pēcdoktorantei nebija iespējams doties mobilitātes braucienos uz Slovākijas Zinātņu akadēmiju Bratislavā Slovākijā un uz St.Andrews Universitāti Skotijā. Papildus tam tika atceltas vai pārceltas vairākas ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences.

Sadarbojoties pēcdoktorantūras projektam "Latvija kā eskalators" un VPP projekta “DemoMig” tika veikta Latvijas iedzīvotājus aptauja “Uzvedības un paradumu maiņa Covid-19 ietekmē”

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai pētījuma vajadzībām un apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības. Iegūtie dati nodrošinās pierādījumos balstītus pētījuma rezultātus un būs noderīgi sabiedrības informēšanai. Iedzīvotāju dalība aptaujā ir ļoti nozīmīga. Aptaujā aicināti piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Saite uz aptauju: ej.uz/aptauja-covid19

Pēcdoktorante vadījusi bakalaura studiju programmas studentes Danielas Līgas Robates bakalaura darbu “Augstākās izglītības internacionalizācija: ārvalstu studenti Latvijā”. Darbs novērtēts ar izcilu atzīmi.

Pēcdoktorante izstrādājusi projekta pieteikumu Latvijas Zinātņu Padomes izsludinātajam Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursam, lai turpināto pēcdoktorantūras projektā iesākto pētījumu.

2020. gada 1.jūlijs – 30. septembris

Sagatavoti un iesniegti raksti ikgadējā izdevumā Ģeogrāfiski Raksti/ Folia Geographica “Regional Human Capital Disequilibria: The Case of Youth Migration in Latvia” un “Regional Need-Assessment: Approach to Demographic and Migration Research”.

20. un 21. augusts dalība Latvijas Ģeogrāfijas biedrības organizētajā ikgadējā regionālajā konferencē Kuldīgā “Demogrāfiskie un migrācijas izaicinājumi Latvijas reģionos” sadarbojoties ar valsts pētījumu programmas projektu “DemoMig” pētniekiem.

Dalība Eiropas Migrācijas Tīkla tiešsaistes seminārā “Covid-19 ietekme uz ārvalstu studentiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstīs”.

Dalība Latvijas Universitātes organizētajā Zināšanu Agorā. Pētījuma prezentācija: “Vai Latvija kādam ir/bija/būs eskalators”. www.inovacijudiena2020.lu.lv

Dalība tiešsaistes seminārā “Augstākās izglītības nākotne un attīstības perspektīvas Latvijā”.

Dalība tiešsaistes seminārā “Ilgstspējīgas sabiedrības nākotne: kā strādāsim 2025.gadā”.

Dalība tiešsaistes OECD forumā “Schooling in times of COVID-19”.

 

 

2020. gada 1.oktobris – 31.decembris

Pēcdoktorantūras projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā” pēdējie trīs mēneši pagājuši ļoti darbīgi, jo globālās Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ bijis nepieciešams pielāgoties.

Sadarbojoties ar kolēģiem un iesaistot studenti sagatavota publikācijas par jauniešu cilvēku kapitāla nelīdzsvarotību Latvijas reģionos. (https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Folia_Geographica/FG_raksti_2020/4-Apsite-Berina_et_al__pp.28-35_.pdf )

Veiksmīgi sadarbojoties ar VPP DemoMig ( ej.uz/DemoMigLU) sagatavota publikācija par vajadzību apzināšanu reģionos, kas sniedz ieguldījumu izpratnē par demogrāfijas un migrācijas pētījumiem (https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.gzzf.lu.lv/Folia_Geographica/FG_raksti_2020/1-Apsite-Berina_et-al__pp.5-12_.pdf  )

Pēcdoktorante Elīna Apsīte-Beriņa sniegusi interviju par Covid-19 ietekmei uz iedzīvotāju ikdienas paradumiem Latvijā. https://neatkariga.nra.lv/izpete/326582-lu-petnieki-pandemija-iedzivotajiem-izraisa-vientulibas-sajutu-un-nezinu-par-nakotni 

Pielāgojoties pandēmijas izraisītajiem sarežģījumiem ikdienas dzīvē sagatavota un pieņemta publicēšanai publikācija par darba un dzīves balanus Covid-19 uzliesmojuma laikā Latvijā.

Krisjane, Z., Apsite-Berina, E., Berzins, M., Skadins, T., Burgmanis, Ģ. 2020, Work-life Balance during the COVID-19 Outbreak: the case of Latvia, Balt. Reg., Vol.12, no 4.

Sagatavota un papildināta projekta mājaslapa: www.eskalators.lu.lv 

Notikusi dalība seminārā par turpmāko projektu pieteikumu dokumentācijas sagatavošanu: https://www.youtube.com/watch?v=8-y2MTEcXmI&feature=youtu.be 

Neskatoties uz projekta termiņa noslēgšans 2020.gada 31.decembrī turpinās darbs pie vairākām publikācijām, kas sadarbojoties ar vietējiem un ārvalstu kolēģiem tapušas projekta laikā: “Patterns of Transnational Urban Drift to Latvia”, “Latvia as a Transit to the Dream Country: International Student Mobility in Latvia” , “Occupational mobility: young Latvians in the UK”, “Experimental methods in migration studies: future migration decisions” u.c.

Pēcdoktorante izsaka pateicību par iespēju vadīt projektu un projekta trīs gadu laikā, pilnveidot savas pētnieciskās prasmes un kāpināt Latvijas Universitātes zinātnisko kapacitāti. Paldies: www.lu.lvwww.viaa.gov.lvwww.esfondi.lvhttps://www.st-andrews.ac.ukwww.sav.sk 

Last changed